Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Relations in the families of women at risk and not at risk of mobile phone addiction

Relacje w rodzinach kobiet zagrożonych i niezagrożonych uzależnieniem od telefonu komórkowego

ORIGINAL PAPER
Curr Probl Psychiatry 2013; 14(4):227-232

Emilia Potembska1, Maria Chuchra2, Beata Pawłowska3

1 Klinika Psychiatrii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie
2 Katedra Zdrowia Publicznego, Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
3 Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Abstract

The aim of this work was to verify the hypothesis that there are statistically significant differences between women at risk and not at risk of mobile phone addiction in their relationships with their parents.
Material and methods. The study included 80 women at a mean age of 25 years. The following instruments were used in this study: a socio-demographic questionnaire, the Mobile Phone Addiction Assessment Questionnaire by Potembska and Pawłowska, and Pawłowska's Parent-Child Relationship Questionnaire. Based on the general KBUTK scale a group of 30 women at risk of mobile phone addiction was singled out as well as a group of 50 women who were not at risk of this addiction.
Results.
The women at risk of mobile phone addiction significantly more often, as compared to women who are not at risk of this addiction, inform us about emotional violence experienced from their parents, punishment, sense of loneliness in the family, lack of acceptance, understanding, lack of interest in their problems and not taking into account their opinion. They experience a lack of support and care, they think that parents need their support because they are helpless, they mention participation in the conflicts between their parents, feel guilty for their problems and think that their existence is the cause of the problems of their parents as well as of their failures and conflicts between them. The women at risk of mobile phone addiction significantly more often as compared to the control group (i.e. women who are not at risk of this addiction) inform us that they drew their parents’ attention only when they were sick or caused problems at school and indicate that their parents formulated contradictory requirements in relation to them, they undermined up-bringing principles practised by the other parent, they indicate that they were a disappointment to their mothers and that in the future they would not like to be like their mothers as well as that they are afraid of adult life.
The results of linear regression show that addiction to mobile phone conversation as well as texting, their symptoms being: making unsuccessful attempts to cut down on the number of conversations and text messages, limiting the hours of sleep due to phone conversations, paying extremely high bills exceeding their budget for phone conversations and text messages, concealing the costs of phone conversations from their families, belittling the number of mobile phone conversations, are accounted for in 73% by family factors: sense of lack of understanding shown by their parents, being a disappointment to their mothers, experience of indifference and lack of time shown by their parents and of situations when the examined women defended their mothers from their fathers. The experience of loneliness in a situation when no phone conversations and text messages are received is accounted for in 57% by the following: fear of adult life and parents’ indifference to their children’s problems. Excessive use of mobile phone in order to listen to music, make films, take pictures, play games, stay online account for 37% of family factors: participation in conflicts between parents and assuming responsibility for the fathers’ conduct. Preferring interpersonal interactions and expressing emotions via phone conversations and text messaging to “face- to -face” interactions as shown by the examined women account for 46% of the desire to get care and advice and by the sense of indifference shown by their mothers when they mentioned problems.
Conclusions.
  1. Women at risk of mobile phone addiction assessed their relationships with their parents significantly more negatively than women at no risk of this addiction.
  2. Women at risk of mobile phone addiction more frequently than women not at risk had experienced conflicts, loneliness, emotional abuse, punishment, and lack of acceptance, understanding and interest in their families.
  3. The most significant predictors of mobile phone addiction include family factors, in particular, experiencing indifference, lack of understanding, disappointment with the child from their parents, sense of loneliness in a family as well as the fear of adult life.

 


