Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Przegląd badań dotyczących pomiaru zjawiska autostygmatyzacji osób z chorobą psychiczną

A review of research on the measurement of the phenomenon of self-stigma of people with mental illness

REVIEW PAPER
Curr Probl Psychiatry 2015; 16(4): 233-237


Ewelina Dziwota1, Anna Porębska2, Marcin Olajossy1

1 II Klinika Psychiatrii I Rehabilitacji Psychiatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Streszczenie

Stygmatyzacja osób chorych psychicznie jest zespołem pejoratywnych postaw i wierzeń, które społeczeństwo czy opinia publiczna kierują w stronę osób chorych psychicznie. Autostygmatyzacja to proces, podczas którego pacjenci z chorobą psychiczną potwierdzają publiczną stygmę, co prowadzi do obniżenia ich poczucia własnej wartości, godności i skuteczności. Wyróżnić można tu dwa pojęcia: public stigma i self stigma. Public stigma sprawia, że jednostka jest społecznie nieakceptowana oraz prowadzi do negatywnych postaw i reakcji wobec niej. Z kolei self-stigma prowadzi do obniżenia poczucia własnej wartości powodowanego samonapiętnowaniem siebie jako osoby społecznie nieakceptowanej. Autostygmatyzacja polega na internalizowaniu, akceptowaniu i odnoszeniu do siebie negatywnych postaw społecznych i uprzedzeń, co prowadzi do obniżenia samooceny a także stanowi główną przeszkodę w pełnieniu ról społecznych, w pracy i w życiu osobistym. Samonapiętnowanie przejawiające się w myśleniu o chorobach psychicznych w sposób stereotypowy jest istotną przeszkodą w procesie zdrowienia oraz umacniania (ang. empowerment), kiedy to w obliczu choroby pacjent zamiast stać się dla siebie oparciem, rozwija poczucie stygmy. Pomimo jawnego demonstrowania szkodliwego wpływu stygmatyzacji, niewiele miejsca zostało poświęconego rozumieniu stygmatyzacji z perspektywy pacjenta. Niniejszy artykuł stanowi przegląd badań opartych na wywiadach, kwestionariuszach, specjalistycznych skalach, badań nad sposobami pomiaru zjawiska autostygmatyzacji w różnych rejonach na świecie. Autostygmatyzacja bezsprzecznie negatywnie wpływa na jakość życia pacjentów.

Abstract

The stigma of people with mental illness is a group of pejorative attitudes and beliefs of society towards the mentally ill. The self-stigma is a process in which the mentally ill confirm a public stigma and that leads to lower self-esteem and self-effectiveness. We can distinguish: public stigma and self-stigma. The public stigma makes individuals not acceptable in the society and leads to negative attitudes and reactions towards them. The self-stigma means internalizing, accepting and adopting negative social attitudes and prejudices personally and constitutes a major disturbance in fulfilling social roles at work and in private life. Self-stigma manifested in thinking about mental illness in a stereotypical way is a major obstacle in the recovery process and empowerment. Despite open demonstration of the harmful effects of the stigmatization, there is only a small area of research about the stigma from the perspective of the mentally ill. This article is a review of research studies based on interviews, questionnaires and special scales. There are research studies on the measurement of the phenomenon of the self-stigma in a few regions of the world. Undoubtedly, the self-stigma has a bad influence on the quality of life of the mentally ill.

 

Słowa kluczowe

stygmatyzacja, autostygmatyzacja, umocnienie

Keywords

stygmatization, self-stigma, empowerment

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30