Current Problems of Psychiatry

Intrapersonal conflicts of bloggers: psychological perspective

ORIGINAL PAPER
Curr Probl Psychiatry 2018; 19(1): 9-14
DOI: 10.1515/cpp-2018-0001
© 2018 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)

Olena Secheiko

Aviation Psychology Department, National Aviation University, Kyiv, Ukraine

Full text

Abstract

Aim. The aim of the study was to establish depth and substantive characteristics of intrapersonal conflicts of bloggers. Internal conflicts were analyzed at the levels of individual typological characteristics, self-conception, and value orientation of personality.
Research methodology. The study was based on the method of content analysis and psychodiagnostic tests. 100 respondents (50 respondents who have blogs and 50 respondents who do not have blogs) were examined with Sobczyk’s individual typological questionnaire, Stephenson’s Q sorting, Budassi’s scale of self-assessment, Leary’s interpersonal diagnosis of personality, Fantalova’s
value / accessibility correlation in different life spheres. Mann-Whitney test and Spearman’s rank correlation coefficient were applied for statistical data processing.
Research results. The results of the survey support the hypothesis regarding the special character of the intra-personal conflicts of bloggers in comparison with those people who do not have blogs and use the Internet less often. In fact, conflicts between real self and virtual self are characteristic of bloggers. Most of the tension is the result of contradiction of ideas about their personal 
social and communicative competence and the opposition of coping strategies “acceptance of struggle – avoidance of struggle”.
Conclusions. There are different views on how the Internet influences psychological wellbeing. Social networks allow bloggers to present themselves in a certain desired light, to create some image, to stress their unique features, to attract attention to those character properties which are not manifested in real life as desired. 
 
Keywords: conflict, value orientation, virtual self, blogger.

Streszczenie

Cel. Celem niniejszego artykułu było scharakteryzowanie oraz ustalenie głębokości intrapersonalnego konfliktu blogerów. Konflikty wewnętrzne zostały przeanalizowane na poziomie indywidualnych cech typologicznych, samooceny i orientacji wartości osobowości.
Metoda. Narzędzia badawcze. Badanie opierało się na metodzie analizy treści i testów psychodiagnostycznych. 100 respondentów (50 respondentów, którzy prowadzili bloga oraz 50 respondentów, którzy nie prowadzili bloga) zostało ocenionych z wykorzystaniem kwestionariusza osobowości Sobchyka, Techniki Q-Sort, Skali Samooceny Budassiego, interpersonalnej diagnozy osobowości Leary'ego, korelacji wartości / dostępności Fantalova w różnych sferach życia. W celu statystycznego przetwarzania danych zastosowano test Mann-Whitneya i współczynnik korelacji Spearmana.
Wyniki badań. Otrzymane wyniki wspierają hipotezę istnienia szczególnego konfliktu między rzeczywistym ja i wirtualnym ja wśród blogerów, w porównaniu do osób nieprowadzących blogów i rzadziej korzystających z Internetu. Najbardziej napięte są wyobrażenia o sprzeczności z ich osobistymi kompetencjami społecznymi i komunikacyjnymi oraz opozycją strategii radzenia
sobie "akceptacja walki - unikanie walki".
Wnioski. Istnieją różne poglądy na temat wpływu Internetu na dobrostan psychiczny. Sieci społecznościowe pozwalają blogerom prezentować się w określonym świetle, tworząc obraz, podkreślając swoje unikalne cechy, zwrócić uwagę na cechy charakteru, które nie są dostrzegalne w realnym życiu.
 
Słowa kluczowe: konflikt, orientacja na wartość, wirtualne ja, bloger.

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31