Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Co przeżywają rodzice dzieci hospitalizowanych w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka: strategie radzenia sobie ze stresem, ..

Experiences of parents of children hospitalized in Neonatal Intensive Care Unit: coping strategies, perceived stress and symptoms of posttraumatic stress disorder

ORIGINAL PAPER
Curr Probl Psychiatry 2015; 16(2): 75-80


Anna Aftyka1, Agnieszka Kopeć2, Aleksandra Wróbel1 , Ilona Rozalska-Walaszek1,
Patryk Rzońca3, Beata Rybojad3,4, Hanna Karakuła-Juchnowicz5,6

1 Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 Zakład Promocji Zdrowia, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
3 Zakład Kwalifikowanej Pomocy Medycznej z Pracownią Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
4 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie 5 Zakład Neuropsychiatrii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
5 I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Katedry Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Streszczenie

Co przeżywają rodzice dzieci hospitalizowanych w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka: strategie radzenia sobie ze stresem, poziom odczuwanego stresu i nasilenie objawów zespołu stresu pourazowego

 

Wprowadzenie: Hospitalizacja dziecka w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka (OITN), podyktowana zagrożeniem zdrowia lub życia dziecka, wiąże się z wysokim poziomem stresu u jego rodziców.

Cel pracy: Celem niniejszej pracy była ocena strategii radzenia sobie ze stresem oraz ich wpływu na nasilenie stresu i objawów zespołu stresu pourazowego u rodziców dzieci, które w przeszłości były hospitalizowane w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka.
Materiał i metoda: 67 rodziców (40 kobiet i 27 mężczyzn) 42 niemowląt w wieku od 1 do 16 miesięcy, które w okresie noworodkowym były hospitalizowane w OITN, zostało poddanych badaniu przy pomocy Skali Odczuwanego Stresu (PSS-10), Wielowymiarowego Inwentarza do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem (COPE), Skali Wpływu Zdarzeń (IES-R) oraz kwestionariusza własnego.
Wyniki: Średni czas hospitalizacji dziecka w OITN wyniósł 23 ± 26 dni. Objawy PTSD stwierdzono u 43,3% badanych rodziców. Strategiami radzenia sobie ze stresem, najczęściej stosowanymi przez rodziców z badanej grupy były Planowanie, Akceptacja i Aktywne Radzenie Sobie. Matki istotnie częściej niż ojcowie stosowali strategie takie jak: Akceptacja, Koncentracja na Emocjach i ich Wyładowanie oraz Poszukiwanie Wsparcia Instrumentalnego. Rodzice z objawami PTSD częściej stosowali strategie Aktywnego Radzenia Sobie, Powstrzymywania się od Działania, Zaprzeczania i Odwracania Uwagi. Z nasileniem odczuwanego stresu dodatnio korelowało stosowanie strategii Koncentracja na Emocjach i ich Wyładowanie oraz Zaprzestanie Działań, a ujemnie – strategii Pozytywne Przewartościowanie i Rozwój. Nasilenie PTSD dodatnio korelowało ze stosowaniem strategii Unikanie Konkurencyjnych Działań, Planowanie, Powstrzymanie się od Działania, Akceptacja, Zaprzeczanie i Odwracanie Uwagi, Aktywne Radzenie Sobie oraz Koncentracja na Emocjach i ich Wyładowanie.

Wnioski: Częstym problemem u rodziców dzieci leczonych w OITN w okresie noworodkowym jest PTSD. Niektóre strategie radzenia sobie ze stresem w sposób istotny statystycznie korelują z nasileniem odczuwanego stresu i objawów PTSD. W związku z tym uzasadnione wydaje się wprowadzenie wczesnej konsultacji psychologicznej oraz wdrożenie psychoterapii podstawowej przez personel medyczny w trakcie hospitalizacji dziecka.


Abstract

Introduction: Hospitalization of a newborn in the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) is associated with high levels of stress in the parents.
Aim of the study: The aim of this study was to evaluate stress coping strategies and their impact on the severity of stress and post-traumatic stress disorder (PTSD) symptoms in parents of children who were hospitalized in the NICU after their birth.
Material and Methods: Sixty seven parents (40 mothers and 27 fathers) of the 42 infants aged 1 to 16 months hospitalized in the NICU during the neonatal period were examined by means of Perceived Stress Scale (PSS-10), COPE Inventory (COPE), Impact Event Scale - Revised (IES-R) and the Authors’ questionnaire.
Results: Mean length of stay in the NICU was 23 ± 26 days. PTSD symptoms were observed in 43.3% of the parents. Planning, Ac-ceptance and Coping were most commonly used Strategies for coping with stress. Mothers significantly more often used strategies such as: Acceptance, Emotion focused and their Discharge and Instrumental Support Search comparing with fathers. Parents with symptoms of PTSD more frequently used Active Coping strategies, Refraining from taking actions, Denial and Distraction. The use of strategies Emotion-focused and their Discharge and Discontinuation of Action positively correlated with the intensification of perceived stress but Positive revaluation and Development correlated negatively with the intensification of perceived stress. The severity of PTSD positively correlated with the use of strategies: Avoiding Competitive Action, Planning, Refraining from taking actions, Acceptance, Denial and Distraction, Active Dealing and focusing on emotions and their discharge.
Conclusions: PTSD is a common problem of the parents of children hospitalized in the NICU after their birth. Some coping strategies correlate with the severity of stress and symptoms of PTSD in a statistically significant way. Therefore, it seems reasonable to introduce early psychologist intervention and implementation of basic psychotherapy by medical personnel during hospitalization.

Słowa kluczowe

stres, noworodek, wcześniak, intensywna terapia noworodka, stres rodzicielski

Keywords

stress, newborn, premature, neonatal intensiva care, parental stress

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30