Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Zjawiska ekstatyczne w tradycyjnej wiejskiej polskiej kulturze muzycznej

The ecstatic phenomenon in Polish traditional country music culture

REVIEW PAPER
Curr Probl Psychiatry 2014; 15(3): 154-156


Henryk Welcz

Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

Trans jest terminem medycznym zawartym w rozdziale V Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych /ICD – 10/ w podrozdziale zaburzeń dysocjacyjnych /F44.3 razem z opętaniem/ i oznacza zaburzenie cechujące się przejściową utratą własnej tożsamości i pełnej orientacji co do otoczenia.
W artykule tym chciałbym zająć się zjawiskami transowymi, występującymi w tradycyjnej wiejskiej polskiej kulturze muzycznej.
Zjawiska transu i ekstazy, które są najczęściej utożsamiane ze sobą zostały przez badaczy przedmiotu nazwane zmienionymi stanami świadomości i oznaczały one pewne stany wywołane czynnikami fizjologicznymi lub psychologicznymi, które charakteryzują się odchyleniem w subiektywnym pojmowaniu rzeczywistości i zmianą w stosunku do przyjętych form zachowania w czasie ich przeżywania. Trans czy stan do niego zbliżony może być rezultatem wykonywania pieśni najczęściej bez towarzyszenia muzyki, czy też samej określonej tradycyjnej formy instrumentalnej.


Abstract

Trance is a medical term contained in Chapter V of the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems /ICD – 10/, in the part concerning disassociational disorders /F44.3, together with possession/. The term denotes a disorder characterised by transitional loss of own identity and a decline of complete understanding of the surroundings.

In this article, I want to deal only with some of the phenomena of trance that I have encountered, that is dependent on loss of will, and which is performed in Poland's traditional musical culture as found in rural areas.
The phenomena of trance and ecstasy, which are frequently co-identified, was named by the researchers of the subject as being a changed state of conscience or a changed mental state induced by physiological or psychological factors. This is characterised by the deviation in subjective understanding of the reality and a change towards approved forms of behaviour during the experience. Trance or ecstasy may occur during or after the singing of certain songs or the hearing or playing of particular traditional instrumental forms.

Słowa kluczowe

trans, etnopsychiatria, śpiew tradycyjny

Keywords

trance, ethno-psychiatry, traditional singing

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30