Current Problems of Psychiatry

Jacob Levy Moreno’s psychodrama as a work technique for treating patients in group and individual psychotherapy

Psychodrama Jacoba Levy Moreno jako technika pracy w leczeniu pacjentów psychoterapią grupową i indywidualną

CASE REPORT

Curr Probl Psychiatry 2018; 19(4):248-259
DOI:10.2478/cpp-2018-0019

© 2018 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)


Katarzyna Litwińska-Rączka 

Chair of Educational and Family Psychology, John Paul II Catholic University of Lublin

Full Text

Abstract

Introduction. The basic purpose of this article is to present Jacob Levy Moreno's psychodrama method as the psychotherapeutic technique useful in work with patients during individual and group psychotherapy.
Material and Method: The author presents the analysis of case studies of patients treated in individual and group psychotherapy. He instances the examples of psychodramatic work on the stage as well as monodramatic and reports their importance in the process of patient psychotherapy. He discusses the effects of these act ivities in the context of changes in the emotional and interpersonal functioning of patients.
Results: The given examples of monodrama and psychodramatic works illustrate the mechanisms of the changes offered by the method, e.g. insight, abreaction, acceptance of internal impulses, confrontation with the feelings of other people, training of alternative behaviors. In the article one can follow each subsequent step of analyzing intrapsychic conflicts of patients, which,
thanks to the play on the stage, can be named and experienced by them.
Conclusions: Psychodrama, used in the psychotherapeutic work of the group and in individual work with the patient (in the form of a monodrama), gives great opportunities to broaden the insight of the patient into very complicated internal mechanisms of conflicts and deficits. Psychotherapist - leader encourages patients to be creative and to spontaneous development of their blocked personality elements. The specificity of psychodrama is a relatively quick resolution of many years of ongoing conflict and permanent reparation of traumatic experiences, even from early childhood.


Keywords: psychotherapy, psychodrama, monodrama


Streszczenie

Wstęp: Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie metody psychodramy Jacoba Levy Moreno jako techniki psychoterapeutycznej, użytecznej w pracy z pacjentami w psychoterapii indywidualnej i grupowej.
Materiał i metoda: Autorka przedstawia analizy przypadków pacjentów leczonych psychoterapią indywidualną i grupową. Przytacza przykłady pracy psychodramatycznej na scenie i monodramatycznej oraz referuje ich znaczenie w procesie psychoterapii pacjentów. Omawia skutki tych działań w kontekście zmian w funkcjonowaniu emocjonalnym i interpersonalnym pacjentów.
Wyniki: Podane przykłady prac monodramatycznej i psychodramatycznej ilustrują mechanizmy zmiany, które oferuje metoda np. wgląd, odreagowanie, zaakceptowanie wewnętrznych impulsów, konfrontacja z odczuciami innych osób, trening alternatywnych zachowań. W artykule można prześledzić każdy kolejny krok analizy intrapsychicznych konfliktów pacjentów, które dzięki odegraniu na scenie mogą być przez nich nazwane i przeżyte.
Wnioski: Psychodrama, wykorzystywana w pracy psychoterapeutycznej grupy oraz w pracy indywidualnej z pacjentem (w formie monodramy) daje ogromne możliwości poszerzenia wglądu pacjenta w bardzo skomplikowane wewnętrzne mechanizmy konfliktów i deficytów. Psychoterapeuta - lider zachęca pacjentów do kreatywności i spontanicznego rozwoju ich zablokowanych elementów osobowości. Specyfiką psychodramy jest stosunkowo szybkie rozwiązanie wiele lat trwającego konfliktu i trwałej reparacji traumatycznych doświadczeń, nawet z wczesnego dzieciństwa.


Słowa kluczowe: psychoterapia, psychodrama, monodrama

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31