Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Areas of marital conflicts in a situation of the separation of the family due to labour migration

Sfery konfliktów małżeńskich w sytuacji rozłąki migracyjnej rodziny z powodu pracy za granicą

ORIGINAL PAPER
Curr Probl Psychiatry 2013; 14(4):195-200
 

Julia Gorbaniuk

Katedra Zdrowia Publicznego Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Abstract

The aim of the article was to present these areas of family lives of spouses experiencing separation due to labour migration that are significant for the quality of the relationship between the spouses and for the perception of the undertaken migration effort in the categories of family success or failureThe study involved a random sample from three Polish provinces: Lubelskie, Opolskie and Pod-laskie Province. The overall number of respondents was 1490, out of whom 38% had experienced the separation of the family due to migration. The research was conducted employing a structured (standardised) interview using the questionnaire designed for the study needs.

Based on the answers it was possible to identify 11 areas of family functioning which, according to the respondents, are crucial for the quality of the relationship within a family functioning at a distance. The following are considered by the respondents the fundamen-tal areas that bring together the marital and family relationship: 1) clearly identified aim of migration approved by all family members; 2) maintaining unanimity of family members aiming at the clearly identified goal; 3) aiming at relatively frequent mutual visits and 4) mutual assurance of both spouses about their affection. However, in such areas of family functioning as: 1) division of duties or 2) being responsible for family finances, the spouses differed and took up contradictory operating, striving and expectation strategies. These differences underwent a detailed analysis showing potential conflict areas within migrant families. Some conclusions were formulated for the need of consultancy and therapeutic work involving migrant families, by showing functioning mechanisms and identifying poten-tial support directions.


Streszczenie

Celem artykułu było ukazanie tych sfer życia rodzinnego małżonków doświadczających rozłąki migracyjnej z powodu pracy za-robkowej za granicą, które mają istotne znaczenie dla jakości relacji małżeńskiej oraz postrzegania podjętego trudu migracji w katego-riach rodzinnego sukcesu lub porażki.
Badania zostały przeprowadzone na losowo dobranej próbie w trzech województwach Polski: lubelskim, opolskim i podlaskim. Łącznie udział wzięło 1490 respondentów, z których 38% miało doświadczenie rozłąki migracyjnej w rodzinie. Badania zrealizowano metodą indywidualnego wywiadu standaryzowanego, przy użyciu opracowanego na potrzeby badań kwestionariusza.
Udzielone odpowiedzi pozwoliły na wyodrębnienie 11 sfer funkcjonowania rodziny, które według respondentów stanowią istotne znaczenie dla jakości relacji w rodzinie funkcjonującej na odległość. Do sfer fundamentalnych i scalających relację małżeńską i rodzinną badani zgodnie zaliczyli takie warunki jak: 1) jasno sprecyzowany cel wyjazdu, zaakceptowany przez wszystkich członków rodziny; 2) podtrzymywanie jednomyślności członków rodziny w dążeniu do wyznaczonego celu; 3) dążenie do możliwie częstych wzajemnych odwiedzin oraz 4) wzajemne zapewnianie się małżonków o silnym uczuciu wobec siebie nawzajem. Natomiast, w takich obszarach funkcjonowania swojej rodziny między innymi jak: 1) podział obowiązków czy 2) odpowiedzialność za finanse w rodzinie, małżonkowie różnili się podejmując sprzeczne strategie działań, dążeń czy oczekiwań. Różnice te zostały poddane szczegółowej analizie, ukazując potencjalne obszary konfliktowe w rodzinach migracyjnych. Sformułowano wnioski na użytek pracy doradczej i terapeutycznej z rodzi-ną migracyjną, ukazując funkcjonujące mechanizmy oraz wyznaczając możliwe kierunki pomocy.

Keywords

migrant family, marital conflicts, quality of relationship between the spouses, marriage counseling

Słowa kluczowe

rodzina migracyjna, konflikty małżeńskie, jakość relacji małżeńskiej, poradnictwo psychologiczne dla małżeństw

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30