Current Problems of Psychiatry

Movement responses in the Rorschach test. Part 1. Testing healthy and schizophrenic individuals

Wypowiedzi „ruchowe” w teście Rorschacha. Część 1. Badanie osób zdrowych i osób chorych na schizofrenię

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2019; 20(1):49-74
DOI:10.2478/cpp-2019-0004

© 2019 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)/)


Anna Hunca-Bednarska

The MONAR Association - Addiction Therapy and Prevention Clinic in Lublin

Full Text

Abstract

Introduction: The theoretical basis for the present article is Zygmunt Piotrowski’s concept of prototypal role. This role is understood as a self-concept and as a mechanism guiding and stabilizing relations with the environment. The concept of prototypal role can be regarded as similar to the concept of self. It is possible to assess the prototypal role by analyzing the movement responses obtained during an examination using the Rorschach test. Empirical data suggest that patients with schizophrenia have an insufficiently developed or peculiarly formed prototypal role and experience certain difficulties in expressing this role.
Material and method: The number of 32 individuals with schizophrenia and 21 healthy individuals were examined using the Rorschach test. Apart from the analysis of movement and posture responses; responses interpreting the shading (chiaroscuro) visible in the inkblots were taken into consideration. Responses of the latter kind are considered to be a measure of anxiety.
Results: There found no differences in the most significant variables, the number of human movement responses was not lower in the group of subjects with schizophrenia, and the number of human movement responses not adequately reflecting the form of the inkblots was not higher in schizophrenic individuals. Some of the movement qualities distinguished by Piotrowski were significantly correlated with anxiety, but these associations were not always consistent with the predictions. 
Discussion: Data analysis revealed no specificity in the development of prototypal role in schizophrenic individuals; difficulties in the expression of this role were not frequent and occurred mainly in schizophrenic women as compared to healthy ones. More differences occurred between schizophrenic women and schizophrenic men, what may attest to the influence of gender on the experience of adaptation to disease. 

Conclusions: The analysis of movement responses and shading responses provides the basis not so much for differentiating health and disease as for better insight into the very psychological significance of movement and shading responses.


Keywords: the Rorschach test, movement responses, prototypal role, schizophrenia


Streszczenie

Wstęp: Teoretyczną podstawą niniejszego artykułu jest pojęcie roli prototypowej wypracowane przez Zygmunta Piotrowskiego. Rola ta ujęta jest jako koncepcja siebie a jednocześnie jako mechanizm sterujący i stabilizujący relacje z otoczeniem. Pojęcie roli prototypowej można uznać za zbliżone do pojęcia selfu. Rolę prototypową można oceniać, analizując wypowiedzi mówiące o ruchu a uzyskane podczas badania testem Rorschacha. Dane empiryczne sugerują, że chorzy na schizofrenię mają niewystarczająco wykształconą lub swoiście ukształtowaną rolę prototypową, a także pewne trudności w ekspresji tej roli.
Materiał i metoda: Przebadałam 32 osoby chore na schizofrenię oraz 21 osób zdrowych za pomocą testu Rorschacha. Obok analizy wypowiedzi „ruchowych”, uwzględniłam też wypowiedzi interpretujące światłocień widoczny w plamach atramentowych. Te ostatnie wypowiedzi uważa się za miarę lęku.
Wyniki: Nie stwierdziłam różnic w najbardziej istotnych zmiennych: liczba wypowiedzi mówiących o ruchu postaci ludzkiej nie była mniejsza w grupie osób chorych, a liczba t ych właśnie w ypowiedzi, ale nieadekwatnych do kształtu plam nie była u osób chorych większa. Niektóre z wyodrębnionych przez Piotrowskiego jakości ruchu istotnie korelowały z lękiem, ale nie zawsze zależności te były zgodne z oczekiwaniami. 
Dyskusja: Przeprowadzona analiza danych nie ujawniła specyfiki w ukształtowaniu roli prototypowej u osób chorych, a pewne trudności w ekspresji tej roli nie były liczne i dotyczyły głównie chorych kobiet w porównaniu z kobietami zdrowymi. Liczniejsze różnice wystąpiły między chorymi kobietami a chorymi mężczyznami, co może świadczyć o wpływie płci na sposób doświadczania choroby i adaptacji do niej.
Konkluzje: Analiza wypowiedzi mówiących o ruchu oraz wypowiedzi uwzględniających światłocień daje podstawę nie tyle do różnicowania zdrowia i choroby, ile do lepszego wglądu w samo psychologiczne znaczenie wypowiedzi „ruchowych” i „światłocieniowych”.

 

Słowa kluczowe: test Rorschacha, wypowiedzi „ruchowe”, rola prototypowa, schizofrenia

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31