Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Występowanie Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD) w grupie chorych hospitalizowanych w Oddziałach Intensywnej Terapii ...

The occurrence of Post-traumatic Stress Disorder (PTSD) in patients hospitalized in Intensive Care Units - a preliminary report

Aleksandra Wróbel1,2, Hanna Karakuła1, Paweł Pawełczak3, Katarzyna Tomkiewicz4

Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Okręgowy Szpital Kolejowy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie 
Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie

Streszczenie

Występowanie Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD) w grupie chorych hospitalizowanych w Oddziałach Intensywnej Terapii - doniesienie wstępne
 
Wstęp: W ostatnich latach zwraca się uwagę na możliwość występowania zespołu stresu pourazowego (PTSD) w grupie chorych hospitalizowanych w Oddziałach Intensywnej Terapii, wskazując na rozpowszechnienie tego zjawiska w granicach od 8% do 51%, szczególnie, jeśli w trakcie pobytu pacjent poddawany był wentylacji mechanicznej.
Cel badań: Celem badania była ocena narażenia na wystąpienie zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD) w grupie pacjentów hospitalizowanych w przeszłości w Oddziałach Intensywnej Terapii.
Materiał: Grupę badawczą stanowiło 24 osoby (M=11, K=13) będące w przeszłości pacjentami OIT. Średnia wieku wyniosła 63,6 lat (SD=9,06), średni okres pobytu w OIT - 15,4 dnia (SD=14,22), średnia długość wentylacji mechanicznej - 14,5 dnia (SD=14,16). 
Metoda: W celu zebrania danych socjodemograficznych, związanych z chorobą oraz określenia czynników ryzyka PTSD zastosowano kwestionariusz własnej konstrukcji. Do oceny występowania objawów PTSD użyto Zrewidowaną Skalę Wpływu Zdarzeń (IES-R) autorstwa Weissa i Marmara (1997) oraz Skalę Symptomów Stresu Pourazowego (PTSS-10) autorstwa Weisaeth (1989). W celu wykluczenia zmian otępiennych zastosowano Krótką Skalę Oceny Stanu Psychicznego (MMSE) autorstwa Folstein i wsp. (1975).
Wyniki i Wnioski:
  1. Rozpowszechnienia objawów PTSD w badanej grupie pacjentów wyniosło 58% wg skali PTSS-10, 50% wg IES-R. 
  2. Nie zaobserwowano istotnego związku między nasileniem objawów PTSD, a wiekiem i płcią osób badanych oraz długością pobytu w OIT i długością wentylacji mechanicznej. 
  3. Za sytuacje najbardziej traumatyczne podczas pobytu na OIT kobiety uważały zależność od innych osób w zakresie higieny osobistej i odżywiania oraz oschły stosunek personelu medycznego, mężczyźni zaś wskazywali niepewność, co do przyszłości i zależność od innych osób w zakresie higieny osobistej. 
  4. Otrzymane rezultaty niniejszego badania pilotażowego uzasadniają potrzebę kontynuacji i poszerzenia badań związanych z występowaniem PTSD w grupie pacjentów OIT.

Abstract

Introduction. In recent years, attention is drawn to the possibility of PTSD (PTSD) in patients hospitalized in intensive care units, pointing to the prevalence of this phenomenon in the range of 8% to 51%, especially if the patient during the stay was subjected to mechanical ventilation.
Objectives. The aim of the study was to evaluate the occurrence of exposure to post-traumatic stress disorder (PTSD) in patients hospitalized in the past in intensive care units.
Material and method. The study group comprised 24 people (M = 11, F = 13) which in the past ICU patients. The average age was 63.6 years (SD = 9.06), the average length of stay in the ICU was 15.4 days (SD = 14.22), the average length of mechanical ventilation was 14.5 days (SD = 14.16). In order to collect socio-demographic data, related with the disease and to identify risk factors for PTSD there was used a questionnaire of our own design. To assess the prevalence of PTSD symptoms there was used Impact Event Scale Revised (IES-R) by Weiss and Marmar (1997) and PTSD Symptoms Scale (PTSS-10) by Weisaeth (1989). Mini Mental State Examination (MMSE) by Folstein et al.(1975) was used to screen for cognitive impairment.
Conclusions:
  1. The prevalence of PTSD symptoms in the study group was 58% according to the scale of PTSS-10, 50% by the IESR.
  2. There was no significant correlation between the severity of PTSD symptoms, and the age and sex of subjects and length of stay inthe ICU and length of mechanical ventilation.
  3. The most traumatic situations for women during their stay in the ICU, was dependence on others for personal care and nutrition, and stand-offish attitude of medical staff; the men pointed to uncertainty about the future and dependence on others for personal care.
  4. Results of this pilot study justify the need for the continuation and extension of research related to the occurrence of PTSD in ICU patients.

Słowa kluczowe

intensywna terapia, skutki PTSD, stres

Keywords

intensive care, PTSD effects, stress

Calendar

Wrzesień 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30