Current Problems of Psychiatry

The role of oxytocin in the pathogenesis and treatment of schizophrenia

Rola oksytocyny w patogenezie i leczeniu schizofrenii

REVIEW PAPER
Curr Probl Psychiatry 2017; 18(4): 300-312
DOI: 10.1515/cpp-2017-0023
© 2017 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)

Katarzyna Jusiak1, Żaneta Brudkowska2, Maria Gołębiowska3, Justyna Morylowska-Topolska2,
Beata Gołębiowska3, Michał Próchnicki2, Agnieszka Próchnicka4, Hanna Karakuła-Juchnowicz1

1 I Department of Psychiatry, Psychotherapy and Early Intervention, Medical University of Lublin
2 Department of Clinical Neuropsychiatry, Medical University of Lublin
3 Department of Pediatric Neurology, III Chair of Pediatrics, Medical University of Lublin
4 Institute of Pedagogy of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

 

Abstract

Introduction: Until recently, oxytocin was mainly associated with the pathophysiology of childbirth and sexual functions, but lately this hormone has become the object of interest to psychiatry and psychology due to the significant influence of oxytocin on human behavior in the field of social and emotional functioning. Current scientific research focuses on the participation of oxytocin in the pathogenesis and therapy of mental disorders.
Aim: The aim of the paper is to present, on the basis of available literature, the significance of oxytocin for various psychological functions, with particular emphasis on the influence of oxytocin on the course and clinical picture of schizophrenia.
Method: Available articles from the Medline / PubMed database were analyzed, which were searched using keywords: oxytocin, schizophrenia, therapeutic use of oxytocin, social cognition, positive symptoms, negative symptoms and time descriptors: 2013-2017. There are included articles published in Polish and English.
Results: The research results carried out so far suggest that oxytocin plays a significant role in modulating complex socio-emotional behaviors in schizophrenic patients. The existing research results also indicate a relationship between the dysregulation of the oxytocinergic system and the pathophysiology of schizophrenia. Many of the studies prove that there is a relationship between the level of oxytocin in the patients' blood plasma and the severity of the disease symptoms. Recent genetic studies indicate a possible relationship between polymorphism of oxytocin genesand polymorphism of oxytocin receptor genes and the risk of developing schizophrenia.
Conclusions: Contemporary research on the therapeutic potential of oxytocin and its influence on the functioning of schizophrenia patients seem to be very promising and may contribute to increasing the effectiveness of treatment of schizophrenia and possibly other mental disorders, which in turn will improve the quality of life of patients in cognitive, social and emotional functioning.
 
Keywords: oxytocin, schizophrenia, cognitive processes, social cognition, therapeutic use of oxytocin

Streszczenie

Wstęp: Do niedawna oksytocynę wiązano głównie z patofizjologią porodu oraz funkcjami seksualnymi, jednak w ostatnich latach, hormon ten stał się obiektem zainteresowania psychiatrii i psychologii ze względu na znaczący wpływoksytocyny na ludzkie zachowanie w zakresie funkcjonowania społecznego oraz emocjonalnego. Aktualnie prowadzone badania naukoweskupiają swoją uwagę na udziale oksytocyny w patogenezie i terapii zaburzeń psychicznych.
Cel pracy: Celem artykułu jest przedstawienie na podstawie dostępnej literatury znaczenia oksytocyny dla różnych funkcji psychicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu oksytocyny na przebieg i obraz kliniczny schizofrenii.
Metoda: Analizie poddano dostępne artykuły z bazy Medline/PubMed, które wyszukano przy użyciu słów kluczy: oksytocyna, schizofrenia, terapeutyczne zastosowanie oksytocyny, poznanie społeczne, objawy pozytywne, objawy negatywne i deskryptorów czasowych: 2013-2017. Uwzględniono artykuły opublikowane w języku polskim i języku angielskim.
Wyniki: Dotychczasowe wyniki badań sugerują, iż oksytocyna odgrywa znaczącą rolę w modulowaniu złożonych zachowań społeczno-emocjonalnych u osób chorych na schizofrenię. Istniejące wyniki badań wskazują również na związek pomiędzy dysregulacją systemu oksytocynergicznego a patofizjologią schizofrenii. Wiele przeprowadzonych badań dowodzi, iż istnieje związek między poziomem stężenia oksytocyny w osoczu krwi pacjentów a nasileniem objawów choroby. Niedawne badania genetyczne wskazują na możliwy związek między polimorfizmem genów oksytocyny i polimorfizmem genów receptorów oksytocyny a ryzykiem zachorowania na schizofrenię.
Wnioski: Współczesne badania nad potencjałem terapeutycznym oksytocyny i jej wpływem na funkcjonowanie chorych na schizofrenię wydają być bardzo obiecujące i mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności leczenia schizofrenii oraz być może innych zaburzeń psychicznych, co z kolei wpłynie na poprawę jakości życia pacjentów w zakresie funkcjonowania poznawczego, społecznego oraz emocjonalnego.
 
Słowa kluczowe: oksytocyna, schizofrenia, procesy poznawcze, poznanie społeczne, terapeutyczne zastosowanie oksytocyny

Calendar

Wrzesień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30