Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Adriamycin - efficacy and possible adverse effects

Adriamycyna – skuteczność terapii a możliwe działania niepożądane

REVIEW PAPER
Curr Probl Psychiatry 2016; 17(1): 38-46
DOI: 10.1515/cpp-2016-0006

Agnieszka Pedrycz1, Agnieszka Kramkowska

1 Histology and Embryology Department with the Experimental Cytology Laboratory of Medical University of Lublin
 
© 2016 Medical University of Lublin
 

Abstract

Adriamycin (doxorubicin) is a chemical substance in the anthracycline class with a wide range of applications in oncology and hematology. The mechanism of action of Adriamycin is related to formation of irregular bonds between nucleobases of DNA and inhibi-tion of key enzymes of DNA synthesis - topoisomerase I and II as well as to formation of free radicals damaging DNA.

A major limitation in the drug use is associated with its adverse effects such as cardiotoxicity and hepatotoxicity.
The mechanism of myocardial injury by Adriamycin is linked to an increase in oxidative stress associated with impaired mito-chondrial function and structure.
Cardiotoxicity of anthracyclines is classified as: acute, chronic or late (delayed).
Hepatotoxicity of Adriamycin as a damage of the liver is associated with a dysfunction of this organ. Adriamycin studies have shown increased level of transaminase present in 40% of patients treated with Adriamycin. The state was transient and asymptomatic, returning to the initial level even when treatment continued.
Knowledge of cancer diseases contributed to a successive creation of two improved forms of Adriamycin (doxorubicin) – non-pegylated and pegylated formulas of the drug.
The mechanism of anticancer effects of liposomal Adriamycin is similar to the mechanism of conventional Adriamycin, but place-ment of the molecules of active substance in liposomes has significant influence on the distribution of the drug.
In order to increase the distribution of the drug, a special form of liposomal Adriamycin has been created by covering the surface of the liposomes with a hydrophilic polymer - (MPEG). This process, known as pegylation, decreases the interactions between the lipid bilayer membrane and the plasma components. Pegylated form of the drug is associated with a higher incidence of acute complications.

Keywords

adriamycin, cardiotoxicity, hepatotoxicity

Streszczenie

Adriamycyna (doksorubicyna) jest substancją należącą do grupy antracyklin o szerokim zastosowaniu w onkologii i hematologii. Mechanizm działania Adriamycyny polega na tworzeniu nieprawidłowych wiązań pomiędzy zasadami azotowymi DNA oraz hamowaniu kluczowych enzymów syntezy DNA – topoizomerazy I i II oraz tworzeniu wolnych rodników uszkadzających DNA.
Znacznym ograniczeniem w stosowaniu Adriamycyny są działania niepożądane tego leku, takie jak: kardiotoksyczność oraz hepa-totoksyczność.
Mechanizm uszkodzenia mięśnia sercowego przez Adriamycynę polega na wywoływaniu stresu oksydacyjnego związanego z za-burzeniami funkcji i struktury mitochondriów.
Kardiotoksyczność antracyklin klasyfikowana jest, jako: ostra, przewlekła oraz późna.
Hepatotoksyczność Adriamycyny, polegająca na uszkodzeniu wątroby związana jest z upośledzoną funkcją tego narządu. Badania nad Adriamycyną pokazują, że zwiększony poziom aminotransferaz występuje u do 40% pacjentów leczonych Adriamycyną, ale jest przemijający i przebiega bezobjawowo, powracający do stanu początkowego nawet przy kontynuacji leczenia.
Wiedza o chorobach nowotworowych przyczyniła się do powstania kolejno dwóch ulepszonych form Adriamycyny (doksorubicy-ny) – niepegylowanej i pegylowanej formuły tego leku.
Sposób działania przeciwnowotworowego Adriamycyny liposomalnej jest analogiczny do mechanizmu Adriamycyny konwencjo-nalnej, ale umieszczenie cząsteczek substancji czynnej w liposomach ma znaczący wpływ na dystrybucję leku.
W celu zwiększenia dystrybucji leku, wytworzono specjalną formę liposomalnej Adriamycyny poprzez pokrycie powierzchni lipo-somów hydrofilowym polimerem — (MPEG). Proces ten, nazywany pegylacją, powoduje zmniejszenie interakcji między podwójną warstwą lipidową a składnikami osocza. Forma pegylowana leku związana jest z częstszym występowaniem ostrych powikłań.

Słowa kluczowe

Adriamycyna, kardiotoksyczność, hepatotoksyczność

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30