Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Stygmatyzacja osób chorych psychicznie

The stigma on people with mental illness

REVIEW PAPER
Curr Probl Psychiatry 2014; 15(1): 18-23

Ewelina Dziwota

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

Streszczenie

Streszczenie
Stygmatyzacja, inaczej piętnowanie czy etykietowanie, dotyczy osób cierpiących na choroby psychiczne, w szczególności na zaburzenia psychotyczne (w tym schizofrenia) ponieważ, jak wskazują prezentowane w poniższym artykule dane CBOS, schizofrenia piętnuje bardziej niż depresja i budzi więcej pejoratywnych skojarzeń niż ta druga.
Konsekwencją stygmatyzacji jest postrzeganie piętnowanych osób jako gorszych, a następnie znaczne upośledzenie ich funkcjonowania w społeczeństwie.
Wiele jest teorii wyjaśniających występowanie stygmatyzacji w społeczeństwie, wielokrotnie próbowano zdefiniować pojęcie piętna, określić jego wymiary, funkcje oraz mechanizmy składające się na ten proces.
Napiętnowanie powoduje ukrywanie choroby przez dotknięte nią osoby, które mają świadomość występowania stygmatyzacji. (Negatywne przedstawianie chorych psychicznie w telewizji, prasie, celem wzbudzenia sensacji). To piętno dotyczy osób chorujących obecnie lub w przeszłości, a także tych, którzy mieli kontakt z lekarzem psychiatrą. Ową etykietę trudno jest zmienić, nawet po powrocie pacjenta do tzw. „normalności”.
Warto przy tym podkreślić rolę indywidualnego podejścia do pacjenta oraz konieczność edukacji społeczeństwa w zakresie chorób psychicznych.
Na proces stygmatyzacji składają się: etykietowanie, stereotypizacja, oddzielenie „nas” od „nich”, utrata statusu społecznego oraz dyskryminacja - opisane w artykule.
Piętno społeczne jest zagadnieniem niezwykle istotnym, bowiem ma ono wpływ na chronicyzację zaburzeń, pogorszenie rokowania poprzez wzmożenie stresu u pacjentów oraz często hamuje ono podejmowanie przez nich kroków w kierunku leczenia z obawy przed wykluczeniem społecznym.

Abstract

Stigma otherwise stigmatizing or labeling applies to people suffering from mental illness, in particular psychotic disorders (including schizophrenia ), because, as shown in the following article presented data CBOS, schizophrenia condemns more than depression, and it raises more pejorative associations than the latter. The consequence of stigma are: treating these patients as inferior people and significant impairment in their functioning in society. There are many theories to explain the existence of stigma in society, recently there have been a lot of trials to define the concept of stigma, to specify the dimensions, functions and mechanisms that make up the process.
Stigma causes the hiding of the disease by the affected people, who are aware of the prevalence of stigma. ( Negative presenting with mental illness on television, in the press, to the excitation of sensation ). This stigma affects people suffering mental illness today or in the past, as well as those who had contact with a psychiatrist. That label is difficult to change, even after the patient's return to the so-called " Normality ".
It is worth to highlighting the role of the individual approach to the patient and the need to educate the public on mental illness. The process consists of stigma - labeling, stereotyping, separating " us" from "them", the loss of social status and discrimination - as described in the article. Social stigma is an issue extremely important, because it makes disorders very chronic, worsening the prognosis by enhancing stress in patients and often inhibit it by making them step towards treatment for fear of social exclusion.

Keywords

stigma, schizophrenia, stereotyping

Słowa kluczowe

stygmatyzacja, schizofrenia, stereotypizacja

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30