Current Problems of Psychiatry

The dynamics of structural changes in the social-role attitudes of students during studies at higher educational institution

ORIGINAL PAPER
Curr Probl Psychiatry 2018; 19(1):15-22
DOI: 10.1515/cpp-2018-0002
© 2018 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)

Olha Savytska

The Department of Psychology of Education Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University

Abstract

The purpose of the paper – to present the theoretical considerations and the results of empirical study concerning on the intentional characteristics of professional consciousness (on the example of social-role attitudes of students). The structure, the dynamics of changes in the social-role attitudes of students during studies at higher educational institution in different forms of studies (full-time and part-time) and the influence of the quality of program content transferred during the education process on the shaping of students' professional awareness were also discussed. 
The methodology of the research. We used the method of questioning and incomplete sentences in the research. The sample consisted of 94 students of 1 - 5 courses in the following fields: psychology, primary education, mathematics and physics. The study involved 17 part-time students and 77 full-time students. The age of full-time students was from 17 to 22 years old, and the age of part-time students was from 24 to 35 years old. Methods of mathematical statistics are used to evaluate the data.
The results of the research. The data of the empirical research of the students' social-role attitudes show that they have content peculiarities as for the specifics of manifestation at different stages of professional training and on different forms of studies at higher educational institution. Social attitudes regarding the role of “student” and the role of “professional” which have threecomponent
structure (cognitive, emotional and behavioural) vary in degree of awareness and completeness, and are ambivalent. This increases their resilience to changes.
The discussion. The results of the studies show that the social-role attitudes undergo changes as a result of target influences in the process of professional training of future specialists at higher educational institution. Therefore, the definition of social-role attitudes features will contribute to the development of the effective technologies in the professional training of specialists.
 
Keywords: personal-professional development, professional consciousness, attitude, social-role attitudes, psychological training.

Streszczenie

Celem artykułu jest prezentacja rozważań teoretycznych oraz wyników empirycznego badania dynamiki treści świadomości zawodowej studentów (na przykładzie postawy społecznej studentów). Omówiono także strukturę i dynamikę zmian w postrzeganiu pełnionych ról społecznych wśród studentów w trakcie ich nauki na uczelni wyższej na różnych trybach studiów (dzienne, zaoczne)
oraz przedstawiono wpływ jakości przekazywanych w trakcie procesu edukacji treści programowych na kształtowanie się świadomości zawodowej studentów.
Metodyka badania. W badaniu wykorzystano metodę zdań niedokończonych. Grupę badaną stanowiło 94 studentów uczęszczających na 1-5 kursów z następujących dziedzin: psychologia, edukacja wczesnoszkolna, matematyka i fizyka. Do opracowania uzyskanych danych wykorzystano metodę statystyki matematycznej.
Wyniki badań. Uzyskane wyniki badania empirycznego postrzeganych ról społecznych studentów wskazują, że wystepujące treści są specyficzne dla różnych etapów kształcenia zawodowego oraz dla różnych form studiów na uczelni wyższej. Postrzeganie społeczne roli „student”, i roli „specjalista”, wskazuje na występowanie trójskładowej struktury (kognitywna, emocjonalna i behawioralna) o różnym stopniu świadomości oraz kompletności, co zwiększa jej odporność na zmiany.
Dyskusja. Wyniki badań świadczą, że postrzeganie ról społecznych zmienia się w wyniku celowo skierowanych oddziaływań w procesie kształcenia zawodowego przyszłych specjalistów na uczelni wyższej. Określenie specyfiki postrzegania ról społecznozawodowych pozwoli na opracowanie skutechnych metod kształcenia zawodowego przyszłych specjalistów.
 
Słowa kluczowe: rozwój osobowościowo-zawodowy, świadomość zawodowa, postawy, postrzeganie ról społecznych, trening psychologiczny.

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31