Current Problems of Psychiatry

Self-harm - an overview of the tools used to assess non-suicidal self-harming behaviors

Samookaleczanie się - przegląd narzędzi służących do oceny niesamobójczych zachowań samouszkadzających

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2017; 18(4): 342-359

DOI: 10.1515/cpp-2017-0027
© 2017 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)

Ewelina Drzał-Fiałkiewcz¹, Agata Makarewicz¹, Mateusz Walczak¹, Aleksandra Walczak²,
Małgorzta Futyma-Jędrzejewska3, Gustaw Kozak1, Piotr Frończuk4 , Hanna Karakuła-Juchnowicz¹ 

1 I Department of Psychiatry, Psychotherapy and Early Intervention, Medical University of Lublin
2 Department of Dermatology, Venereology and Pediatric Dermatology of Autonomous Public University Hospital No. 1 in Lublin
3 M. Kaczyński Neuropsychiatric Hospital in Lublin
4 Non-public Healtcare Centre Mental Health Clinic in Biała Podlaska

 

Abstract

Introduction: Non-Suicidal Self-Injury (NSSI) is the deliberate injury to one’s own body intended to cause mental or physical harm to oneself. In view of the growing scale of the NSSI, especially among young people without identifying any other psychiatric disorders, the disorder was included in both DSM-5 and ICD10 as independent diagnostic entity. Many etiopathogenetic hypotheses and research tools assessing various aspects of NSSI have been developed.
The aim of the work is to present and discuss the most commonly used scales for NSSI assessment.
Method: A review of available literature was made using the databases Medline / PubMed, using the key words: "self injury", "self- mutilation", "non- suicidal,", "NSSI", "self-harm" and time descriptors: 2005- 2017
Results: Available tools were divided into three groups: I- scaleof self-assessment made by the patient, II- assessment made by the clinician, and III- auxiliary scale.
Conclusions: None of the available scales covers the complexity of the NSSI phenomenon. For the overall NSSI assessment, several NSSI assessment tools are suggested, taking into account both self-assessment scales and clinical evaluation.
 
Keywords: self-injury, self-mutilation, non-suicidal, NSS, NSSI, self-harm

Streszczenie

Wstęp: Niesamobójcze samookaleczanie się (NSSI) to umyśle uszkadzanie własnego ciała mające na celu spowodowanie sobie psychicznej albo fizycznej szkody. Wobec narastającej skali zjawiska dokonywania NSS, szczególnieu młodych osób bez stwierdzania innych zaburzeń psychicznych, zaburzenie to zostało wyodrębnione zarówno w DSM-5 jak i ICD10 jako samodzielne jednostki. Stwo-rzono wiele hipotez etiopatogenetycznych oraz narzędzi badawczych oceniających różne aspekty NSSI.
Celem pracy jest przedstawienie i omówienie najczęściej stosowanych skal do oceny NSSI.
Metoda: Dokonano przeglądu dostępnej literatury korzystając z baz Medline/PubMed, używając słów kluczy: „samouszkodzenia”, „samookaleczenie się”, „nie samobójcze”, „NSS”, „NSSI”, „Self-Injury” oraz deskryptorów czasowych: 2005- 2017.
Wyniki: Dostępne narzędzia podzielono na trzy grupy: I- skale samooceny dokonywanej przez pacjenta, II- oceny dokonywanej przez klinicystę, III-skale pomocnicze.
Wnioski: Żadna z dostępnych skal nie obejmuje złożoności zjawiska NSS. W celu całościowej oceny NSS sugeruje się zastosowanie kilku narzędzi do oceny NSS, uwzględniając zarówno skale samooceny jak i oceny klinicznej.
 
Słowa kluczowe: szamouszkodzenia, samookaleczanie się, nie samobójcze, NSS, NSSI

Calendar

Wrzesień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30