Current Problems of Psychiatry

Structural and functional changes in the central nervous system in the course of anorexia nervosa

Strukturalne i funkcjonalne zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym w przebiegu jadłowstrętu psychicznego

REVIEW PAPER
Curr Probl Psychiatry 2017; 18(4): 321-330
DOI: 10.1515/cpp-2017-0025
© 2017 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)

Michał Hys1, Nikodem Skoczeń2, Ewelina Soroka2, Marcin Olajossy2

1 I Clinic of Anaesthesiology and Intensive Therapy with Clinical Paediatric Department, Medical University of Lublin
2 II Department of Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation, Medical University of Lublin

 

Abstract

New achievements within structural and functional imaging of central nervous system offer a basis for better understanding of the mechanisms underlying many mental disorders. In everyday clinical practice, we encounter many difficulties in the therapy of eating disorders. They are caused by a complex psychopathological picture, varied grounds of the problems experienced by patients, often poor motivation for active participation in the treatment process, difficulties in communication between patients and therapeutic staff, and various biological conditions of eating disorders. In this paper, the latest reports on new concepts and methods of diagnosis and treatment of anorexia nervosa have been analyzed. The selection of the analyzed publications was based on the criteria taking into account the time of publication, the size of research cohorts, as well as the experience of research teams in the field of nutritional disorders, confirmed by the number of works and their citations. The work aims to spread current information on anorexia nervosa neurobiology that would allow for determining the brain regions involved in the regulation of food intake, and consequently that may be a potential place where neurobiochemical processes responsible for eating disorders occur. In addition, using modern methods of structural imaging, the authors want to show some of the morphometric variations, particularly within white matter, occurring in patients suffering from anorexia nervosa, as well as those evaluated with magnetoencephalography of processes associated with the neuronal processing of information related to food intake. For example as regards anorexia nervosa, it was possible to localize the areas associated with eating disorders and broaden our knowledge about the changes in these areas that cause and accompany the illness. The described in this paper research studies using diffusion MRI fiber tractography showed the presence of changes in the white matter pathways of the brain, especially in the corpus callosum, which indicate a reduced content of myelin. These changes probably reflect malnutrition, and directly represent the effect of lipid deficiency. This leads to a weakening of the structure, and even cell death. In addition, there are more and more reports that show the normal volume of brain cells in patients with long-term remission of anorexia. It was also shown that in patients in remission stage there are functional changes within the amygdala in response to a task not related symptomatologically with anorexia nervosa. The appearing in the scientific literature data stating that in patients with anorexia nervosa there is a reduced density of GFAP+ cells of the hippocampus and increased expression of vimentin and nestin, is also worth noting.
 
Keywords: anorexia nervosa, neuroimaging, central nervous system, limbic system, deep brain stimulation, brain-derived neurotrophic factor

Streszczenie

Nowe osiągnięcia w zakresie strukturalnego i funkcjonalnego obrazowania ośrodkowego układu nerwowego pozwoliły na lepsze poznanie mechanizmów leżących u podłoża wielu zaburzeń psychicznych. W codziennej praktyce klinicznej napotykamy wiele trudności w zakresie terapii zaburzeń odżywiania. Są one spowodowane złożonym obrazem psychopatologicznym, zróżnicowanym podłożem problemów, których doświadczają pacjenci, często słabą motywacją do aktywnego udziału w leczeniu, trudnościami w komunikacji pomiędzy pacjentami i personelem terapeutycznym, wreszcie różnorodnymi uwarunkowaniami biologicznymi zaburzeń odżywiania się. W niniejszej pracy analizie poddane zostały najnowsze doniesienia związane z nowymi koncepcjami oraz metodami diagnostyki i terapii anoreksji psychicznej. Dobór analizowanych publikacji został oparty o kryteria uwzględniające czas wydania, liczebność grup badawczych, jak i doświadczenie zespołów badawczych w tematyce zaburzeń odżywiana potwierdzony liczbą prac oraz ich cytowań. Celem pracy jest upowszechnienie aktualnych informacji odnoszących się do neurobiologii anoreksji pozwalających na wyróżnienie okolic mózgu biorących udział w regulacji przyjmowania pokarmu, a co za tym idzie mogących stanowić potencjalne miejsce, gdzie zachodzą procesy neurobiochemiczne leżące u podłoża zaburzeń odżywiania się. Ponadto autorzy postawili sobie za cel przedstawienie niektórych dostrzegalnych dzięki nowoczesnym metodom obrazowania strukturalnego odmienności morfometrycznych szczególnie w obrębie istoty białej występujących u chorych na jadłowstręt psychiczny, a także ocenianych z zastosowaniem metody magnetoencefalografii procesów związanych z neuronalnym przetwarzaniem informacji związanych ze spożywaniem pokarmu. W odniesieniu do jadłowstrętu psychicznego udało się na przykład zlokalizować obszary związane z zaburzeniami łaknienia oraz poszerzyć naszą wiedzę na temat zmian w tych obszarach leżących u podłoża oraz towarzyszących chorobie. Opisane w niniejszym artykule badania przeprowadzone przy pomocy dyfuzyjnej traktografii MRI wykazały obecność zmian w drogach istoty białej mózgu, szczególnie ciała modzelowatego, które wskazują na zmniejszoną zawartość mieliny. Zmiany te prawdopodobnie są wyrazem niedożywienia, a bezpośrednio stanowią efekt niedoboru lipidów. Dochodzi do osłabienia struktury, a nawet śmierci komórek. Ponadto uwagę przykuwają pojawiające się w coraz większej liczbie doniesienia świadczące o prawidłowej objętości komórek mózgu u pacjentów z długoletnią remisją anoreksji. Wykazano ponadto, że u pacjentek w stadium remisji mamy do czynienia ze zmianami funkcjonalnymi w obrębie ciała migdałowatego w odpowiedzi na zadanie nie związane symptomatologicznie z jadłowstrętem psychicznym. Warto podkreślić również pojawiające się w literaturze naukowej dane mówiące o tym, że u chorych z jadłowstrętem psychicznym mamy do czynienia ze zmniejszoną gęstością komórek GFAP+ hipokampa i zwiększoną ekspresją wimentyny oraz nestyny.
 
Słowa kluczowe: jadłowstręt psychiczny, neuroobrazowanie, ośrodkowy układ nerwowy, układ limbiczny, głęboka stymulacja mózgu, neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego

Calendar

Wrzesień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30