Current Problems of Psychiatry

Experiencing of domestic violence during childhood and level of personality trait of anxiety in adults

Doświadczanie przemocy domowej w dzieciństwie a poziom osobowościowej cechy lęku u osób dorosłych

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2017; 18(4): 378-387

DOI: 10.1515/cpp-2017-0030
© 2017 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)


Bernarda Bereza1, Justyna Morylowska-Topolska2, Anna Urbańska3,
Diana Szymczuk3, Hanna Karakuła-Juchnowicz4

1 Chair of Clinical Psychology, The John Paul II Catholic University of Lublin
2 Department of Clinical Neuropsychiatry, Medical University of Lublin
3 II Department of Psychiatry and Psychiatry Rehabilitation Medical University of Lublin
4 I Department of Psychiatry, Psychotherapy and Early Intervention Medical University of Lublin

Full text

 

Abstract

Aim. The aim of the study was looking for correlations between experiencing of various forms of harming in childhood and severi-ty of personal trait of anxiety in victims of domestic violence.
Material and methods. The number of 112 people (49 women and 63 men) who were attending the mental health clinics in the area of Mazovian district were investigated. The sociodemographic questionnaire and Polish adaptation of the State-Trait Anxiety In-ventory (by C.D. Spielberger) were used.
Results. High severity of anxiety as a trait, more often than low severity correlates with experiencing of violence (physical and mental) during childhood. Most often it is mental violence with father as perpetrator (p<0.01). People with the high level of anxiety as a trait have more often still been experiencing violence, living with their perpetrator and using violence towards other people (p<0.05).
Conclusions. Awareness of psychological consequences of using violence towards the youngest permit to hope for optimization of actions preventing spreading of such pathology (for example therapeutic work with learned helplessness and copying of destructive family patterns).
 

Keywords: anxiety, domestic violence, children


Streszczenie

Cel. Celem pracy było poszukiwanie zależności między doświadczaniem różnych form krzywdzenia w dzieciństwie a nasileniem osobowościowej cechy lęku u ofiar przemocy domowej.
Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 112 pacjentów (49 kobiet i 63 mężczyzn) Poradni Zdrowia Psychicznego na terenie woje-wództwa mazowieckiego. W badaniach wykorzystano ankietę socjodemograficzną oraz polską adaptację kwestionariusza STAI (C.D. Spielbergera).
Wyniki. Wysokie nasilenie cechy lęku częściej niż niskie wiąże się z doświadczaniem przemocy (fizycznej i psychicznej) w dzieciństwie, najczęściej przemoc przybiera formy opresji psychicznej, której sprawcą jest ojciec (p<0.01). Osoby z wysokim poziomem cechy lęku znacząco liczniej nadal doświadczają przemocy, mieszkają ze sprawcami przemocy oraz stosują przemoc wobec innych (p<0.05).
Wnioski. Świadomość psychologicznych konsekwencji stosowania przemocy wobec najmłodszych, pozwala mieć nadzieję na optymalizację działań zapobiegających rozpowszechnianiu patologii (m.in. terapeutyczną pracę z wyuczoną bezradnością oraz powiela-niem destrukcyjnych wzorców rodzinnych).

 

Słowa kluczowe: lęk, przemoc domowa, dzieci

Calendar

Wrzesień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30