Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

The role of beta-adrenolytic drugs in treating anxiety disorders

Rola leków beta-adrenolitycznych w leczeniu zaburzeń lękowych

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2018; 19(3):209-224
DOI:10.2478/cpp-2018-0017

© 2018 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)


Żaneta Brudkowska1 , Małgorzata Tomczyk2, Katarzyna Jusiak3 ,
Hanna Karakuła-Juchnowicz3 , Ewa Rudnicka-Drożak2

Department of Clinical Neuropsychiatry, Medical University of Lublin
2 Chair and Department of Family Medicine, Medical University of Lublin
3 I Department of Psychiatry, Psychotherapy and Early Intervention, Medical University of Lublin

Full Text

Abstract

Introduction. Beta blockers are mainly used in treating cardiovascular diseases. However, it has been observed that these drugs have also an anxiolytic potential. Over the years, a number of clinical trials have been conducted aimed at determining the effectiveness of beta blockers in treating anxiety disorders.
The aim. The main objective of the article is to present the significance and position of adrenolytic drugs in the pharmacotherapy of anxiety disorders on the basis of available literature. Moreover, the authors also decided to take into account the data from current research results, considering the problem of side effects of using adrenolytic drugs - especially the controversial reports on their effect on the development of affective disorders.
Method. An analysis was conducted of articles from Medline/PubMed database, selected on the basis of the following key words: anxiety disorders, beta blockers, adrenolytic drugs, as well as on the basis of their dates of publication: 1960-2017. In order to conduct a reliable and complete review of literature, the authors decided to include works from quite an extended period of time. The articles included in the review were published in Polish and English.
Results. The review of articles concerning the treatment of anxiety disorders clearly suggests that propranolol is effective in reducing the frequency of panic attacks and the tendency for avoidance behavior in patients with agoraphobia. Other studies report on potential benefits in terms of early interventional prevention and treating posttraumatic stress disorder with propranolol. However, there is lack of randomized clinical trials concerning the therapeutic effect of other adrenolytic drugs in treating anxiety disorders. Early research works reported that (mainly lipophilic) beta blockers may have a depressogenic effect; however, the latest studies have not confirmed it.

Conclusions. The contemporary research on the therapeutic potential of beta blockers in treating anxiety disorders is insufficient. What seems to be most promising, however, are reports concerning the desirable effects of using adrenolytic drugs in treating posttraumatic stress disorder, which implicates the necessity of conducting further research verifying the validity of their application.


Keywords: adrenolytic drugs, beta blockers, anxiety disorders, posttraumatic stress disorder


Streszczenie

Wstęp. Leki β-adrenolityczne mają główne zastosowanie w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych. Zauważono jednak, iż leki te wykazują również potencjał anksjolityczny. Na przestrzeni lat podejmowano kolejne próby kliniczne mające na celu określenie efektywności beta- brokerów w leczeniu zaburzeń lękowych. 
Cel pracy. Nadrzędnym celem artykułu jest przedstawienie na podstawie dostępnej literatury, znaczenia i miejsca leków adrenolitycznych w farmakoterapii zaburzeń lękowych. Ponadto, postanowiono również uwzględnić dane płynące z aktualnych wyników badań rozpatrujące problem efektów ubocznych stosowania leków adrenolitycznych – szczególnie kontrowersyjne doniesienia o wpływie beta-blockerów na rozwijanie się zaburzeń afektywnych.
Metoda. Analizie poddano artykuły z bazy Medline/PubMed, które wyszukano przy użyciu słów kluczy: zaburzenia lękowe, beta-blokery, leki adrenolityczne i deskryptorów czasowych: 1960 -2017. W celu dokonania rzetelnego i pełnego przeglądu literatury zdecydowano się zastosować dość szeroki zakres czasowy publikowanych prac. Uwzględniono artykuły opublikowane w języku polskim i języku angielskim.
Wyniki. Przegląd prac dotyczących leczenia zaburzeń lękowych wyraźnie sugeruje, iż propranolol skutecznie redukuje częstotliwość ataków paniki oraz tendencje do zachowań unikowych u pacjentów z agorafobią. Inne badania donoszą o potencjalnych korzyściach w zakresie wczesnej profilaktyki interwencyjnej oraz leczenia propranololem zespołu lęku pourazowego. Brakuje jednak randomizowanych badań klinicznych dotyczących efektu terapeutycznego innych adrenolityków w leczeniu zaburzeń lękowych. Wczesne prace badawcze donosiły, iż beta - blokery (głównie lipofilne) mogą mieć depresjonogenne działanie, ostatnie badania nie potwierdziły jednak tych doniesień.
Wnioski. Współczesne badania nad potencjałem terapeutycznym beta – blokerów w leczeniu zaburzeń lękowych są niewystarczające. Najbardziej obiecujące jednak wydają się być doniesienia dotyczące pożądanych efektów zastosowania leków adrenolitycznych w leczeniu zespołu lęku pourazowego, co nasuwa konieczność prowadzenia dalszych badań weryfikujących zasadność ich stosowania.

 


Słowa kluczowe: leki adrenolityczne, beta-blokery, zaburzenia lękowe, zespół stresu pourazowego

Calendar

Wrzesień 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30