Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Deklaracja Madrycka. Etyka psychiatryczna w świetle deklaracji etycznych

The Declaration of Madrid. Psychiatric ethics in the light of the Ethical Declarations

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2015; 16(1): 9-17


Artur Hącia OP

II Klinika Psychiatrii SPSK 1 Lublin
Instytut Teologii Moralnej KUL

Streszczenie

Psychiatria jest dziedziną medycyny i tak jak cała medycyna jest miejscem wielu dylematów etyczny i deontologicznych. Jednym ze sposobów rozwiązywania tego typu problemów było odwoływanie się do pewnych zasad i kodeksów, które były owocem namysłu etycznego środowiska medycznego. Dobrym przykładem jest Przysięga Hipokratesa do której przez setki lat odwoływali się lekarze. Psychiatria jest bardzo młoda dziedziną medycyny powstała zaledwie 200 lat temu. Jednak do połowy XX w. zasady etyczne regulowane były przez ogólne lekarskie kodeksy etyczne. Dopiero intensywny rozwój psychiatrii i liczne nadużycia w jej praktykowaniu skłoniły psychiatrów do wydania specjalnych zasad etyczny dotyczących psychiatrii.
Niniejsza praca przedstawia trudności z jakimi zmagała się psychiatria oraz rozwój dokumentów dotyczących zagadnień etycznych psychiatrii. Pierwsze dokumenty zawierające odniesienie do psychiatrii związane były z zbrodniami II wojny światowej. Zaliczyć do nich można Kodeks Norymberski (1947), Deklarację Genewską (1948) i późniejsze Międzynarodowy Kodeks Etyki Lekarskiej ( 1964) oraz Deklarację Tokijską (1975).
Później powstają dokumenty ściśle odnoszące się do praktyki psychiatrycznej. Są to The Principles of Medical Ethics with Annotations Especially Applicable to Psychiatry (1973), Deklaracja Hawajska (1977) oraz Deklaracja Madrycka (1996). Obecnie w WPA trwają prace nad przygotowaniem Kodeksu Etyki Psychiatrycznej.
Wymienione dokumenty opisano w kontekście ich powstawania, ewoluowania i uaktualniania oraz przedstawiono oczekiwania i plany związane z rozwojem myśli etycznej w zakresie psychiatrii. Prezentacja psychiatrycznych deklaracji etycznych ukazuje jednocześnie konieczność rozwoju osobistej postawy etycznej, ponieważ bez właściwie ukształtowanego sumienia i postawy żaden kodeks i przysięga nie uchroni psychiatrii przed kolejnymi nadużyciami i zbrodniami.


Abstract

Psychiatry is the medical specialty and psychiatrists face ethical and deontological dilemmas and questions similar to their medical colleagues from different specialties. One way to address such situations is to reference certain principles and codes that are the result of the ethical considerations of the medical community. An excellent example of this is the Hippocratic Oath to which doctors have referred for hundreds of years.
Psychiatry is a very young medical discipline that emerged only 250 years ago. Until the mid-20th century, the ethical rules of psychiatry were only governed by medical codes of ethics common to all medical professionals. Only with the recent, intensive development of psychiatry following many abuses and misuses of the World War II, have psychiatrists developed special principles of ethics unique to psychiatry. This paper discusses the historical background of the difficulties confronting the development of psychiatry, including its past abuses, and then shows the significant impact of this history on the development of the ethical documents related to psychiatry. The crimes and the abuses of World War II are among the most significant factors considered here. Among many the medical codes of ethics, The Nuremberg Code (1947), The Declaration of Geneva(1948), The International Code of Medical Ethics (1964) and The Declaration of Tokyo (1975) deserve mention. Finally, psychiatrists have adopted the documents directed particularly for themselves. Among the first psychiatric codes of ethics implemented were The Principles of Medical Ethics with Annotations Especially Applicable to Psychiatry issued by APA in USA (1973), The Declaration of Hawaii (1977) and later, The Declaration of Madrid, issued by WPA (1996). Presently, the WPA continues to develop their project, The Code of Psychiatric Ethics.

In this paper, the above-mentioned documents are described in the context of their formation, evolution and upgrading. This paper also presents the expectations and plans for the comprehensive development of ethical thought in the field of psychiatry. Aside from the adoption of ethical codes for psychiatry, it is also necessary to develop appropriate ethical personal attitudes and properly formed consciences, because without these, ethical codes and oaths alone cannot protect against further abuses and crimes in the field.

Słowa kluczowe

etyka, psychiatria, Deklaracja Madrycka

Keywords

psychiatry, ethics, Declaration of Madrid

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30