Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Polowanie na czarownice czy rzetelny przekaz – rola mass mediów w stygmatyzacji osób chorych psychicznie

The “Season of the Witch” and the honest message - the role of mass media in the stigmatization of the mentally ill

REVIEW PAPER
Curr Probl Psychiatry 2014; 15(3): 123-128


Ewelina Dziwota, Anna Porębska, Łukasz Zadka, Marcin Olajossy

1 II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Streszczenie

Powszechne w dzisiejszym świecie zjawisko stygmatyzacji osób z diagnozą choroby psychicznej polega na etykietowaniu i napiętnowaniu pacjentów leczących się psychiatrycznie. Stygmatyzacja dokonuje się w dużej mierze za sprawą mass mediów, które kształtują negatywne, nacechowane uprzedzeniami postawy społeczeństwa. W przekazach medialnych pełno jest przejaskrawionych obrazów pacjentów psychiatrycznych, ukazanych jako ludzie skrajnie niebezpieczni i nieprzewidywalni. Ma to na celu wzbudzenie sensacji i skuteczniejsze dotarcie do odbiorcy.
Artykuł ukazuje przegląd dostępnego piśmiennictwa na temat prowadzonych w Polsce i na świecie badań wpływu mediów na stygmatyzację chorych psychicznie.
Pierwsza część jest prezentacją roli mass mediów wobec problemu osób z zaburzeniami psychicznymi. Artykuły prasowe oraz programy telewizyjne dostarczają pejoratywnych i stygmatyzujących określeń. Często jest to nierzetelny przekaz informacji zebranych od osób, nie mających bezpośredniej styczności z chorym. Przy czym, zgodnie z teorią kultywacji postaw i teorią społecznego uczenia, o których pisze Stout, media mają ogromny wpływ na postrzeganie i traktowanie pacjentów psychiatrycznych. Pełno jest w nich nieprecyzyjnych nazw jednostek chorobowych, a pojęcia „schizofrenia” używa się często w kategoriach metafory czy dla potrzeb kontekstowych. Osoby chore psychicznie wydają się być jedną z najbardziej narażonych na stygmatyzację grup społecznych, co nasila ich dezadaptację życiową oraz marginalizuje rolę społeczną.
W drugiej części artykułu podęto próbę ukazania mass mediów jako potencjalnego narzędzia zmiany postaw wobec osób chorych psychicznie. Źródła stygmatyzacji zakorzenione są głęboko w kulturze i świadomości społeczeństwa pojętego jako struktura dynamiczna i podlegająca wpływom wplecionym w tok jej rozwoju, także wpływom mass mediów, które odgrywają ważną rolę opiniotwórczą. Zwrócono uwagę na konieczność dokładniejszego informowania oraz zwiększenie w przekazie medialnym udziału ekspertów w dziedzinie zdrowia psychicznego.

Abstract

Stigmatization of people who have been diagnosed as having a mental illness is a very common phenomenon in the contemporary world, and it means psychiatric patients are labeled, often throughout their lives. This stigmatization often comes about though negative portrayal of the afflicted, in the mass media. This action, in turn, shapes negative attitudes inside the greater society, and it evokes prejudices towards the mentally ill. The media is full of exaggerated negative images of psychiatric patients, showing them as people extremely dangerous and unpredictable.
The article presents a review of the available literature concerning research conducted in Poland and in the world with respect to this phenomenon.
The first part of the article is a presentation of the role of the mass media in the stigmatization of people with mental disorders. In it, examples are given of newspaper articles and television programs that employ pejorative and stigmatizing terms. As put forward in our work, these are often unreliable portraits of the mentally ill that are created by people who have had no direct contact with the patients. According to the theory of cultivation of attitudes, as well as general social learning theory (both mentioned by Stout), the media have a huge impact on the perception and treatment of psychiatric patients. The media is full of imprecise names of diseases, and the term "schizophrenia" is often used as a metaphor or for the needs of the context. People with mental illness are, therefore, one of the most stigmatized social groups inside the general population, and this phenomenon increases the marginalization of their social role.
In the second part of the article, we try to show the mass media as being a potential tool for a change of attitudes from negative to positive among the general population, with respect to their attitudes towards the mentally ill. As discussed in the article, the sources of this stigma are deeply rooted in the culture and consciousness of the society at large. This positioning is understood as being dynamic and subject to the influences woven into the course of its development, with the influence of the mass media being one of the most conscious-building. This article highlights the need for supplying accurate information to the media, and the participation of psychiatrists and psychologists in creating programs dealing with problems of mental health.

 

Słowa kluczowe

stygmatyzacja, schizofrenia, media

Keywords

stigmatization, schizophrenia, media

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30