Current Problems of Psychiatry

Characteristics of selected traits of Adult Children of Alcoholics in the context of theirparents’ attitudes

Charakterystyka wybranych cech funkcjonowania Dorosłych Dzieci Alkoholików w kontekście postaw ich rodziców

ORIGINAL PAPER
Curr Probl Psychiatry 2017; 18(4): 331-341
DOI: 10.1515/cpp-2017-0026
© 2017 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)
 

Izabela Zakrzewska1, Agnieszka Samochowiec2

Department of Psychiatry, Pomeranian Medical University in Szczecin

Department of Clinical Psychology and Psychoprophylaxis, Institute of Psychology, University of Szczecin

Full text

 

Abstract

Children growing up in families with alcohol problems experience many emotions and events that are inadequate to their age. All these experiences are related to their subsequent functioning. Having a mother or a father suffering from alcohol dependence has a big impact on who one becomes in the future and how he/she perceives the world and other people.
The purpose of this study was to determine the relationship between the level of self-esteem, satisfaction with life as well as basic hope in the so-called Adult Children of Alcoholics (ACoA), and the attitudes of their parents.
The study involved 49 persons, aged from 18 to 70. To obtain the necessary data we used the Questionnaire Survey for Adult Children of Alcoholics, Rosenberg Self-Esteem Scale (SES), Satisfaction with Life Scale (SWLS), Basic Hope Inventory (BHI-R) and Retrospective Assessment of Parental Attitudes Questionnaire (KPR-Roc).
The results show a positive correlation between the level of self-esteem and life satisfaction, and the attitudes of autonomy and acceptance in the mothers of our subjects. Also, life satisfaction, self-esteem and basic hope proved to be interrelated, i.e. an increase within one coincided with an increase in the other two. In addition, our results show that experiencing violence in the families of persons with the ACoA syndrome significantly correlates with the retrospective assessment of their parents' attitudes. Fathers in the so-called violent families are perceived as excessively demanding, yet inconsistent, while mothers as more rejecting and less protecting.
 
Keywords: Adult Children of Alcoholics, hope, self-esteem, life satisfaction

Streszczenie

Dzieci dorastające w rodzinach z problemem alkoholizmu doświadczają wielu nieadekwatnych do swojego wieku emocji i zachowań. Wszystkie te doświadczenia mają związek z ich późniejszym funkcjonowaniem. Uzależnienie od alkoholu ojca lub matki wywiera duży wpływ na to kim staje się jednostka w przyszłości oraz na to jak będzie ona postrzegać świat i innych ludzi.
Celem niniejszego badania było określenie związku pomiędzy poziomem samooceny, satysfakcji z życia i nadziei podstawowej tzw. Dorosłych Dzieci Alkoholików, a postawami ich rodziców.
W badaniu udział wzięło 49 osób w wieku od 18 do 70 lat. By uzyskać niezbędne dane wykorzystano Kwestionariusz Ankiety dla Dorosłych Dzieci Alkoholików, Skalę Samooceny Rosenberga (SES), Skalę Satysfakcji z Życia (SWLS), Kwestionariusz Nadziei Podstawowej (BHI-R) oraz Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców (KPR-ROC).
Wyniki badań wskazują na istnienie pozytywnej korelacji pomiędzy poziomem samooceny i satysfakcji z życia, a poziomem postaw autonomii i akceptacji u matek badanych osób. Także, satysfakcja z życia, samoocena i nadzieja podstawowa są wzajemnie powiązane, tzn. wzrost jednej cechy współwystępuje ze wzrostem dwóch pozostałych. Dodatkowo wyniki badań wskazują, iż doświadczanie przemocy w rodzinie osób z syndromem DDA istotnie koreluje z retrospektywną oceną postaw rodziców. Ojcowie w tzw. przemocowych rodzinach postrzegani są jako nadmiernie wymagający, a przy tym bardziej niekonsekwentni, matki zaś jako prezentujące posta-wę bardziej odrzucającą oraz mniej ochraniającą.
 
Słowa kluczowe: Dorosłe Dzieci Alkoholików, nadzieja, samoocena, satysfakcja z życia

Calendar

Wrzesień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30