Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Właściwości psychometryczne Kwestionariusza do Badania Uzależnienia od Gier Internetowych (KBUGI)

Psychometric properties of the Online Gaming Addiction Questionnaire

ORIGINAL PAPER
Curr Probl Psychiatry 2014; 15(3): 135-143


Emilia Potembska, Beata Pawłowska

1 I Klinika Psychiatrii i Wczesnej Interwencji Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie

2 II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej Katedry Psychiatrii i Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

W artykule opisano właściwości psychometryczne Kwestionariusza do Badania Uzależnienia od Gier Internetowych KBUGI. Pierwotną wersją KBUGI, składająca się ze 130 itemów przebadano grupę 576 młodzieży w wieku od 16 do 19 roku życia, mieszkającą na terenie województwa lubelskiego. Na postawie analizy czynnikowej wyodrębniono cztery czynniki (skale): (1) Strata, (2) Rozrywka i poszukiwanie nowych bodźców, (3) Kompensacja i ucieczka, (4) Przemoc i dominacja. Odrzucono itemy o najniższych ładunkach czynnikowych oraz o najniższych wskaźnikach swoistości czynnikowej. Wyodrębnione czynniki wyjaśniają w sumie 54% wariancji. Ostateczna wersja kwestionariusza KBUGI składa się z 74 pytań. Współczynniki rzetelności dla poszczególnych czynników są wysokie i wynoszą: dla czynnika - Strata alfa Cronbacha = 0,98; dla czynnika - Rozrywka i poszukiwanie nowych bodźców alfa Cronbacha = 0,93, dla czynnika - Kompensacja i ucieczka alfa Cronbacha = 0,89, dla czynnika - Przemoc i dominacja alfa Cronbacha=0,83. Współczynnik rzetelności dla wyni-ku ogólnego KBUGI wynosi 0,97. Kwestionariusz KBUGI stanowi rzetelne, posiadające dobre właściwości psychometryczne narzędzie, służące do badania różnych wymiarów uzależnienia od gier internetowych.


Abstract

This article describes the psychometric properties of the Online Gaming Addiction Questionnaire (KBGUI). An original version of KBUGI, consisting of 130 items, was used to survey a group of 576 adolescents aged 16 to 19 years, inhabitants of the Lublin Province. On the basis of factor analysis, four factors (scales) were identified: (1) Loss, (2) Entertainment and search for new stimuli, (3) Compensation and escape, (4) Violence and domination. Items with the lowest factor loadings and the lowest factor specificity indexes were rejected. The factors identified explained 54% of the total variance. The final version of the KBGUI questionnaire consisted of 74 questions. The coefficients of reliability for the individual scales were high: Cronbach’s alpha = 0.98 for Loss, Cronbach’s alpha = 0.93 for Entertainment and search for new stimuli, Cronbach’s alpha = 0.89 for Compensation and escape, and Cronbach’s alpha = 0.83 for Violence and domination. The reliability coefficient for the global KBUGI score was 0.97. The KBUGI questionnaire is a reliable instrument with good psychometric properties which can be used to asses different dimensions of addiction to Internet games.

Słowa kluczowe

kwestionariusz, uzależnienie od gier internetowych

Keywords

questionnaire, online gaming addiction

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30