Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Koncepcja ruchu w teście Hermanna Rorschacha. Refleksje nad książką Naamah Akavii: Subjectivity in Motion. ...

The concept of movement in the Hermann Rorschach’s test. Reflections on Naamah Akavia’s book: Subjectivity in Motion. Life, Art, and Movement in the Work of Hermann Rorschach

REVIEW PAPER
Curr Probl Psychiatry 2015; 16(2): 113-123

Anna Hunca-Bednarska

Streszczenie

Koncepcja ruchu w teście Hermanna Rorschacha. Refleksje nad książką Naamah Akavii: Subjectivity in Motion. Life, Art, and Movement in the Work of Hermann Rorschach

Inspiracją do napisania niniejszej pracy była książka Naamah Akavii, absolwentki Cohn’s Institute of History and Philosophy of Science and Ideas, zatytułowanej: Subjectivity in Motion. Life, Art, and Movement in the Work of Hermann Rorschach.
Autorka zajęła się myślą Rorschacha, sięgając do wszystkich pozostawionych przez niego materiałów, łącznie z tymi, które nigdy dotąd nie były publikowane. Oddzieliła jego autentyczne opinie i intencje od interpretacji innych badaczy i kontynuatorów. Prezentuje poglądy Rorschacha na tle jego epoki, wskazując co z niej zaczerpnął, a co wniósł nowego; ukazuje zarówno osiągnięcia ówczesnej psychiatrii jak i ogólny klimat naukowego i artystycznego życia.
Niniejsza praca streszcza zawartość książki Akavii, choć muszę przyznać, że wobec bogactwa poruszonych w niej zagadnień, niektóre wątki pozostawiam bezpośredniej lekturze zainteresowanych książką. Celem moim było zwrócenie uwagi na oryginalność eksperymentu z plamami atramentowymi i jego znaczenie jako narzędzia do badania kinestezji. Pokazuję, że niedostateczne zaakcentowanie problemu kinestezji w niektórych teoriach rozwoju osobowości mogło wynikać właśnie z braku takiego narzędzia. Podkreślam także zbieżność wypracowanego przez Rorschacha pojęcia „ucieleśnionej” percepcji ze współczesną myślą filozoficzną (fenomenologia) i psychologiczną (ekologiczna orientacja w psychologii poznawczej, procesy mentalizacji w poznaniu społecznym).
Wszystko, co napisałam wyżej, uważam za niewątpliwie ważne, ale chciałam zaznaczyć, że głównym motywem do podjęcia niniejszej pracy było porównanie tzw. „teorii reakcji ruchowych” opracowanej przez Rorschacha z poglądami jego dwóch najwybitniejszych i współcześnie uznanych kontynuatorów, a mianowicie Zygmunta Piotrowskiego i Johna Exnera. Po lekturze książki Akavii pojawia się potrzeba zastanowienia się nad niektórymi obecnie stosowanymi sposobami interpretacji reakcji „ruchowych”.
Intencją moją było także zwrócenie uwagi na coraz częściej pojawiający się pogląd, że test Rorschacha można i należy rozpatrywać jako zjawisko kulturowe.

Abstract

The inspiration for the present article was the book Subjectivity in Motion. Life, Art., and Movement in the Work of Hermann Rorschach by Naamah Akavia, a graduate from Cohn’ s Institute of History and Philosophy of Science and Ideas.
Akavia deals with Rorschach ideas, reaching to all the materials he had left, some of which have not been published before. Akavia separated his authentic opinions and intentions from the interpretations of other researchers and followers. She presented Rorschach against the background of his age and showed how it influenced him but also what was his own contribution. In her work, she also considered the achievements of the psychiatry of that time as well as the general atmosphere of academic and artistic world.
The present paper summarizes Akavia’s book although I have to admit that, due to the richness of problems raised, I leave some of them undiscussed to be followed more closely by those interested. My aim was to emphasize the originality of the ink blot experiment and its significance as a research tool into kinaesthesia. I have shown that the absence of such a tool might have caused insufficient elaboration of the topic of kinaesthesia in some personality development theories. I also point to the convergence between Rorschach idea of embodied perception and contemporary trends in philosophical (phenomenology) and psychological thought (ecological orientation in cognitive psychology, mental processes in social cognition).
All the remarks presented above are undoubtedly important. However, I would like to emphasize that the main reason why I chose Akavia’s book to analysis is something else. Namely, I believe that the most interesting question here is the comparison between the so called “movement reactions theory” represented by Rorschach, and the opinions of his most renowed followers, i.e. Zygmunt Piotrowski and John Exner. I would like to claim that Akavia’s book inspires the need to reconsider some way of interpreting “movement reactions”. I also wanted to highlight the significance of considering Rorschachs test as a cultural phenomenon.

Słowa kluczowe

kinestezja, engram, projekcja

Keywords

kinaesthesia, engram, projection

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30