Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Między sercem a umysłem – psychologiczne aspekty chorób kardiologicznych

Between the heart and the mind – psychological aspects of cardiologic diseases

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2015; 16(1): 38-47


Małgorzata Janowska1, Andrzej Czernikiewicz2, Marcin Janowski3

1 I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2 Zakład Logopedii i Języzkoznawstwa Stosowanego z Pracownią Logopedyczną, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

3 Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

Pierwsze próby analizy zależności między ciałem a duszą sięgają początku XX wieku. Jednak pomimo upływu lat, psychologiczne podłoże powstawania chorób somatycznych nie jest do końca odkryte. Niezmiennie uważa się, iż zaburzenia psychosomatyczne determinuje konwersja, czyli przemiana nieuwolnionych emocji, w objaw somatyczny. Zablokowanym przeżyciom wewnętrznym towarzyszy szereg zmian aktywności w układach zapewniających homeostazę organizmu - dochodzi do permanentnego pobudzenia osi przysadka-podwzgórze-nadnercza, długotrwałego wzrostu aktywności układu współczulnego i deregulacji komponenty przywspółczulnej.

Na szczególną uwagę wśród jednostek psychosomatycznych zasługują choroby układu sercowo-naczyniowego, w tym choroba niedokrwienna serca.

Poza powszechnie znanymi czynnikami ryzyka, takimi jak: otyłość, hiperlipidemia czy nikotynizm, w patogenezie choroby szczególną rolę przypisuje się determinantom psychologicznym takim jak: typ osobowości, aleksytymia (brak zdolności do rozpoznawania i werbalizowania uczuć), a także obecność współistniejącej choroby psychiatrycznej. Obecnie uważa się, iż wzorzec zachowania D (główne cechy: znaczne zahamowanie społeczne oraz negatywna emocjonalność), wysoki poziom aleksytymii, współwystępująca depresja mogą implikować powstanie choroby wieńcowej.

Badanie współzależności między duszą i ciałem stanowi interdyscyplinarne wyzwanie dla współczesnej medycyny. Wzrastający udział czynników emocjonalno-społecznych w patogenezie chorób somatycznych, w tym także choroby niedokrwiennej serca, otwiera nową drogę do odkrycia psychicznych determinantów zmian somatycznych oraz do ewentualnej korekty zachowań, co poprawi rokowanie pacjentów i zwiększy jakość życia.


Abstract

The first attempts to understand the relationship between the body and the mind date back to the beginning of the 20th century. However, psychological factors affecting medical conditions have not been identified so far. It is believed that psychosomatic disorders result from ‘conversion’ of unexpressed emotions into physical symptoms.

Unexpressed emotions are associated with a number of changes in the activity of systems that maintain homeostasis of the body. The result is a constant activation of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis, increased activity of sympathetic system and impaired activity of parasympathetic system.

Among many psychosomatic disorders, cardiovascular diseases, including coronary heart disease (CHD), deserve particular attention.

Risk factors include not only commonly known hypertension, obesity, hyperlipidaemia and smoking but also psychological factors, such as personality type, alexithymia ( inability to identify and verbally describe emotions) and comorbid psychiatric disorders. It is believed that type D personality (main traits include social inhibition, negative affectivity), high level of alexithymia and comorbid depressive disorder may lead to the development of coronary heart disease.

An investigation of the relationship between the mind and the body is an interdisciplinary challenge for modern medicine. Increasing the role of socio-emotional factors in the pathogenesis of somatic diseases, including coronary heart disease, paves the way to the discovery of psychological factors in the development of somatic diseases and to the change of behaviour, which improves prognosis and the quality of life.

Słowa kluczowe

medycyna psychosomatyczna, choroba wieńcowa, aleksytymia

Keywords

psychosomatic medicine, coronary heart disease

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30