Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Znaczenie układu immunologicznego w patogenezie zaburzeń afektywnych

The importance of the immune system in the pathogenesis of affective disorders

REVIEW PAPER
Curr Probl Psychiatry 2014; 15(2): 85-88

Łukasz Zadka, Marcin Olajossy

II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

Zaburzenia afektywne są ściśle powiązane z brakiem kompatybilności układu immunologicznego z powodu wzmożonego wydzielania cytokin prozapalnych. Podwyższone poziomy interleukiny-1, interleukiny-6 i czynnika martwicy guza alfa, pełnią ważną rolę w patogenezie zaburzeń psychicznych takich jak depresja i zaburzenie afektywne dwubiegunowe. Obecnie, molekularny wpływ tych substancji na komórki pozostaje słabo poznany. Jest to częściowo spowodowane różnicami w obrazie klinicznym tych zaburzeń oraz złożonymi interakcjami pomiędzy genetyką a cytologią.

Niektóre badania ukazują że nieprawidłowości układu immunologicznego w zaburzeniach psychicznych są zlokalizowane zarówno na obwodzie jak i w obrębie tkanki mózgowej. Aktywacja niektórych komórek układu immunologicznego jest ściśle powiązana z nadekspresją czynników zapalnych, które mogą stanowić kluczowe znaczenie w dysfunkcji mózgu.


Abstract

Affective disorders have been associated with immune system imbalance due to increased excretion of proinflammatory cytokines. Significant levels of interleukin-1, interleukin-6 and tumour necrosis factor alpha play an important role in the pathogenesis of psychiatric disorders such as depression and bipolar disorder. Nowadays, the molecular impact of these factors on the cells remains poorly understood. This is partly due to differences in clinical phenotypes of the diseases and the complex interactions between genetic and cellular factors.
Some studies showed that abnormalities of the immune system in psychiatric disorders are located at the periphery and in the brain. Activation of certain cells of the immune system has been implicated with overexpressed inflammatory factors, which may be a key role in brain dysfunction.

Słowa kluczowe

zaburzenia afektywne, układ immunologiczny, cytokiny

Keywords

affective disorders, the immune system, cytokines

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30