Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Polish adaptation and validation of Women's Experience With Battering Scale (WEB Scale)

Polska adaptacja i walidacja Skali Doświadczeń Maltretowanych Kobiet (Women's Experience With Battering Scale – WEB Scale)

ORIGINAL PAPER
Curr Probl Psychiatry 2013; 14(4):201-205

Hanna Karakuła-Juchnowicz1, Paulina Łukasik2

1 Zakład Neuropsychiatrii Klinicznej Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Abstract

Aim. The aim of this study was to adapt the Women's Experience With Battering Scale (WEB) to Polish conditions, as well as to as-sess psychometric properties of the Scale. The WEB Scale measures emotional abuse, perceived exposure to physical or psychological violence, a sense of loss of power and control and feelings of humiliation, isolation and helplessness experienced in the intimate rela-tionship.
Method. The adaptation procedure included the assessment of:
1) translation accuracy through the translation-retranslation procedure and the degree of comprehensibility of words and sen-tences,
2) face equivalence defined as the layout of the test, the number, sequence and format of questions, the number and wording of question categories, instructions and examples, calculation of scores,
3) psychometric equivalence assessed by the test reliability defined as its stability and internal consistency.
Materials. The study with the use of the Polish WEB Scale version was conducted among 200 female patients (mean age = 43.34, SD = 12.08, age range = 19-78) provided with primary care in six primary health care centres in Biłogoraj and Janów counties in Lublin Province.
Results. One hundred-and-two patients (51%) had scores that indicated experiencing violence or exposure to it. The Polish ver-sion of the WEB Scale proved to be a tool of high internal consistency (α Cronbach = 0.98), satisfying temporal stability (Pearson's r = 0.988) and short performance time (<10 minutes).
Conclusions.

Satisfying psychometric properties of the Polish WEB version qualify this screening scale as a trustworthy tool both in everyday medical practice and in scientific research on violence women experience in their intimate relationships.


Streszczenie

Cel. Celem pracy była adaptacja do warunków polskich oraz ocena własności psychometrycznych Skali Doświadczeń Maltretowa-nych Kobiet (WEB), mierzącej przemoc psychiczną, poczucie zagrożenia przemocą fizyczną lub psychiczną, poczucie utraty kontroli i władzy w związku, poczucie upokorzenia, izolacji, bezsilności.
Metoda. W ramach procedur adaptacyjnych przeprowadzono ocenę:
1) wierności tłumaczenia poprzez procedurę translacji-retranslacji oraz stopnia zrozumiałości słów i zdań,
2) równoważności fasadowej, rozumianej jako forma graficzna testu, liczba i kolej-ność pytań, format pytań, liczba i sformułowanie kategorii odpowiedzi, instrukcje i przykłady, obliczanie wyników,
3) równoważności psychometrycznej poprzez ocenę rzetelności rozumianej jako stabilność testu i zgodność wewnętrzna.
Materiał. Badania z zastosowaniem polskiej wersji Skali WEB przeprowadzono na grupie 200 pacjentek podstawowej opieki zdrowotnej (średnia wieku 43,34 lata, SD = 12,08, przedział wieku od 19 do 78 lat) w sześciu ośrodkach Podstawowej Opieki Zdrowot-nej na terenie województwa lubelskiego w powiatach biłgorajskim i janowskim.
Wyniki. Wynik wskazujący na doznawanie przemocy lub zagrożenie przemocą uzyskały 102 przebadane pacjentki (51%). Polska wersja Skali WEB okazała się narzędziem o dużej zgodności wewnętrznej (α Cronbacha = 0,98), zadawalającej stabilności czasowej (wsp. r-Pearsona = 0,988) oraz o krótkim czasie wykonania (<10 minut).
Wnioski. Na podstawie przedstawionych wyników procedur adaptacyjnych i walidacyjnych można uznać polską wersję Skali WEB za narzędzie o zadowalających własnościach psychometrycznych, pozwalających na stosowanie tej przesiewowej skali zarówno w codziennej praktyce lekarskiej, jak i w badaniach dotyczących przemocy wobec kobiet ze strony partnera.

Keywords

WEB Scale, intimate partner violence, Polish adaptation

Słowa kluczowe

Skala WEB, przemoc ze strony partnera, polska adaptacja

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30