Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Personality functioning of relapse and remission multiple sclerosis patients

Osobowościowe funkcjonowanie pacjentów z diagnozą stwardnienia rozsianego w fazie nasilenia i remisji objawów

ORIGINAL PAPER
Curr Probl Psychiatry 2013; 14(4):206-209

Ewa Rzeszutko

Zakład Genetyki Klinicznej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Abstract

Aim. The aim of this study was to answer the following research question: whether and for what features of self-image there are differences between patients in the phases of remission and relapse of multiple sclerosis?
Participants. The study was carried out in a group of 108 patients with relapsing-remitting multiple sclerosis. The patients' disa-bility score on EDSS (Expanded Disability Status Scale) was 2.13 points and mean disease duration was 4.3 years. The mean age of the participants was 32.3 years. In the course of the study, the patients were on interferon-beta therapy. During that period, they were in remission of multiple sclerosis.
Method. The instruments employed for this study included ACL-37 and a socio-demographic survey designed by the present author. Self-images of patients in the phases of flare-up and remission of MS symptoms were compared using Student's t-test.
Conclusions.
  1. The actual image of the patients in relapse is more negative than self-image in remission of the disease.
  2. Patients in relapse are characterized by intensified negative attitude towards themselves; they avoid competition, tend to withdraw from activities aimed at achieving long-term goals and expect quick gratification. Those patients experience greater emotional lability and have impaired control over their emotions. Social interactions arouse in them a strong ambivalence and make them adopt a defensive attitude. The experience of severe symptoms of MS makes the patients focus on themselves.
  3. Patients in remission of multiple sclerosis, compared with the functioning of patients during exacerbation of MS, are better at identifying and achieving goals, even long-term ones. They have a greater need for achievement. They believe that they work more efficiently. It is easier for them to use their resources and they more effectively cope with the requirements of adult life. They become more sponta-neous. Their need for attention from surrounding people increases. They are better at controlling their emotions and they more strongly seek social contact.
  4. Both remission and relapse patients tend to seek stability and continuity, and to avoid risky situations. The patients are vigilant and reserved in social interaction. They solicit the support of people whom they consider stronger and more effective in action. They have a sense of personal failure. They view themselves as impulsive individuals who escape from direct experience into the world of dreams.

Streszczenie

Cel. Celem przeprowadzonych badań było udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie badawcze: czy i w zakresie jakich cech obrazu siebie występują różnice między pacjentami w remisji a pacjentami w fazie nasilenia objawów Multiple Sclerosis?
Grupa badana. badania przeprowadzono na grupie 108 pacjentów z postacią rzutowo-remisyjną stwardnienia rozsianego. Wskaźnik niepełnosprawności określany przy pomocy skali EDSS (Expanded Distabilty Status Scale) w tej grupie wynosił 2,13 pkt. a średni czas trwania choroby 4,3 lata. Średni wiek badanych pacjentów oszacowano na poziomie 32,3 lat. Chorzy w trakcie trwania badań brali udział w terapii Interferonem-beta. W tym okresie przebywali w fazie remisji objawów Multiple Sclerosis.
Metoda. W badaniach zastosowano Test Przymiotnikowy ACL-37 oraz ankietę socjodemograficzną własnej konstrukcji. Obrazy siebie w fazie rzutu i remisji objawów SM porównano testem t-Studenta.
Wnioski.
  1. Obraz realny pacjentów w okresie rzutu jest bardziej negatywny niż obraz siebie w okresie remisji choroby.
  2. Pacjentów w okresie rzutu charakteryzuje nasilona negatywna postawa względem własnej osoby, unikanie rywalizacji, skłonność do wycofywania się z aktywności nastawionej na osiąganie długotrwałych celów oraz oczekiwanie szybkiej gratyfikacji. Pacjenci doświadczają większej labilności emocjonalnej, cechuje ich osłabiona kontrola emocji. Kontakty społeczne wzbudzają w nich silną ambiwalencję, skłaniają do przyjmowania postawy obronnej. Doświadczanie nasilonych objawów SM koncentruje pacjentów na sobie.
  3. Pacjenci w okresie remisji objawów Multiple Sclerosis w porównaniu do funkcjonowania chorych w okresie zaostrzenia SM lepiej radzą sobie z określaniem i osiąganiem celów, nawet tych długotrwałych. Mają większą potrzebę osiągnięć. Uważają, że pracują bardziej efektywnie. Łatwiej uruchamiają posiadane zasoby oraz skuteczniej radzą sobie z wymaganiami dorosłego życia. Stają się bardziej spontaniczni. Wzrasta u nich potrzeba zwracania na siebie uwagi otoczenia. Lepiej kontrolują emocje. Silniej dążą do nawiązywania kontaktów społecznych.
  4. Pacjentów zarówno w okresie remisji jak i nasilenia objawów SM cechuje skłonność do poszukiwania stabilności, ciągłości, unikania sytuacji ryzykownych. Chorzy w kontaktach społecznych są czujni i powściągliwi. Zabiegają o wsparcie osób, które uznają za silniejsze, skuteczniejsze w działaniu. Mają poczucie osobistego niepowodzenia. Uważają się za osoby impulsywne, uciekające w świat marzeń od bezpośrednich doświadczeń.

Keywords

Multiple Sclerosis, personality, self-esteem

Słowa kluczowe

stwardnienie rozsiane, osobowość, obraz siebie

Calendar

Listopad 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30