Current Problems of Psychiatry

Phantom limb phenomenon as an example of body image distortion

ORIGINAL PAPER
Curr Probl Psychiatry 2017; 18(2): 153-159
© 2017 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)

Magdalena Razmus1, Beata Daniluk1, Piotr Markiewicz2,3

1 Institute of Psychology, Maria Curie - Sklodowska University, Lublin, Poland
2 The Faculty of Humanities, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
3 The Regional Specialist Hospital in Olsztyn, Poland

Abstract

Introduction: The perception of one’s own body, its mental representation, and emotional attitude to it are the components of so-called “body image” [1]. The aim of the research was to analyse phantom pain and non-painful phantom sensations as results of limb loss and to explain them in terms of body image distortion.
Material and method: Three methods were used in the study of 22 amputees (7 women and 15 men, between 43 and 76 years old, M = 61, SD = 11.3): (1) a clinical interview; (2) The Questionnaire of Body Experiencing after Limb Amputation; (3) modified version of The Pain Questionnaire based on The McGill Pain Questionnaire.
Results: The prevalence of phantom limb pain was 59%. Some various non-painful phantom sensations after amputation were experienced by 77% of respondents. There was a statistically significant relationship between phantom pain and non-painful phantom sensations in a group of participants experiencing phantom limb phenomenon at the moment of the research.
Conclusions: Deformation of body image in the form of phantom pain and non-painful phantom sensations is a frequent experience after limb loss. We suggest that phantom limb is a form of out-of-date or inadequate body image as an effect of the brain activity trying to keep a kind of status quo. A cooccurrence of non-painful phantom sensations and phantom pain suggests that these both forms of post-amputation sensations may share neural mechanisms. Results indicate, that there exists somatosensory memory which may be manifested in similarities between pre- and post-amputation sensations.
 
Keywords: phantom limb phenomenon, phantom pain, body image, somatosensory memory

Streszczenie

Wprowadzenie: Na obraz ciała składa się percepcja własnego ciała, jego mentalna reprezentacja oraz stosunek emocjonalny wobec niego [1]. Celem badania była analiza bólu fantomowego i nie związanych z bólem doznań fantomowych jako rezultatu utraty kończyny oraz próba ich wyjaśnienia w kategoriach zniekształcenia obrazu ciała.
Materiał i metoda: W badaniu 22 osób po amputacjach kończyn (7 kobiet i 15 mężczyzn w wieku od 43 do 76 lat, M = 61, SD = 11.3) zastosowano trzy narzędzia: (1) wywiad kliniczny; (2) Kwestionariusz Doświadczania Własnego Ciała Przez Pacjenta Po Amputacji Kończyny; (3) zmodyfikowaną wersję Arkusza Doznań Bólowych, opartego na The McGill Pain Questionnaire.
Wyniki: Ból fantomowy wystąpił u 59% uczestników badania, natomiast różnorodne doznania fantomowe nie związane z bólem były relacjonowane przez 77% badanych po amputacjach kończyn. Stwierdzono statystycznie istotny związek między bólem fantomowym a doznaniami fantomowymi nie związanymi z bólem w grupie osób doświadczających zjawiska kończyny fantomowej w momencie badania.
Wnioski: Zniekształcenie obrazu ciała w postaci bólu fantomowego i nie związanych z bólem doznań fantomowych jest częstym doświadczeniem osób po utracie kończyny. Sugerujemy, że kończyna fantomowa jest formą nieaktualnego lub nieadekwatnego obrazu ciała, wynikającego z aktywności mózgu, który stara się zachować rodzaj status quo. Współwystępowanie doznań fantomowych nie związanych z bólem i bólu fantomowego wskazuje, że obie te formy doznań poamputacyjnych mają wspólne podłoże neuronalne. Wyniki sugerują, że istnieje pamięć somatosensoryczna, która przejawia się w podobieństwie doznań przed- i poamputacyjnych.
 
Słowa kluczowe: zjawisko kończyny fantomowej, ból fantomowy, obraz ciała, pamięć somatosensoryczna

Calendar

Wrzesień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30