Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Gotowość do podjęcia leczenia a poziom wiedzy medycznej u pacjentek z zaburzeniami odżywiania

Readiness to the treatment and the level of medical knowledge in patients with eating disorders

ORIGINAL PAPER
Curr Probl Psychiatry 2014; 15(2): 67-73

Mariusz Jaworski

Zakład Psychologii Medycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Streszczenie

Wstęp. Wczesne rozpoznanie zaburzeń odżywiania oraz gotowość i motywacja pacjenta do podjęcia leczenia mają kluczowe znaczenie w terapii tych zaburzeń behawioralnych. Celem prezentowanej pracy była ocena poziomu wiedzy pacjentek z zaburzeniami odżywiania w zakresie etiologii, leczenia i powikłań ich choroby. W badaniu również starano się uchwycić związki miedzy poziomem tej wiedzy a gotowością do podjęcia leczenia.
Materiał. W badaniu uczestniczyło 99 kobiet z zdiagnozowanymi zaburzeniami odżywiania (33 kobiety z anoreksją, 35 respondentek z bulimią oraz 31 kobiet z kompulsywnym objadaniem się) w wieku od 13 do 39 lat.
Metody. W pracy wykorzystano kwestionariusz ankiety własnej, który zawierał pytania dotyczące wiedzy pacjentek z zakresu etiologii, metod i przebiegu leczenia oraz powikłań medycznych zaburzeń odżywiania. Analizy statystyczne wykonano przy zastosowaniu pakietu statystycznego SPSS 18.
Wyniki. Poziom gotowości do podjęcia leczenia u kobiet z anoreksją wykazuje dodatni związek z poziomem wiedzy dotyczącej metod i przebiegu leczenia oraz wiedzą dotyczącą powikłań medycznych wynikających z choroby, natomiast w przypadku kobiet z bulimią dodatnią zależnością z wiedzą dotyczącą etiologii bulimii oraz wiedzą na temat metod i przebiegu leczenia tej jednostki chorobowej. W przypadku kobiet z kompulsywnym objadaniem się nie wykazano takich zależności.

Wnioski. Wyniki sugerują zastosowanie w praktyce klinicznej indywidualnego podejścia do pacjenta uwzględniającego zapotrzebowania na informacje o swojej chorobie w celu zwiększenia motywacji pacjenta z zaburzeniami odżywiania do leczenia.


Abstract

Background. Early diagnosis of eating disorders and the readiness and motivation of the patient to take medication on the other hand are crucial in the treatment of these behavioral disorders. The aim of this research was to assess the level of knowledge of patients with eating disorders about the etiology, treatment and complications of their disease. The relationships between the level of knowledge and readiness to take medication were analyzed in the study, too.
Material. The study included 99 women with diagnosed eating disorders (33 women with anorexia, 35 with bulimia and 31 with compulsive bingeing) aged between 13 and 39 years.
Methods. The original questionnaire, which included questions about patients’ knowledge concerning the etiology, methods and course of treatment, medical complications of eating disorders was used in the study. Statistical analyzes were performed using the statistical package SPSS 18.
Results. The level of readiness to take treatment in women with anorexia has a positive correlation with the level of knowledge about methods, course of treatment and the medical complications resulting from this disease. We have shown a positive relationship between knowledge of the etiology of bulimia and the methods and course of treatment of this disease. There was no such relationship in case of women with compulsive bingeing.
Conclusions. The results suggest that one needs to implement individual approach to the patients taking into account the need for information about their disease in clinical practice to improve patients’ motivation for treatment of eating disorders.

Słowa kluczowe

zaburzenia odżywiania, motywacja do leczenia, anoreksja, bulimia

Keywords

eating disorders, motivation for treatment, anorexia, bulimia

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30