Streszczenie

Celem pracy była weryfikacja hipotezy badawczej, zakładającej występowanie istotnych statystycznie różnic między kobietami zagrożonymi i niezagrożonymi uzależnieniem od telefonu komórkowego w zakresie relacji z rodzicami.
Materiał i metody. Badaniami objęto 80 kobiet, których średni wiek wynosił 25 lat. W pracy zastosowano następujące metody badawcze: Ankietę socjodemograficzną, Kwestionariusz do Badania Uzależnienia od Telefonu Komórkowego (KBUTK), autorstwa Potembskiej i Pawłowskiej oraz Kwestionariusz badający relacje między rodzicami i dziećmi, autorstwa Pawłowskiej. Na podstawie wyników w skali ogólnej KBUTK wyodrębniono grupę 30 kobiet zagrożonych uzależnieniem od telefonu komórkowego oraz 50 kobiet niezagrożonych tym uzależnieniem.
Wyniki.
Kobiety zagrożone uzależnieniem od telefonu komórkowego istotnie częściej niż kobiety niezagrożone tym uzależnieniem informują o: doświadczanej ze strony rodziców przemocy emocjonalnej, karach, poczuciu osamotnienia w rodzinie, braku akceptacji, zrozumienia, zainteresowania ich problemami, liczenia się z ich zdaniem, wsparcia i opieki, uważają, że rodzice potrzebują ich opieki, gdyż są bezradni, mówią o uczestniczeniu w konfliktach między rodzicami, czują się winne za ich problemy oraz uważają, że ich istnienie jest przyczyną problemów rodziców, ich niepowodzeń i konfliktów między nimi. Kobiety zagrożone uzależnieniem od telefonu znacząco częściej niż grupa kontrolna (kobiet niezagrożonych tym uzależnieniem) informują, że zwracały na siebie uwagę rodziców tylko wtedy, gdy były chore lub stwarzały problemy w szkole oraz wskazują, że rodzice formułowali wobec nich sprzeczne wymagania, podważali wzajemnie zasady wychowawcze, wskazują, że rozczarowywały swoją matkę oraz nie chcą być w przyszłości taką kobietą, jak matka, a także, że boją się dorosłego życia.
Wyniki regresji liniowej informują, że uzależnienie od rozmów prowadzonych przez telefon komórkowy oraz wiadomości typu SMS, którego objawami są: podejmowanie nieudanych prób zmniejszenia ilości rozmów i SMS-ów, ograniczanie godzin snu na rzecz prowadzonych rozmów, płacenie bardzo dużych rachunków, przekraczających budżet za rozmowy i SMS-y, ukrywanie przed rodziną kosztów rozmów telefonicznych, bagatelizowanie ilości rozmów prowadzonych przez telefon komórkowy wyjaśniają w 73% czynniki rodzinne: poczucie braku zrozumienia ze strony rodziców, rozczarowywania matki, doświadczanie obojętności i braku czasu ze strony rodziców oraz sytuacji, w których badane kobiety broniły matkę przed ojcem. Doświadczanie samotności w sytuacji braku otrzymywania telefonów i SMS-ów w 57% wyjaśniają: lęk przed dorosłym życiem oraz obojętność rodziców na problemy dzieci.
Nadmierne wykorzystywanie telefonu komórkowego do słuchania muzyki, robienia filmów, zdjęć, grania w gry, łączenia się z Internetem wyjaśniają w 37% czynniki rodzinne: uczestniczenie w konfliktach między rodzicami oraz poczucie odpowiedzialności za postępowanie ojca. Preferowanie kontaktów interpersonalnych oraz wyrażania emocji za pośrednictwem rozmów telefonicznych oraz SMS-ów nad kontakty bezpośrednie „twarzą w twarz” przez badane kobiety, wyjaśnia w 46% pragnienie otrzymania przez nie opieki i rady oraz poczucie, że matki reagowały obojętnością, gdy zgłaszały problemy.
Wnioski.
  1. Kobiety zagrożone, znacząco częściej negatywnie oceniają swoje relacje z rodzicami, niż kobiety niezagrożone uzależnieniem od telefonu komórkowego.
  2. Kobiety zagrożone istotnie częściej niż kobiety niezagrożone uzależnieniem od telefonu komórkowego doświadczały w rodzinie konfliktów, samotności, przemocy emocjonalnej, kar, braku akceptacji, zrozumienia, zainteresowania i obojętności ze strony rodziców.
  3. Czynniki rodzinne, głównie doświadczanie ze strony rodziców obojętności, braku zrozumienia, rozczarowania dzieckiem, poczucie w rodzinie samotności, a także lęk przed dorosłym życiem są istotnymi predyktorami objawów uzależnienia od telefonu komórkowego.

Keywords

mobile phone addiction, family relations

Słowa kluczowe

uzależnienie od telefonu komórkowego, relacje w rodzinie

Calendar

Listopad 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30