Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Hospitalizacja dziecka w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka – doświadczenia rodziców

Hospitalization of a child in the Neonatal Intensive Care – parents’ experiences

ORIGINAL PAPER
Curr Probl Psychiatry 2016; 17(1): 24-30
DOI: 10.1515/cpp-2016-0004

Agnieszka Kopeć1, Anna Aftyka2, Ewa Humeniuk3, Beata Rybojad 4,5, Ilona Rozalska-Walaszek2

1 Zakład Promocji Zdrowia, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
2 Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3 Zakład Patologii i Rehabilitacji Mowy, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
4 Zakład Kwalifikowanej Pomocy Medycznej z Pracownią Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
5 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej, Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie
 
© 2016 Medical University of Lublin
 

Abstract

Introduction. Significant progress in the perinatal and intensive care therapy resulted in a meaningful increase of survival of ex-tremely immature, and burdened with severe diseases neonates. Although infants are the patients of the Neonatal Intensive Care Unit, the needs of their parents should also be noticed and realized. The aim of the study was the analysis of the parents’ experiences of chil-dren hospitalized in the NICU.
Material. The research material comprises 39 written contributions of parents of children hospitalized in the NICU.
Method. A qualitative analysis of the text was used. Quotes of parents were classified in three categories: emotions, thoughts and support.
Results. Fear, happiness, joy, uncertainty, stress and shock are the most frequently emotions appearing in the parents’ reports. The most frequently mentioned areas of cognitive reactions of parents include: realization of child’s mortality, realizing problems of the premature birth, search for the guilty, and the reformulation of looking at the world. Parents often described support they received, but also pointed to the areas where support lacked.
Conclusion:
  1. As a result of intense emotions, both positive and negative tint that parents experience at birth of a premature or sick child, multi-disciplinary care is necessary in order to reduce the negative effects of experienced emotions.
  2. Support, including information support for parents of critically ill newborns is a key skill in the practice of doctors taking care of children hospitalized in NICU.
  3. Psychological support is an essential element of the holistic care of the neonate’s family.

Keywords

stress, psychological; intensive care, neonatal; adaptation, psychological

Streszczenie

Wstęp. Znaczące postępy w opiece perinatalnej i intensywnej terapii spowodowały, że w ostatnim dziesięcioleciu obserwuje się istotny wzrost możliwości przeżycia skrajnie niedojrzałych oraz obarczonych ciężkimi schorzeniami noworodków. Mimo, że pacjentami Oddziałów Intensywnej Terapii Noworodka (OITN) są noworodki, niezbędne jest także dostrzeganie i realizowanie w dostępnym zakre-sie potrzeb rodziców. Za cel pracy postawiono analizę doświadczeń rodziców dzieci hospitalizowanych w OITN. Materiał: Materiał badawczy stanowi 39 pisemnych wypowiedzi matek i ojców dzieci w przeszłości hospitalizowanych w OITN. Metoda: Jako metodę zastosowano jakościową analizę tekstu. Wypowiedzi rodziców sklasyfikowano na podstawie trzech katego-rii: (1) emocje, (2) myśli, (3) wsparcie.
Wyniki. Emocje najczęściej pojawiające się w relacjach rodziców to strach, szczęście, radość, niepewność, stres i szok. Do najczę-ściej wzmiankowanych obszarów reakcji poznawczych rodziców można zaliczyć: uświadomienie sobie śmiertelności dziecka, uświado-mienie sobie problemów związanych przedwczesnym narodzeniem dziecka, poszukiwanie winnych oraz przeformułowanie spojrzenia na świat. Rodzice w swoich relacjach bardzo często opisywali wsparcie, jakie otrzymali w trudnym czasie związanym z narodzinami i chorobą dziecka, ale też wskazywali obszary, gdzie tego wsparcia zabrakło.
Wnioski:
  1. W związku z intensywnymi emocjami, zarówno o pozytywnym, jak i negatywnym zabarwieniu, których doświadczają rodzice w związku z narodzinami wcześniaka lub chorego dziecka, niezbędne jest otoczenie ich multidyscyplinarną opieką w celu zredukowa-nia negatywnych skutków doświadczanych emocji.
  2. Wsparcie, w tym wsparcie informacyjne, rodziców ciężko chorych noworodków jest kluczowym działaniem w praktyce lekarzy sprawujących opiekę nad dziećmi hospitalizowanymi w Oddziale Intensywnej Terapii.
  3. Pomoc psychologiczna jest niezbędnym elementem holistycznej opieki nad rodziną noworodka – pacjenta Oddziału Intensywnej Terapii.

Słowa kluczowe

stres psychologiczny, opieka intensywna neonatologiczna, adaptacja psychologiczna

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30