Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Sprawozdanie z XIX Konferencji SCHIZOFRENIA FORUM w Warszawie

A report from XIX Schizophrenia Forum Conference in Warsaw

REPORT ON CONFERENCE
Curr Probl Psychiatry 2016; 17(2): 118-123

DOI: 10.1515/cpp-2016-0014


Ewelina Dziwota1, Kamila Dziwota2, Marcin Olajossy1

1 II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie

Streszczenie

W dniach 10-11 marca w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Muranów, odbyła się Konferencja naukowa „Schizofrenia-Forum”, zorganizowana już po raz dziewiętnasty. W tej edycji szczególną uwagę poświęcono aspektom edukacyjnym, z racji tego, że wśród uczestników Konferencji znajdowała się duża liczba adeptów psychiatrii tudzież lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii. Formuła dwudniowej Konferencji oparta na debatach eksperckich w sposób szczególny oddziaływała na uczestników, toteż Konferencja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, umożliwiła wymianę doświadczeń i refleksji dotyczących problematyki schizofrenii. W Konferencji wzięli udział wybitni naukowcy i klinicyści, jak m.in.: Marek Jarema, Janusz Rybakowski, Andrzej Czernikiewicz, Jerzy Samochowiec, Dominika Dudek i inni, dlatego też pozwoliła ona na wzbogacenie wiedzy dotyczącej diagnozowania i leczenia zaburzeń psychotycznych oraz na prezentację dojrzałego klinicznego myślenia. Organizatorem Konferencji była Fundacja III Kliniki Psychiatrii „Syntonia”, zaś gościem honorowym Peter Falkai – kierownik Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium. Wykład profesora Falkaia nosił tytuł Schizophrenia treatment guidelines, był wykładem plenarnym, prowadzonym w języku angielskim, tłumaczonym symultanicznie, był podzielony na części: charakterystyka schizofrenii, wytyczne farmakoterapii schizofrenii, farmakoterapia schizofrenii – stany ostre, farmakoterapia schizofrenii – leczenie długoterminowe, efekty uboczne długoterminowej farmakoterapii i konkluzje. Po dwudniowej Konferencji miały miejsce, cieszące się ogromnym zainteresowaniem, sesje warsztatowe, adresowane do lekarzy w trakcie specjalizacji. Konferencja stała się forum wymiany informacji, myśli i doświadczeń, nieraz intrygujących, inspirujących, nowatorskich ale nigdy nie obojętnych. Na koniec rozdane zostały certyfikaty oraz umożliwiono gościom zwiedzanie wystawy stałej „1000 lat historii Żydów polskich”, Polin, mieszczącej się przy Centrum Konferencyjnym Muranów. XIX Konferencja Schizofrenia Forum 2016 była ciekawym poznawczo wydarzeniem i utrzymała wysoki poziom naukowy i merytoryczny właściwy ważnym wydarzeniom w psychiatrii polskiej.

Abstract

On 10-11th March in Warsaw, in the Conference Center Muranow, there was held a scientific conference "Schizophrenia-Forum", organized for the nineteenth time. In this edition, particular attention was paid to educational aspects, by virtue of the fact that among the participants of the Conference there was a large number of young physicians specializing in psychiatry.
The formula of the two-day Conference based on the experts’ debates in a particular way affected the participants, so the conference was very interesting, it enabled the exchange of experiences and reflections on the problems of schizophrenia. The conference was attended by leading scientists and clinicians, for example: Marek Jarema, Janusz Rybakowski, Andrzej Czernikiewicz, Jerzy Samochowiec, Dominika Dudek and others, which is why it allowed to enrich the knowledge of the diagnosis and treatment of psychotic disorders and good presentation of mature clinical thinking. The organizer of the Conference was the Foundation III Department of Psychiatry, "Syntonia” and the guest of honor was Dr. Peter Falkai - Head of the Department of Psychiatry and Psychotherapy Ludwig Maximilian University in Munich. The lecture by Professor Falkaia entitled Schizophrenia treatment guidelines, at a plenary lecture, was presented in English, translated simultaneously, and was divided into parts: the characteristics of schizophrenia, guidelines for pharmacotherapy of schizophrenia, pharmacotherapy of schizophrenia - states of acute pharmacotherapy of schizophrenia - long-term treatment, side effects of long-term pharmacotherapy and conclusions. After a two-day Conference the hugely popular workshop sessions took place. They were addressed to physicians during specialization. All workshop sessions were very popular, as well as the entire conference, which became a forum for the exchange of information, ideas and experiences, sometimes intriguing, inspiring and innovative but never blank. At the end of the Conference the certificates were distributed and there was the opportunity for guests - visiting the permanent exhibition "1000 years of history of Polish Jews," Polin, located at the Conference Centre Muranow. XIX Conference on Schizophrenia Forum 2016 was an interesting event cognitively and it maintained a high level of scientific and substantive jurisdiction important events in Polish psychiatry.

Full text

Słowa kluczowe

psychiatria, schizofrenia

Keywords

psychiatry, schizophrenia

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30