Current Problems of Psychiatry

Psychological Support for Families During Crises (as exemplified by families members of Ukrainian war veterans)

Wsparcie psychologiczne rodziny w okresie kryzysu (na przykładzie rodzin uczestników działań wojskowych na Ukrainie)

ORIGINAL PAPER
Curr Probl Psychiatry 2017; 18(2): 87-94
 
© 2017 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)

Tetiana Yablonska1, Tetiana Melnychuk2

1 Developmental Psychology Department of the Taras Shevchenko National University of Kyiv
2 Senior Research of the Laboratory of Social and Organizational Psychology at the Institute of Psychology of G.S. Kostiuk of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

Abstract

The goal of the article is to describe the theoretical and empirical research of characteristics of families under non-normative crises, having asan example the families of combatants participated in the anti-terrorist operation in Ukraine. The following family crises are discussed: normative crises, as period of transition from one stage of the family life cycle to another and non-normative crises caused by traumatic life events.
Research methodology. In order to differentiate more clearly the families of war veterans (those who returned from the anti-terrorist operation zone were examined) and their reactions to the crisis, a sample consisted of chosen nuclear families and the attention was focused on the marital subsystem as a family basis. At the end, survey and psychological testing of war veterans’ wives were conducted; the following diagnostic techniques were used: the author’s questionnaire, FACES-3 method (D.Olson), the questionnaire of family anxiety (E.Eydemiller); the methods of mathematical statistics were used to estimate the data.
Research results. The data of the empirical study of the 36 families of war veterans who participated in the military operations in the ATO zone (Ukraine) show that such non-normative family crisis is characterized by family system imbalance and its correction requires adaptation of the family as a whole system to the new reality. Most war veterans’ families undergo series of transformations associated with changes in family structure, communication, significant emotional stress.
Discussion. Psychological assistance to war veterans’ families should include psychological learning, prevention and resolving of marital relationship problems, including construction of a new family image, joint life prospects, discussion and transformation of family rules and regulations, development of family cohesion and communication.
 
Keywords: systemic family approach, non-normative crisis, war veterans, family cohesion, family adaptation

Streszczenie

Celem artykułu jest dokonanie teoretyczno-empirycznych badań dotyczących specyfiki doświadczania przez rodzinę kryzysu nienormatywnego na przykładzie rodzin wojskowych (ATO, Ukraina). Omawiane są kryzysy: normatywne - związane ze zmianą kolejnych etapów cyklu życia rodziny, nienormatywne - spowodowane traumatycznymi wydarzeniami życiowymi.
Metoda badań. W celu bardziej wyraźnej dyferencjacji rodzin żołnierzy (którzy wrócili ze strefy antyterrorystycznej operacji) i ich reakcji na kryzys wybrano próbę badawczą 36 rodzin nuklearnych. Skoncentrowano się na podsystemie małżeńskim jako najważniejszej relacji w rodzinie. W tym celu zbadano żony kombatantów z zastosowaniem narzędzi psychologicznych. Zastosowano następujące metody diagnostyczne: Kwestionariusz autorski, Kwestionariusz FACES-3 (D.Olson), Kwestionariusz Niepokoju Rodziny (E.Eydemiller).
Wyniki badań. Badania nad rodzinami żołnierzy w strefie ATO (Ukraina) pokazują, że kryzysy nienormatywne w rodzinie charakteryzują się zaburzeniem równowagi systemu rodzinnego, natomiast jego korekta wymaga adaptacji rodziny jako systemu do nowej rzeczywistości. Większość rodzin kombatantów doświadcza dyskomfortu związanego ze zmianą w strukturze rodziny, komunikacji oraz znacznego obciążenia emocjonalnego.
Dyskusja wyników. Pomoc psychologiczna dla rodzin żołnierzy powinna obejmować działania psychoedukacyjne, psychoprofilaktyczne w kierunku treningu komunikacji i radzenia sobie z problemami, w szczególności budowy nowego obrazu rodziny, wspólnej perspektywy życia rodzinnego, wspólnych ustaleń odnośnie transformacji rodzinnych norm i zasad funkcjonowania oraz pracę w kierunku rozwoju spójności rodziny.
 
Słowa kluczowe: systemowa teoria rodziny, nienormatywne kryzysy, kombatant, spójność rodziny, adaptacja rodziny

Pliki do pobrania

Calendar

Wrzesień 2023

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30