Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Historia histerii i co dalej…

The history of hysteria and what's next …

REVIEW PAPER
Curr Probl Psychiatry 2016; 17(1): 31-37
DOI: 10.1515/cpp-2016-0005

Klemens Hłodzik1, Ewelina Dziwota1, Hanna Karakuła-Juchnowicz2, Marcin Olajossy1

1 II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
© 2016 Medical University of Lublin
 

Streszczenie

Począwszy od starożytności aż po nasze dni histeria jest zagadnieniem tajemniczym i intrygującym. Autorzy niniejszego artykułu posiłkując się, w głównej mierze, dziełem Etienne Trillat, o tym samym tytule, przedstawiają najważniejsze fakty z dziejów histerii. Praca ukazuje jak krok po kroku ewoluowały wyobrażenia o histerii znanej początkowo jako duszności maciczne, którym to terminem posługiwał się sam Hipokrates w VII tomie swoich "Dzieł wszystkich". Pod koniec I wieku naszej ery przybyły do Rzymu Soranos z Efezu, jako wytrawny anatom, w swoim "Traktacie o chorobach kobiecych" odszedł od starych koncepcji Platona i Hipokratesa przyrównujących macicę do zwierzęcia. Jak kształtowały się poglądy na histerię w średniowieczu, renesansie czy okresie wojen światowych? W artykule tym autorzy próbują ustalić naturę histerii a także co z histerii pozostało we współczesności, obrazując tym samym pewną nieuchwytność histerii jako choroby, wiele trudności z jej zdefiniowaniem oraz związek z wieloma szokującymi wręcz wydarzeniami w historii człowieka. Od mędrców starożytnych przez Kramera, Sprengera, Wiera, Harveya, Willisa, Sydenhama, Blackmore'a, po Mesmera, Freuda i innych.
Od histeryczek-czarownic, istot cierpiących na wapory, przez osoby wrażliwe, delikatne i marzycielskie po mitomanki, lubieżnice i to, co współcześnie określamy osobowością histrioniczną.
Zdaniem wybitnego francuskiego neurologa i twórcy psychiatrii - Charcota - histeria istniała zawsze, wszędzie i od wszechczasów. Dlaczego jednak zanikła? Autorzy artykułu w końcowej części pochylają się i nad tym problemem, próbując ustalić jego przyczyny.

Słowa kluczowe

histeria, zaburzenia dysocjacyjne, hipnoza

Abstract

From the ancient times up till now hysteria has been a mysterious and intriguing issue. The authors of this article using mainly the work of Etienne Trillat of the same title, present the most important facts from the history of hysteria. Our work shows how notions of hysteria known initially as uterine dyspnoea, which was the term used by Hippocrates in the seventh tome of his “Collected Works” evolved step by step. At the end of 1st century AD a newcomer to Rome, Soranus of Ephesus, as an experienced anatomist in his “Treatise on midwifery and the diseases of women” moved away from the old ideas of Plato and Hippocrates equating uterus to an animal. How did views on hysteria develop throughout Middle Ages, Renaissance or World Wars period? In this article the authors are trying to determine the nature of hysteria as well as what remained from hysteria in the contemporary times, depicting hysteria’s elusiveness as a disease, many difficulties with its definition and connection with many shocking events in history of mankind. From the ancient sages, through Kramer, Sprenger, Wier, Harvey, Willis, Sydenham, Blackmore up until Mesmer, Freud and many others. From hysteric witches, beings suffering from vapors, through sensitive, fragile and musing women up until mythomaniacs, nymphomaniacs and what we define today as histrionic personality disorder. In the words of French neurologist and a creator of psychiatry – Charcot – hysteria existed forever, everywhere and all-time. Why did it vanish though? Authors of this article will address this problem in the final part, trying to determine the cause.

Key words

hysteria, dissociative disorders, hypnosis

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30