Current Problems of Psychiatry

Diagnosis and construction of speech coherence disorders in schizophasia

Diagnoza i konstruowanie zaburzeń spójności wypowiedzi w schizofazji

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2019; 20(3): 187-197

DOI: 10.2478/cpp-2019-0012

© 2019 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)


Andrzej Czernikiewicz, Tomasz Woźniak, Anna Błaszczak,
Monika Izdebska, Emil Łysoń, Magdalena Ornat, Anna Telenkiewicz

Department of Speech Therapy and Applied Linguistics, Maria Curie Skłodowska University, Lublin, Poland

Full Text

Abstract

Introduction. Language disorders defined as schizophasia are one of the key symptoms of schizophrenia, especially in the disorganized form of this psychosis, which is reflected in the description of “loose associations” as one of the core negative symptoms according to P. E. Bleuler. At present, the disruption of text at the level of discourse coherence and syntactic impoverishment at the sentence level are regarded as the linguistic basis of schizophasia. The most often applied tool for clinical assessment of schizophasia is the Scale for the Assessment of Thought, Language, and Communication (TLC) devised by N. Andreasen.
Objective. The paper presents language samples of patients suffering from schizophrenia with a high intensity of schizophasia, but above all, text samples created by speech therapy students, which were supposed to simulate the language pathology of the sick. The aim of the study was to compare these two corps of the text in order to assess how classes on schizophasia affect the understanding of specific language phenomena in the field of text coherence disorders, such as derailment, incoherence, distractible speech, loss of goal.
Material.
1. Text body obtained from two patients suffering from schizophrenia with a high level of schizophasia.
2. Corpus of the text constructed by two students of speech therapy, during academic classes on schizophasia.
Results: This study presents specimens of speech by schizophrenic patients with a high intensity of schizophasia, but first of all text specimens authored by logopedics students, which were intended to simulate the language pathology of patients suffering from schizophasia.
Conclusions. The essence of schizophasic language disorders is apparently the disorders of text coherence at the pragmatic, semantic and syntactic levels. The presented schizophasic utterances constructed by logopedics students are very similar to genuine specimens of schizophasic speech – they are proof of the understanding of what schizophasia is. We may hope that the presentation of language disorders from the texts spoken by patients with schizophrenia, and then the attempt to construct analogous utterances, is conducive to better understanding of the essence of schizophasia, i.e. the disruption of text at the level of building the whole utterance but also at the sentence (phrase) level in the form of syntactic impoverishment.
 

Keywords: schizophrenia, cohesion, language disorders.


Streszczenie

Wstęp. Zaburzenia językowe, określane jako schizofazja, stanowią jeden z kluczowych objawów schizofrenii, zwłaszcza w postaci zdezorganizowanej choroby, co znalazło swoje odbicie w opisie „luźnych asocjacji” jako jednego z osiowych objawów schizofrenii wg P.E. Bleulera. Obecnie za podstawę lingwistyczną schizofazji uważa się dezorganizację tekstu na poziomie zaburzeń spójności dyskursu i zubożenia syntaktycznego na poziomie zdania. Najczęściej używanym narzędziem do klinicznej oceny schizofazji jest stworzona przez N. Andreasen the Assessment of Thought, Language, and Communication (Skala do oceny myślenia, języka i komunikacji).
Cele pracy. W pracy przedstawiono próbki językowe pacjentów cierpiących na schizofrenię z dużym nasileniem schizofazji, ale przede wszystkim stworzone przez studentów logopedii próbki tekstu, które miały symulować patologię językową osób chorych. Celem pracy było porównanie tych dwu korpusów tekstu, tak by ocenić w jaki sposób zajęcia na temat schizofazji.

wpływają na rozumienie specyficznych fenomenów językowych z zakresu zaburzeń spójności tekstu, takich jak: zbaczanie
wypowiedzi, rozkojarzenie, roztargnienie czy utrata celu.
Materiał badawczy.
1. Korpus tekstu uzyskany od dwóch pacjentów chorujących na schizofrenię z wysokim poziomem schizofazji.
2. Korpus tekstu skonstruowany przez dwóch studentów logopedii, w czasie zająć akademickich na temat schizofazji.

Wyniki. W pracy przedstawiono próbki językowe pacjentów cierpiących na schizofrenię z dużym nasileniem schizofazji, ale przede wszystkim stworzone przez studentów logopedii próbki tekstu, które miały symulować patologię językową osób chorych.
Wnioski. Istotą zaburzeń językowych typu schizofazji wydają się być zaburzenia spójności tekstu na poziomie pragmatycznym, semantycznym i syntaktycznym. Zaprezentowane wypowiedzi schizofatyczne, których autorami są studenci logopedii są bardzo zbliżone do autentycznych próbek schizofazji – świadczą o zrozumieniu tego czym jest schizofazja. Można sądzić, że prezentacja zaburzeń językowych z tekstów pacjentów chorujących na schizofrenię, a następnie próba stworzenia wypowiedzi analogicznych sprzyja lepszemu rozumieniu istoty schizofazji, a więc dezorganizacji tekstu na poziomie budowy całości wypowiedzi, ale także na poziomie zdania (wypowiedzenia) w postaci zubożenia syntaktycznego.

 

Słowa kluczowe: schizofrenia, spójność, zaburzenia językowe.

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31