Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Kardiologiczne i inne somatyczne powikłania jadłowstrętu psychicznego

Cardiological and other somatic complications of anorexia nervosa

REVIEW PAPER
Curr Probl Psychiatry 2014; 15(4): 210-219


Nikodem Skoczeń1, Ewelina Dziwota1, Paweł Sz. Błaszkiewicz1,
Karolina Sprawka1, Anna Strug1, Marcin Olajossy2

1 II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
2 II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

Jadłowstręt psychiczny inaczej anorexia nervosa (AN) jest poważnym problemem medycznym, który często pociąga za sobą zagrożenie życia pacjentów. Choroba ta objawia się dążeniem do zmniejszenia masy ciała, która stopniowo coraz bardziej odbiega od norm dla wieku i wzrostu z jednoczesną nieprawidłową oceną własnej sylwetki i silnym lękiem przed przybraniem na wadze. Głodzenie się doprowadza do upośledzenia funkcji m.in. układu pokarmowego, gruczołów wewnątrzwydzielniczych, powłok ciała. Zaburzeniu ulega często neuroprzekaźnictwo, gospodarka wodno-elektrolitowa, metabolizm komórkowy. U chorych opisywano m.in. obniżenie stężeń hormonów tkanki tłuszczowej takich jak: leptyna, rezystyna, wifatyna, apelina (APE-36, APE-12) oraz markerów kostnych: osteokalcyna i C-terminal cross-linked telopeptide of type I collagen a chain oraz wzrost stężenia adiponektyny. Pacjenci z AN demonstrują ogólne, fizykalne zmiany w obrębie układu sercowo-naczyniowego, wynikające z głodzenia, wymiotowania, znaczącego spadku wagi, obejmujące głównie zaburzenia elektrolitowe, arytmię, hipotensję, bradykardię, obwodowe obrzęki i akrocyjanozę.

Zmiany zapisywane w EKG, mianowicie obniżenie odcinka ST, odwrócenie załamka T, spłaszczenie załamka T, nieprawidłowa długość odstępu QT, komorowe arytmie często pojawiają się u pacjentów z AN. Można zaobserwować również niskonapięciowe załamki P i zespoły QRS, patologiczny prawogram, załamek U oraz ekstrasytolie przedsionkowe. Wydłużenie odstępu QT uznaje się za marker arytmii sercowej u chorych z AN. Spoczynkowa akcja serca jest niższa u chorych z AN niż w grupie kontrolnej, w której pomiar wskaźników równowagi między napięciem układu współczulnego a aktywnością nerwu błędnego wskazuje na przewagę stymulacji wagalnej. Autorzy odnieśli się do badań z zastosowaniem analizy widmowej mocy.


Abstract

Anorexia nervosa (AN) is a serious medical condition, very frequently putting patients’ life at risk. The disease manifests itself through striving to lose weight. People affected with it, tend to strive for weight norms not suitable for their age or height. Other than that, such individuals tend to incorrectly assess their body and show huge fear of gaining weight. Starving may lead to impairment of digestive system function, as well as that of endocrines and integuments. Neurotransmission, water and electrolyte balance, and cell metabolism, are also exposed to damage. There is a decrease of certain hormones concentration in the adipose tissue, such as leptin, resistin, vistatin, apelin (APE-36, APE-12) and bone markers: osteocalcin and C-terminal cross-linked telopeptide of type I collagen a chain and the increase of concentration of adiponectin were also described in the patients. Patients affected with AN tend to demonstrate general, physical changes in the cardio-vascular system, resulting from fasting, vomiting and considerable weight loss, leading to electrolyte disorders, arrhythmia, hypotension, bradycardia, peripheral oedema and acrocyanosis.
The changes recorded in ECG, such as ST segment depression, T-wave reversal, T-wave flattering, incorrect length of QT interval and vascular arrhythmias frequently appear in AN patients. One can also observe low voltage P-waves, QRS complexes and pathological dextrogyration, U-wave and atrial extrasystoles. Prolongation of QT interval is considered to be the marker of arrhythmia in AN paients. Resting heart rate is lower in AN patients, when compared with the control group, in which the measurement of balance indicators between the tension of the sympathetic nervous system and the vagus nerve activity indicates the dominance of vagus nerve stimulation. Authors referred to the studies using power spectral analysis.

Słowa kluczowe

jadłowstręt psychiczny, zaburzenia rytmu serca

Keywords

anorexia nervosa, arrhythmias

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30