Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Psychiatria w obliczu wyzwań etycznych. Sprawozdanie z sesji Focusing on Ethics XVI Światowego Kongresu Psychiatrii w Madrycie

Psychiatry in the Face of Ethical Challenges. A report from the “Focusing on Ethics” Session of the XVI World Congress of Psychiatry in Madrid

REPORT PAPER

Curr Probl Psychiatry 2014; 15(3): 118-122


Artur Hącia

Klinika Psychiatrii SPSK 1 Lublin, Instytut Teologii Moralnej KUL

Streszczenie

Zagadnienia etyczne są ważnym zagadnieniem obecnym w praktyce psychiatrycznej. Problematyka ta jest wciąż podnoszona w licznych publikacjach i konferencjach. Była również poruszana w trakcie trwanie XVI Światowego Kongresu Psychiatrii zorganizowanego przez Światowe Towarzystwo Psychiatryczne (WPA), który odbył się w Madrycie w dniach 14-18 września 2014r. Zagadnieniom etycznym poświęcona była jedna z głównych sesji plenarnych w trakcie której wykłady wygłosili: prof. Ahmed Okasha z Egiptu, prof. Paul S. Appelbaum z USA, prof. Fernando Lolas z Chile, prof. Juan José López-Ibor z Hiszpanii. Głównymi tematami sesji były zagadnienia etyczne w trakcie stosowania leczenia psychofarmakologicznego, zasady leżące u podstaw etyki psychiatrycznej obecne w Deklaracji Madryckiej, wyzwania stojące przed psychiatrią w XXI wieku oraz tworzenie i podtrzymywanie psychiatrycznych komitetów etycznych. Szczególne miejsce we wszystkich wystąpieniach zajmowała Deklaracja Madrycka uchwalona w 1996 roku. Stanowi ona podstawę i punkt wyjścia do dalszych dyskusji na temat zasad etycznych obowiązujących w psychiatrii. Pojawia się coraz więcej głosów, że istnieje potrzeba gruntownej rewizji tego dokumentu, aby odpowiadał wyzwaniom współczesności. Przedstawione prezentacje miały stanowić impuls do debaty, w jaki sposób świat psychiatrii może zastosować w praktyce zasady etyczne stając wobec nowych wyzwań współczesnego świata. Istotnym zagadnieniem okazała się potrzeba stworzenia odpowiednich komisji (komitetów) etycznych, które będą wsparciem dla psychiatrów w podejmowaniu najtrudniejszych decyzji w ich codziennej praktyce oraz pozwolą im uniknąć licznych zagrożeń (także tych związanych ze stygmatyzacją pacjentów i lekarzy) oraz uniknąć redukcjonistycznego podejścia do pacjenta. Wyrażona została także potrzeba budowania dobrych i twórczych relacji pomiędzy samymi psychiatrami.

Abstract

Ethical issues play an important role in current psychiatric practice. These issues are the subject of many conferences and publications, and, predictably, they were brought up again during the XVI World Congress of Psychiatry, organized by the World Psychiatric Association (WPA), which had taken place in Madrid, 14-18 September 2014. In this congress, one of the presidential sessions was devoted to ethical issues. During this session, lectures were delivered by Prof. Ahmed Okasha from Egypt; Prof. Paul S. Appelbaum of the USA; Prof. Fernando Lolas of Chile; and Prof. Juan José López-Ibor of Spain. The main topics of these sessions were: the ethics of psychopharmacological treatment, the principles underlying psychiatric ethics (which are included in the Declaration of Madrid), the ethical issues confronting psychiatry in the XXI century and the creation and sustaining of psychiatric ethics committees. In all of these presentations, much attention was given to the Declaration of Madrid, issued in 1996. This document is fundamental to, and it is the starting point for further discussion about the ethical framework for current psychiatry. Indeed, many opine that there is need for a thorough revision of this document in order to answer the challenges of the present. The presentations served to lend impetus to the debate about how the world of psychiatry may apply ethical principles in practice. An important issue raised, addressed the need to create appropriate ethics committees that can support psychiatrists in approaching the most difficult decisions they must make in their daily practice, while allowing them to avoid many of the attendant risks (including those related to the stigma of patients and physicians) and to avoid the reductionist approach to the patient. There was also an expressed need to build good and creative relationships between psychiatrists.

Słowa kluczowe

psychiatria, etyka, Deklaracja Madrycka

Keywords

psychiatry, ethics, Declaration of Madrid

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30