Current Problems of Psychiatry

Chemobrain in patients suffering from cancer based on the example of multiple myeloma

Zjawisko chemobrain u pacjentów chorych na nowotwór na przykładzie szpiczaka mnogiego

REVIEW PAPER
Curr Probl Psychiatry 2017; 18(1): 62-69
DOI: 10.1515/cpp-2017-0006
© 2017 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)

Magdalena Bury

1 Department of Clinical Psychology and Neuropsychology, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

Abstract

Introduction: The incidence rate of cancers emphasizes the necessity to investigate not only patients’ somatic ailments but also their psychosocial functioning as well as the need to raise the quality standards of cancer patients. The improvement of the quality of life is one of the major challenges of psycho-oncology, which is the science created in the interface of two disciplines: psychology and medicine.
One of the important aspects of psycho-oncologists’ activity is the minimization of negative side-effects related to treatment, such as changes in patients’ cognitive functioning resulting from anti-cancer treatment.
Objective: The aim of this work is to provide the reader with the knowledge concerning the phenomenon of chemobrain in a very special group of patients with hematooncologic tumour. Few researches related to this topic have confirmed the occurrence of cognitive deficits resulting from the cancer process, taken cytotoxic drugs, other forms of anti-cancer therapy and the activeness of biochemical compounds in patients with multiple myeloma.
Methods: The author has done a literary review concerning the topic under study using the Google Scholar and EBSCO databases. The main part of this work consists of references to Polish and English research literature published after 2000. The review includes also classic works from the eighties and nineties of the 20th century.
Results: The present work has been divided into several sections. The part devoted to explanation of the term chemobrain describes the evolution of its definition over the years. The second section – ‘Heterogeneity of the phenomenon – causes’ – underlines the influence of biochemical etiological factors, such as the impact of the activity of proinflammatory cytokines on the cognitive state of the patients suffering from tumour. Next part – ‘Chemobrain and multiple myeloma’ is devoted to the clinical characteristics of this cancer and to the descriptions of the selected methods of chemotherapy. The review of researches concerning the deteriorated cognitive functioning of patients with multiple myeloma in relation to the probable aetiology of this disease has been also presented.
Conclusions: The review of Polish and English literature concerning the functioning of memory and attention processes in the patients suffering from multiple myeloma can serve as an inspiration for a search for objective biochemical factors conditioning the dete-rioration of cognitive processes of the patients undergoing anti-cancer treatment.
 

Streszczenie

Wstęp: Częstość występowania nowotworów powoduje konieczność zwrócenia uwagi nie tylko na somatyczne dolegliwości chorych, ale również na ich funkcjonowanie psychospołecze, a zatem i na potrzebę podnoszenia standardów jakości opieki nad pacjentami cierpiącymi na raka. Poprawa jakości życia chorych to jedno z głównych zadań psychoonkologii, nauki która wykształciła się na styku dwóch dziedzin: psychologii i medycyny.
Ważnym aspektem działalności psychoonkologów jest minimalizowanie negatywnych skutków ubocznych związanych z leczeniem, takich jak występowanie zmian w funkcjonowaniu poznawczym pacjentów na skutek leczenia przeciwnowotworowego.
Cel: Celem niniejszej pracy jest przybliżenie czytelnikowi wiedzy na temat fenomenu chemobrain u bardzo specyficznej grupy pacjentów z nowotworem hematoonkologicznym. Nieliczne badania w tym zakresie potwierdzają występowanie deficytów kognitywnych na skutek procesu nowotworowego, przyjmowanych cytostatyków, innych form terapii przeciwnowotworowej oraz działalności związków biochemicznych u pacjentów ze szpiczakiem mnogim.
Metody: Autor dokonał przeglądu literatury dotyczącej poruszanego tematu korzystając z baz: Google Scholar oraz EBSCO. Główny trzon pracy stanowią odwołania do literatury polskiej i anglojęzycznej powstałej po roku 2000, pojawiają się też pozycje klasyczne z lat 90 i 80 XX wieku.
Wyniki: Niniejsza praca została podzielona na kilka podrozdziałów. Część poświęcona zarysowi pojęcia chemobrain opisuje kształtowanie się tej definicji na przestrzeni lat. Drugi podrozdział –Niejednorodność zjawiska – przyczyny– podkreśla wpływ biochemicznych czynników etiologicznych, takich jak działalność cytokin prozapalnych, na stan poznawczy pacjentów cierpiących na nowotwór. Kolejna część –Chemobrain a szpiczak mnogi–poświęcona jest klinicznej charakterystyce tego typu nowotworu oraz opisowi wybranych metod chemioterapeutycznych. Przedstawiono również opis badań w zakresie obniżonego funkcjonowania poznawczego chorych ze szpiczakiem mnogim w powiązaniu z jego prawdopodobnymi przyczynami.
Wnioski: Przegląd polskiej i zagranicznej literatury na temat funkcjonowania pamięci i procesów uwagi u chorych na szpiczaka mnogiego prowokuje poszukiwanie obiektywnych wskaźników biochemicznych warunkujących obniżanie się procesów poznawczych pacjentów poddawanych terapii przeciwnowotworowej.

Keywords

chemobrain, multiple myeloma, cognitive functioning

Słowa kluczowe

chemobrain, szpiczak mnogi, procesy poznawcze

Calendar

Wrzesień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30