Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Benzodiazepine dependence – the conditions of severe course. Case report

Uzależnienie od benzodiazepin – uwarunkowania ciężkiego przebiegu, studium przypadku

CASE REPORT
Curr Probl Psychiatry 2015; 16(4): 212-221


Adam Perzyński1, Ida Kłębukowska1, Iwona Chmiel-Perzyńska2, Marcin Olajossy1

1 II Department of Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation, Medical University of Lublin
2 Chair and Department of Experimental and Clinical Pharmacology, Medical University of Lublin

Abstract

Benzodiazepines (BDAs), synthetized for the first time by Leon Sternbach, have been in use since the early sixties and are currently appropriable in many branches of medicine. Acting on the inhibitory receptor of gamma aminobutyric acid (GABA) they enhance the influx of chloride ions into the cell, resulting in hyperpolarization of the cell membrane. By interfering with the different types of GABAergic receptors, BDAs induce various effects: anxiolytic, myorelaxant, hypnotic, anticonvulsant, sedative. Studies performed in North America and Europe on BDAs use show that it concerns 0.4-6% of general population, and their chronic use is significantly more frequent in people over 65 years of age, especially in the ones suffering from physical or mental disturbances. It is estimated that among BDA users, 26-76% take BDA chronically and 20-50% have withdrawal symptoms in case of discontinuation, even when small doses have been used. Withdrawal symptoms include anxiety, sleep and cognitive disturbances, muscle tremor, oversensitivity to stimuli, depersonalization, hallucinations, agitation and seizures. More intensive withdrawal symptoms are usually correlated with chronic use and high doses, and the drugs of short half life time.
The paper describes the case of many years’ benzodiazepine dependence, patient’s drug gaining methods, the influence on the functioning and the course of the treatment with considering motivating factors.

Streszczenie

Benzodiazepiny, których syntezy po raz pierwszy dokonał Leon Sternbach, są w użyciu od początku lat sześćdziesiątych. Obecnie są stosowane w wielu gałęziach medycyny. Działając na hamujący receptor dla kwasu gamma aminomasłowego wzmagają napływ jonów chlorkowych do komórki powodując hyperpolaryzację błony komórkowej. Dzięki oddziaływaniu na różne typy receptorów GABAergicznych wywołują efekty: anksjolityczny, miorelaksacyjny, nasenny, przeciwdrgawkowy, sedacyjny. Badania nad rozpowszechnieniem stosowania BDA w Ameryce Północnej i Europie wskazują że ich używanie dotyczy 0,4-6% populacji ogólnej, przy czym znacząco częściej przewlekłe ich stosowanie odnotowuje się u osób po 65 roku życia, zwłaszcza u osób chorujących somatycznie i psychicznie. Ocenia się, że wśród osób stosujących BDA, 26-76% robi to przewlekle a 20-50% odczuwa objawy odstawienne przy próbie ich odstawienia, nawet przy stosowaniu niskich dawek. Wśród objawów odstawiennych występują: lęk, zaburzenia snu, zaburzenia kognitywne, drżenia mięśniowe, sensoryczna nadwrażliwość na bodźce, depersonalizacja, omamy, pobudzenie, drgawki. Większe nasilenie objawów odstawiennych łączy się zwykle z przewlekłym ich stosowaniem oraz wysokimi dawkami oraz stosowaniem leków o krótkim okresie działania.

Praca opisuje przypadek wieloletniego uzależnienia od benzodiazepin, stosowane przez pacjenta sposoby pozyskiwania leków, wpływ na funkcjonowanie oraz przebieg leczenia z uwzględnieniem czynników motywacyjnych.

Keywords

benzodiazepines addiction, motivating factors

Słowa kluczowe

uzależnienie od benzodiazepin, czynniki motywujące

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30