Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Jakość relacji małżeńskiej pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń psychotycznych u obojga partnerów – opis przypadku

Quality of marital relationships in patients with diagnosis of psychotic disorders in both partners – case report

CASE REPORT

Curr Probl Psychiatry 2014; 15(3): 129-134


Diana Żmuda, Małgorzata Orzeł-Górniak, Anna Urbańska, Marcin Olajossy, Marta Makara-Studzińska

1 Zakład Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej w Lublinie
3 Zakład Psychologii Emocji i Poznania Instytutu Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Streszczenie

Niniejszy artykuł dotyczy jakości relacji partnerskiej w małżeństwie w którym u obojga partnerów zdiagnozowane zostały zaburzenia psychotyczne tj. schizofrenia paranoidalna (F.20.0) oraz zaburzenia schizoafektywne, typ depresyjny (F.25.1). Chociaż w literaturze przedmiotu stosunkowo dokładnie opisane zostały przypadki związków partnerskich w zakresie rozpoznania choroby psychicznej u jednego z partnerów [1,2,3,4] to jednak występowanie tak specyficznych zaburzeń u obojga współmałżonków wciąż należy jeszcze do rzadkości. Niezwykle istotną wydaje się więc dogłębna analiza funkcjonowania wskazanych osób w kontekście subiektywnego postrzegania przez nich własnego związku intymnego wraz z uwzględnieniem obiektywnych, zarówno specyficznych jak i niespecyficznych objawów psychopatologicznych rzutujących bezpośrednio na jakość oraz trwałość relacji partnerskiej. Opisany w niniejszej pracy przypadek stanowi więc próbę uzupełnienia luki w zakresie istniejącej problematyki oraz przybliża interpersonalny wymiar funkcjonowania osób z zaburzeniami psychotycznymi wraz z uwzględnieniem klinicznych implikacji istotnych dla dalszego przebiegu choroby.


Abstract

This article is about the quality of partner relationships in marriages in which both partners have been diagnosed with psychotic disorders such as paranoid schizophrenia (F 20.0) or schizoaffective disorders of the depressive type (F 25.1). Although within the literature there are relatively precisely descriptions of interpersonal relations in couples with a mental disorder diagnosed in one of the partners [1,2,3,4], much less is known about couples diagnosed with profound psychopathological phenomena in both partners. It seems to be extremely important to analyze the functioning of this patient group with regard to their own perception of their intimate relationship. Moreover, it is as important to understand the effect of both specific and nonspecific psychopathological symptoms as these directly project upon the quality and durability of the partner relationship. The case described here is an attempt to fill in the gaps in terms of the aforementioned notions, and bring into the light, the closer interpersonal dimensions of persons with psychotic diagnoses, taking into account as well, clinical implications important for the further course of their illness.

Słowa kluczowe

schizofrenia, zaburzenia schizoafektywne, jakość relacji małżeńskiej

Keywords

schizophrenia, schizoaffective disorders, quality of marriage relationship

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30