Current Problems of Psychiatry

„Movement reactions” in the Hermann Rorschach Test. Part 2. Testing parents of a child suffering from schizophrenia and parents of healthy children

Wypowiedzi „ruchowe” w teście Rorschacha. Część 2. Badanie rodziców mających chore na schizofrenię dziecko oraz rodziców posiadających tylko zdrowe dzieci

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2019; 20(1):75-101
DOI:10.2478/cpp-2019-0005

© 2019 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)/)


Anna Hunca-Bednarska

The MONAR Association - Addiction Therapy and Prevention Clinic in Lublin

Full Text

Abstract

Introduction: The specific character of Rorschach test responses of parents who had a child with schizophrenia has been reported many times. The analysis presented in this paper is focused on responses commenting on movement seen in the inkblots. According to Zygmunt Piotrowski, these responses reflect the prototypal role – self-concepts and a certain pattern of responding that can be understood as phenomena related to the concept of self.
Material and method: I used the Rorschach test to examine 32 couples of parents who had a child suffering from paranoid schizophrenia (as defined in DSM-IV) and 21 couples of parents who had only healthy children.
Results: Parents of schizophrenic children gave significantly fewer human movement responses than parents of healthy children, and some features of these responses give them a specific character. The groups of fathers differed from each other to a greater degree than the groups of mothers. The analysis of relationships between movement responses and shading (chiaroscuro) responses, which are regarded as a measure of anxiety, revealed significant associations in the case of some movement qualities. The exception was that movement quality which is referred to as blocked movemen tand blocked-posture movement in Piotrowski’s interpretive scheme. All movement qualities globally considered were significantly correlated with anxiety, the exceptions being the group of parents of healthy children and the group of all fathers.
Discussion: The smaller number of human movement responses found in the group of parents of schizophrenic children may attest to these people’s lower psychological maturity, which is associated with a less distinctly formed prototypal role. Moreover, certain specific features of these responses can be interpreted as a sign of difficulties in expressing this role. The cooccurrence of movement responses with shading responses, which are treated as a sign of anxiety, was not always consistent with expectations; this should be considered a reason to reflect on the psychological meaning of these responses and on the possible return to Rorschach’s original views.
Conclusions: The results of the study suggest lower maturity in the case of parents of schizophrenic children, manifesting itself in a less strongly developed prototypal role and certain difficulties in expressing this role. Based on the analysis of the cooccurrence of movement responses and responses commenting on the shading present in the inkblots, it is possible to conclude that there is a need for a new psychological interpretation of these responses.

 

Keywords: Rorschach test, schizophrenia, prototypal role, endophenotype


Streszczenie

Wstęp: Wielokrotnie stwierdzano swoistość wypowiedzi rodziców mających chore na schizofrenię dziecko, gdy poddawano ich badaniu testem Hermanna Rorschacha. Prezentowana w tym artykule analiza koncentruje się na wypowiedziach mówiących o ruchu widzianym w plamach atramentowych. Wypowiedzi te według Zygmunta Piotrowskiego odzwierciedlają rolę prototypową, czyli koncepcje siebie i pewien wzorzec reagowania, które można rozumieć jako zjawiska pokrewne pojęciu selfu. Rolę prototypową można oceniać, analizując wypowiedzi mówiące o ruchu a uzyskane podczas badania testem Rorschacha. Dane empiryczne sugerują, że chorzy na schizofrenię mają niewystarczająco wykształconą lub swoiście ukształtowaną rolę prototypową, a także pewne trudności w ekspresji tej roli.

Materiał i metoda: Przebadałam za pomocą testu Rorschacha 32 pary rodziców mających dziecko chore na schizofrenię paranoidalną (według DSM-IV) oraz 21 par rodziców mających tylko zdrowe dzieci.

Wyniki: Rodzice dzieci chorych dali istotnie mniej wypowiedzi mówiących o ruchu ludzkim n iż rodzice dzieci zdrowych a niektóre cechy tych wypowiedzi wykazały pewną swoistość. Grupy ojców bardziej różniły się między sobą niż grupy matek. Przeprowadzona analiza związków miedzy wypowiedziami „ruchowymi” a wypowiedziami „światłocieniowymi”, które uważa się za miarę lęku, ujawniła istotne związki między lękiem a niektórymi jakościami ruchu. Wyjątkiem była ta jakość ruchu, która w systemie interpretacyjnym Piotrowskiego jest nazwana ruchem niezdecydowanym i ruchem niezdecydowanym w formie postawy. Wszystkie jakości ruchu wzięte globalnie korelowały istotnie z lękiem, wyjątkiem była tu jednak grupa rodziców zdrowych dzieci oraz grupa wszystkich ojców.

Dyskusja: Mniejsza liczba wypowiedzi mówiących o ruchu ludzkim ujawniona w grupie rodziców chorych dzieci może świadczyć o mniejszej dojrzałości psychicznej tych osób, co łączy się z mniej wyraźiście ukształtowaną rolą prototypową. Pewne swoiste cechy tych wypowiedzi, można ponadto interpretować jako oznakę trudności w ekspresji tej roli. Współwystępowanie wypowiedzi „ruchowych” z wypowiedziami „światłocieniowymi”, traktowanymi jako wyraz lęku, nie zawsze było zgodne z oczekiwaniami, co należy uznać za przesłankę do zastanowienia się nad psychologicznym znaczeniem tych wypowiedzi i ewentualnego powrotu do oryginalnych poglądów Rorschacha.

Konkluzje: Wyniki badania sugerują mniejszą dojrzałość rodziców chorych dzieci, przejawiającą się słabiej ukształtowaną rolą prototypową i pewnymi trudnościami w ekspresji tej roli. Na podstawie analizy współwystępowania wypowiedzi mówiących o ruchu i wypowiedzi uwzględniających zaznaczony na plamach światłocień można wnosić o potrzebie nowej interpretacji psychologicznej tych wypowiedzi.

 

Słowa kluczowe: test Rorschacha, schizofrenia, rola prototypowa, endofenotyp

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31