Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Sposób postrzegania własnej choroby jako czynnik wyznaczający jej akceptację u osób chorych na łuszczycę

Perception of the disease as determinant of illness acceptance in patients with psoriasis

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2015; 16(1): 26-37


Marta Adamska1, Katarzyna Juczyńska2, Joanna Miniszewska 1

1 Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego
2 Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi

Streszczenie

Akceptacja choroby jest dla wielu pacjentów problemem, z którym zmagają się przez cały czas jej trwania. Modyfikacja znaczenia choroby, a poprzez to wzrost jej akceptacji, może pozytywnie wpływać na zaangażowanie pacjentów w proces leczenia i ogólny ich dobrostan.
Celem niniejszej pracy była ocena poziomu akceptacji choroby i analiza sposobu jej postrzegania wśród pacjentów z łuszczycą leczonych szpitalnie i ambulatoryjnie. Badaniem objęto grupę 61 chorych na łuszczycę. Pacjentów podzielono na dwie podgrupy w zależności od trybu leczenia. W badaniu użyto Skalę Akceptacji Choroby (AIS), Skalę Oceny Własnej Choroby (SOWC), Skalę Subiektywnej Oceny Nasilenia Łuszczycy SAPASI, Wizualną Skalę Analogową VAS.
Badani pacjenci w przeciętnym stopniu akceptowali swą chorobę. Pacjenci w obydwu podgrupach podobnie oceniali swe schorzenie - najczęściej w kategorii zagrożenia, najrzadziej jako korzyść i wartość. W grupie chorych hospitalizowanych odbieranie własnego schorzenia w kategoriach zagrożenia, krzywdy, przeszkody i zakłócenia równowagi życiowej wiązało się negatywnie z akceptacją choroby. W grupie chorych leczonych ambulatoryjnie postrzeganie własnego schorzenia w kategoriach zagrożenia i krzywdy korelowało negatywnie z akceptacją choroby. Ocena choroby w kategorii przeszkody/straty pozwala przewidywać poziom akceptacji chorych na łuszczycę. Uzyskane wyniki potwierdzają słuszność obejmowania pacjentów z łuszczycą pomocą psychologiczną mającą na celu, m.in. zmianę sposobu oceny i spostrzegania swojej sytuacji zdrowotnej.


Abstract

Disease acceptance is a problem for many patients which they are struggling with throughout its duration. Modifying the perception and importance of the disease, thus increasing its acceptance, may have a positive impact on patients’ involvement in the treatment process and their general well-being.
The aim of our study was to examine the level of disease acceptance and the way of perception of the disease in groups of hospitalized and outpatient psoriasis patients. The study comprised 61 hospitalized and ambulatory - treated psoriasis patients. The following measures were employed: Acceptance of Illness Scale (AIS), The Disease - Related Appraisals Scale (DRAS), Self-administered Psoriasis Area and Severity Index (SAPASI), Visual Analogue Scale (VAS).
The examined patients accepted their illness to an average extent. Patients in both groups similarly assessed their disease - most commonly in life-threatening terms, most rarely in terms of profit and value. In the hospitalized patients’ perception of the disease as a life-threatening event, harm, obstacle/loss and importance correlated negatively with the illness acceptance. In the group of ambulatory patients, percepting of the disease as a life-threatening event and harm, negatively correlated with its acceptance. The assessment of disease in terms of obstacle/loss allowed for predicting the level of its acceptance in patients with psoriasis. The obtained results confirm the validity of psychological interventions in psoriasis patients aimed at modifying the way of assessment and the perception of patient’s health situation.

Słowa kluczowe

akceptacja choroby, postrzeganie choroby, łuszczyca, psychodermatologia

Keywords

illness acceptance, perception of the disease, psoriasis, psychodermatology

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30