Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Analiza wpływu różnych czynników społecznych i demograficznych na występowanie i poziom nasilenia lęku w grupie młodzieży ...

Analysis of the impact of various social and demographic factors on the incidence and level of severity of anxiety in a group of school students

ORIGINAL PAPER
Curr Probl Psychiatry 2014; 15(2): 78-84

Nikodem Skoczeń1, Barbara Jędrzejewska2, Agata Smoleń3, Marcin Olajossy4

1 II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
2 Katedra Zdrowia, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
3 Zakład Matematyki i Biostatystyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
4 II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

Analiza wpływu różnych czynników społecznych i demograficznych na występowanie i poziom nasilenia lęku w grupie młodzieży szkolnej
 
Wstęp. Lęk jest zjawiskiem wszechobecnym w dzisiejszym świecie, w sposób szczególny dotyka osób młodych, które stają przed ogromem wyzwań związanych z edukacją, rozwojem osobistym, tworzeniem relacji, budowaniem pozycji w grupie rówieśniczej. Dotychczasowe badania pokazują, że lęk jest zjawiskiem złożonym, wielowymiarowym i bardzo wiele czynników może decydować o jego występowaniu i nasileniu. Interesująca wydaje się rola uwarunkowań socjalnych i demograficznych, do pewnego stopnia modyfikowalnych jako predyktorów występowania lęku. Celem badania była ocena wpływu zróżnicowanych warunków socjalnych, płci i wieku na występowanie i nasilenie lęku w grupie młodzieży szkolnej.
Materiał i metody. Badaniem objęliśmy grupę młodzieży szkolnej liczącą 202 osoby w wieku od 13 do 21 lat. Objęci badaniem ankietowym uczniowie uczęszczali do trzech typów szkół: gimnazjum, liceum lub technikum. Sprawdzonym narzędziem służącym temu celowi jest test psychometryczny State and Trait Anxiety Inventory (STAI) zaprojektowany przez Charlesa Spielbergera.
Wyniki i wnioski. Osoby z badanej grupy, które mieszkają poza domem rodzinnym okazały się w większym stopniu narażone na występowanie lęku. W odniesieniu do badanej grupy czynnikami ryzyka zwiększonego poziomu lęku okazały się niższy poziom formalnego wykształcenia rodziców ucznia, miejsce zamieszkania rodziców w mieście poniżej 50 tys. mieszkańców, gorsze warunki materialne rodziny ucznia i konieczność podejmowania pracy zarobkowej. Czynniki socjalne i demograficzne determinują zatem procesy psychiczne co może mieć olbrzymie znaczenie dla dalszego rozwoju osobistego i społecznego młodych ludzi.

Abstract

Introduction. Anxiety is a ubiquitous phenomenon in today's world, particularly affects young people who are faced with the enormity of the challenges related to education, personal development, creating relationships, building a position in the peer group. Previous studies have shown that anxiety is a complex phenomenon, multidimensional and many factors can determine its occurrence and severity. Interesting seems to be the role of social and demographic conditions, to some extent, the prevalence of modifiable as predictors of anxiety. The aim of the study was an assessment of the impact of different social conditions, gender and age on the incidence and severity of anxiety in a group of school students.
Material and methods. The study comprised a group of 202 schoolchildren aged 13 to 21 years. Proven tool for this study is a psychometric test State and Trait Anxiety Inventory (STAI) designed by Charles Spielberger.
Results and conclusions. People of the study group who live outside the family home turned out to be more prone to anxiety. With regard to the study group the risk factors of increased level of anxiety were found to be: a lower level of student's parents formal education, parent’s residence in the less than 50 thousand residents town, the worse material conditions of the family and the student’ s necessity to take a paid work. Social and demographic factors therefore determine the mental processes, which may be of great importance for the further personal and social development of young people.

Słowa kluczowe

lęk, uczniowie

Keywords

anxiety, students

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30