Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Institutional approach as a possibility of amplification of research in psychological and interdisciplinary spheres

Институциональный подход как возможность расширения сферы психологических и межд-исциплинарных исследований

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2013; 14(4):210-215

Halyna Bevz

Uniwersytet Managamentu Oświaty NAPN Ukrainy

Abstract

The article is aimed at discussing theoretical issues of examining the possibility of using institutional approach in psychological science. It is emphasized that complementarity of interrelated scientific fields of knowledge can serve to enhance cross-disciplinary research, eliminating existing restrictions that is primarily concerned with the conceptual apparatus.
The possibilities of integration of scientific knowledge and the perspectives for its deepening in the context of psychological science based on the analyses of the concept of social institution and institutional approach implementation in economics, sociology and law are analyzed.

It is assumed that such a step will reduce the risks of inappropriate interference in the sphere of interrelated disciplines. It is argued that the harmonization of terminology in the context of understanding of social processes will promote research of social institute phenomenon in social psychology. The article also provides a list of scientific sociological and institutional economics theories, which can be useful in the context of psychological research. The effect of diluting the importance of scientific achievements is emphasized, if their interpretation cannot be correlated with the life of a specific individual.


Streszczenie

Artykuł poświęcony jest rozpatrzeniu teoretycznych kwestii, dotyczącej możliwości wykorzystania interdyscyplinarnego podejścia w nauce psychologicznej. Podkreśla się, że wzajemne uzupełnienie pokrewnych dziedzin naukowych może posłużyć rozszerzeniu badań międzydyscyplinarnych, usuwając istniejące ograniczenia, co przede wszystkim dotyczy aparatu pojęciowego. Na przykładzie
analizy koncepcji instytucji socjalnej oraz zastosowania podejścia instytucjonalnego w dziedzinie ekonomii, socjologii i prawa otwierają się możliwości integracji różnych dziedzin wiedzy naukowej i perspektywy ich pogłębienia w kontekście nauki psychologicznej. Zakłada się, że takie kroki zmniejszą ryzyko nieadekwatnego wtrącania się w dziedziny dyscyplin pokrewnych. Przyjmuje się, że uzgodnienie aparatu terminologicznego w kontekście pojmowania procesów socjalnych będzie sprzyjać rozszerzeniu badań, dotyczących fenomenu
instytucji socjalnej w psychologii społecznej. W artykule przedstawiono również wykaz teorii naukowych na temat socjologii oraz ekonomii instytucjonalnej, które mogą okazać się korzystne w kontekście badań psychologicznych.
Podkreśla się efekt wyjałowienia ważności osiągnięć naukowych, jeżeli ich interpretacja nie może być nawzajem powiązana z życiem konkretnego człowieka.

 

Статья посвящена рассмотрению теоретических вопросов исследования возможности использования институционального подхода в психологической науке. Подчёркивается, что взаимодополнение смежных научных сфер знаний может послужить расширению междисциплинарных исследований, устраняя существующие ограничения, что прежде всего касается понятийного аппарата. На примере анализа концепции социального института и применения институционального подхода в сфере экономики, социологии и права раскрываются возможности интеграции научных знаний и перспективы их углубления в контексте психологической науки. Предполагается, что такой шаг уменьшит риски неадекватного вмешательства в сферы смежных дисциплин. Утверждается, что согласование терминологического аппарата в контексте понимание социальных процессов будет способствовать расширению исследований феномену социального института в социальной психологии. В статье также предоставляется список научных теорий социологии и институциональной экономики, которые могут быть полезны в контексте психологических исследований.
Подчёркивается эффект выхолащивания значимости научных достижений, если их интерпретация не может быть соотнесена с жизнью конкретного человека.

 

Keywords

social institution, life of an individual, institutional approach, scientific theories, psychology, cross-disciplinary research, sociological frame, psychological research, institutional economy, normtype

Słowa kluczowe

instytucja socjalna, życie indywiduum, podejście instytucjonalne, teorii naukowe, psychologia, badania interdyscyplinarne, granica socjologiczna badań psychologicznych, ekonomia instytucjonalna, normotyp

Ключевые слова

социальный институт, жизнь индивида, институциональный подход, научные теории, психология, междисциплинарные исследования, социологическая рамка психологических исследований, институциональная экономика, нормотип

Calendar

Listopad 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30