Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Dissociative identity disorder as a wide range of defense mechanisms in children with a history of early childhood trauma

Dysocjacyjne zaburzenie osobowości jako szeroki zakres mechanizmów obronnych u dzieci z przebytą traumą we wczesnym dzieciństwie

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2019; 20(2):117-129

DOI: 10.2478/cpp-2019-0006

© 2019 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)


Marta Cudzik, Ewelina Soroka, Marcin Olajossy

II Department of Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation, Medical University of Lublin

Full Text

Abstract

Introduction: Dissociative identity disorder, also known as multiple personality disorder, involves simultaneous manifestation of multiple alternative personalities in one human body. The disorder is still a puzzle to contemporary researchers. In comparison to the United States, where the detection rate of this disorder is growing, in Poland, it is still a niche issue, unknown to many scientists and clinicians. Rather alarmingly, this situation has remained the same for many years now.
Objective: The aim of the present study is to draw attention to the adaptive character of dissociative identity disorder as a defense mechanism in children who have experienced extremely traumatic events in early childhood. The work also sets itself the task of disseminating knowledge about multiple personality disorder in the Polish scientific community, with the hope of encouraging wider research in this area in Poland.
Material and Methods: To investigate this issue, we searched articles available in the PubMed, Google Scholar, and Polish Medical Bibliography (Polska Bibliografia Lekarska) databases for the years 1960–2018. The following search terms were used: multiple personality, dissociative identity disorder, dissociative identity disorder and children. On the basis of a meta-analysis of the available literature, we offer a general characterization of the disorder, describe its symptomatology, present several theories of its etiology and conclude it through the prism of its adaptive function.
Results and Discussion: From the analysis of the gather data, we can conclude that multiple personality disorder can be a broad variant of the child's defense mechanisms against extreme, traumatic events from childhood, which they try to cope with by creating alter personalities. Abused children create other representations of the Self to be able to rid themselves of suffering,
a process that is necessary for them to survive and further develop mentally and physically.
Conclusions: There is no doubt that Polish research on this disorder is much needed. It could provide more information on the epidemiology, diagnosis, and treatment of multiple personality. In addition, a better understanding of the issue might bring us closer to the understanding of how the human mind works.

 

Keywords: dissociative identity disorder, multiple personality, defense mechanisms


Streszczenie

Wstęp: Dysocjacyjne zaburzenie osobowości zwane też inaczej osobowością mnogą polega na jednoczesnym funkcjonowaniu w jednym organizmie ludzkim wielu alternatywnych osobowości. Zaburzenie to stanowi nadal zagadkę dla współczesnych badaczy zajmujących się tym zagadnieniem. W porównaniu do Stanów Zjednoczonych, gdzie rozpoznawalność tego zaburzenia ma tendencję wzrostową, w Polsce jest to nadal temat bardzo niszowy, a nawet nieznany dla wielu naukowców i klinicystów. Co więcej, sytuacja nie ulega zmianie od wielu lat.
Cel pracy: Celem pracy jest zwrócenie uwagi na adaptacyjny charakter dysocjacyjnego zaburzenia osobowości jako mechanizmu obronnego u dzieci, które przeszły we wczesnym dzieciństwie ekstremalnie traumatyczne zdarzenia. Praca ma również za zadanie rozpowszechnienie wiedzy na temat osobowości mnogiej w polskim środowisku naukowym, co może przyczynić się
do szerszych badań na tym polu w Polsce.
Materiał i Metoda: Do zbadania tego zagadnienia wykorzystano dostępne artykuły z bazy PubMed, Google Scholar oraz Polskiej Bibliografii Lekarskiej pod hasłami: osobowość mnoga, dysocjacyjne zaburzenie osobowości, dysocjacyjne zaburzenie osobowości a dzieci w przedziale czasowym od 1960 do 2018 roku. Dzięki syntezie dostępnego piśmiennictwa dokonano ogólnej charakterystyki zaburzenia, opisu symptomatologii, przedstawienia kilku teorii jego powstawania po to aby następnie podsumować temat poprzez ujęcie osobowości mnogiej przez pryzmat jej adaptacyjnej funkcji.
Wyniki i Dyskusja: Z analizy zebranych danych wynika, że osobowość mnoga może być szerokim wariantem mechanizmów obronnych dziecka przed ekstremalnymi, traumatycznymi zdarzeniami z dzieciństwa, z którymi radzi sobie poprzez wytworzenie alternatywnych osobowości. Dziecko tworzy inne reprezentacje siebie, aby móc pozbyć się cierpienia, co jest niezbędne do przetrwania i dalszego rozwoju psychicznego jak i fizycznego.
Konkluzje: Nie ulega wątpliwości, że potrzebne są polskie badania na temat tego zaburzenia. Pozwoliłoby to uzyskać więcej informacji odnośnie epidemiologii, diagnostyki oraz leczenia osobowości mnogiej. Ponadto, lepsze zrozumienie tematu przybliżyłoby możliwość dokładniejszego poznania sposobu funkcjonowania ludzkiego umysłu.

 

Słowa kluczowe: dysocjacyjne zaburzenie osobowości, osobowość mnoga, osobowość wieloraka, mechanizmy obronne

Calendar

Wrzesień 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30