Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Czyżby "courtesy stigma"? Problem stygmatyzacji psychiatrii, psychiatrów i psychoterapeutów

Is that courtesy stigma? The issue of the stigmatization of psychiatry, psychiatrists and psychotherapists

REVIEW PAPER
Curr Probl Psychiatry 2015; 16(3): 158-164

Ewelina Dziwota1, Anna Porębska2, Michał Próchnicki3,
Barbara Drapała4, Magdalena Gaj4, Marcin Olajossy1

1 II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
3 I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
4 Studenckie Koło Naukowe przy II Klinice Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

Piętno towarzyszące chorobie psychicznej przejawia się w postaci negatywnego stosunku do osób nią dotkniętych oraz negatywnych przekonań wobec osób chorych psychiczne. Jest również przyczyną postrzegania tych osób jako gorszych niż inni członkowie społeczeństwa. Zjawisko to jest problemem społecznym dotyczącym niemal wszystkich chorych z zaburzeniami psychicznymi, przejawiającym się znacznym utrudnieniem ich funkcjonowania w społeczeństwie. Stygmatyzacja postępuje kolejnymi, logicznie powiązanymi ze sobą etapami takimi jak: etykietowanie, stereotypizacja, oddzielenie „nas” od „nich” i dyskryminacja. Według Teorii Goffmana ludzie pracujący ze stygmatyzowanymi grupami społecznymi otrzymują tzw. „courtesy stigma”, co oznacza „piętno udzielone” - będące swego rodzaju dezaprobatą publiczną wywołaną na skutek obcowania z napiętnowaną osobą lub grupą osób. Zjawisko "piętna udzielonego" obejmuje całą grupę osób bliskich, opiekunów i terapeutów, którzy pozostają przy chorym po zachorowaniu na chorobę psychiczną i przez to często same stają się ofiarą stygmy. Światowe Towarzystwo Psychiatryczne (WPA) doceniając powagę problemu stygmatyzacji psychiatrii i stygmatyzacji psychiatrów, rozpoczęło działania mające na celu poprawę wizerunku psychiatrii i obniżenie nasilenia stygmatyzacji osób związanych z ochroną zdrowia psychicznego. Istotnym aspektem jest oddziaływanie mass-mediów na kształtowanie postaw wobec psychiatrii jako dziedziny medycyny, lekarzy psychiatrów, oraz samych pacjentów. Ważnym wyzwaniem współczesnej psychiatrii wydaje się być współpraca z przedstawicielami mediów oraz dostarczanie im rzetelnych danych z zakresu ochrony zdrowia psychicznego. Wskazać należy osobom odpowiedzialnym za kształtowanie rzeczywistości poprzez media na konieczność odstąpienia od tworzenia i wykorzystywania niesprawiedliwych i wprowadzających w błąd stereotypów. Przeciwdziałanie stygmatyzacji psychiatrów ma ogromną wagę dla poprawy sytuacji zarówno, pacjentów jak i dla ogółu społeczeństwa. Poniższy artykuł stanowi przegląd badań, w których pochylono się nad problemem stygmatyzacji psychiatrów, psychoterapeutów oraz psychiatrii jako dziedziny medycyny.
 

Abstract

The stigma of mental illness covers negative attitudes and convictions toward mentally ill people. Stigmatization results in perceiving stigmatized individuals as worse than other members of the society. This phenomenon is a social problem affecting almost all mentally ill patients and manifests in severe impairment of their social functioning. In the development of stigmatization there can be distinguished successive, logically connected stages, such as labeling, stereotyping, separating, discrimination. According to Goffman’s theory people who work with the stigmatized social groups receive the so called “courtesy stigma”, which can be described as the public disapproval resulting from associating with stigmatized individual or group. Courtesy stigma affects family members of stigmatized individuals, therapists, people working in the health and social welfare services. The World Psychiatric Association appreciating the importance of the problem of stigmatization has initiated diverse activities with the aim to improve the image of psychiatry and to reduce stigmatizing attitudes toward psychiatry and psychiatrists. The mass media have great influence in shaping people’s attitudes towards psychiatry as a medical discipline, psychiatrists and mentally ill individuals. Cooperation with the representatives of mass media and providing them with reliable data concerning mental public health are important challenges for contemporary psychiatry. It seems very important to dissuade people who take part in creating reality through mass media from creating and using unjust stereotypes. Counteracting the stigmatization of psychiatry is very important for improving the situation of mentally ill people, their relatives and the society in general. In the article there can be found a review of studies on stigmatization of psychiatrists, therapists and of psychiatry as a medical discipline.

Słowa kluczowe

stygmatyzacja, stygmatyzacja psychiatrów, stereotypizacja

Keywords

stigmatization, stigmatization of psychiatrists, stereotyping

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30