Current Problems of Psychiatry

Mental and behavioral disorders in the population of homeless patients admitted to hospital emergency departments

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania w populacji bezdomnych pacjentów przyjmowanych w szpitalnych oddziałach ratunkowych

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2019; 20(3): 198-212

DOI: 10.2478/cpp-2019-0013

© 2019 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)


Anna Burak1 , Maria Kłopocka2, Zofia Wyszkowska3

1 Department of Emergency Medicine, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
2 The Department of Gastroenterology and Eating Disorders, Nicolaus Copernicus University, Toruń, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Poland
3 Department of Management, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Poland

Full Text

Abstract

The aim of the study is to identify the most common mental and behavioral disorders diagnosed in homeless patients admitted to hospital emergency departments and to identify performed medical procedures including diagnostic and therapeutic measures in this range.
Material and Method. Data from information systems of three hospitals concerning stays of homeless people in ED in Bydgoszcz in 2013-2015 were analyzed. As any as 3133 stays were identified. The data was compiled using the Microsoft Excel spreadsheet and Statistica 10 statistical software package.
Results. Diagnoses in the category of mental disorders and behavioral disorders constituted 23.3% of diagnoses made in the studied population, of which two thirds were psychiatric disorders and behavioral disorders caused by alcohol use. Specific personality disorders (5.84%), schizophrenia (3.82%), and mild mental retardation (2.24%) were diagnosed in patients. One tenth of all the ICD-9 procedures performed were the procedures of the category 94 - Procedures related to mental condition.
Conclusions. Mental and behavioral disorders are one of the main reasons for admission of homeless people to hospital emergency departments. Most diseases is diagnosed in facilities where psychiatric consultation is possible, as well as where the number of procedures related to mental condition performed is the highest. Homeless patients suffering from mental and behavioral disorders are rarely admitted to hospital wards for hospitalization. Psychiatric care for homeless patients admitted to emergency departments is an ad hoc intervention and depends on the availability of a psychiatrist. Providing homeless patients with access to a psychiatric diagnosis at ED level would affect the quality of psychiatric care and would contribute to the improvement of mental health of homeless people.
 

Keywords: homelessness, mental disorders, hospital emergency department.


Streszczenie

Celem badania była identyfikacja najczęstszych zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania diagnozowanych u bezdomnych pacjentów przyjmowanych w SOR oraz wykonanych procedur medycznych obejmujących zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne w tym zakresie.
Materiał i metoda. Analizie poddano dane z systemów informatycznych trzech szpitali dotyczące pobytów bezdomnych osób w SOR w Bydgoszczy w latach 2013-2015. Zidentyfikowano 3133 pobyty. Dane opracowano przy użyciu arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel oraz pakietu statystycznego Statistica 10.
Wyniki. Rozpoznania w kategorii zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania stanowiły 23,3% rozpoznań postawionych w badanej populacji, w tym dwie trzecie stanowiły zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu. U pacjentów stwierdzono również: specyficzne zaburzenia osobowości (5,84%), schizofrenię (3,82%), upośledzenie umysłowe lekkie (2,24%). Spośród wszystkich wykonanych procedur ICD-9 jedną dziesiątą stanowiła kategoria 94 - Zabiegi związane z psychiką.
Wnioski. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania stanowią jedną z głównych przyczyn przyjęć bezdomnych osób w SOR. Najwięcej rozpoznań w tym zakresie jest stawianych w placówkach, w których istnieje możliwość konsultacji psychiatrycznej. Bezdomni pacjenci z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania rzadko przyjmowani są na hospitalizację do oddziałów szpitalnych. Opieka psychiatryczna dla pacjentów bezdomnych przyjmowanych w SOR ma charakter doraźnych interwencji oraz jest zależna od dostępności lekarza psychiatry. Zapewnienie bezdomnym pacjentom dostępu do diagnozy psychiatrycznej na poziomie SOR wpłynęłoby na jakość opieki psychiatrycznej oraz przyczyniłoby się do poprawy zdrowia psychicznego osób bezdomnych.
 

Słowa kluczowe: bezdomność, zaburzenia psychiczne, szpitalny oddział ratunkowy.

Piśmiennictwo/References

 1. MRPiPS Departament Pomocy i Integracji Społecznej.  Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwach w roku 2016 oraz wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych (8/9 luty 2017), Warszawa 2017 https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/bezdomnosc/materialy-informacyjne-na-temat-bezdomnosci/ [dostęp 5.02.2018].
 2. Europejska Typologia Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego ETHOS [dostęp18.02.2018].
 3. Kushel MB, Vittinghoff E, Haas JS. Factors associated with the health care utilization of homeless persons. JAMA 2001; 285: 200-206.
 4. Dunn JR. Housing and Health Inequalities: Review and Prospects for Research. Housing Studies, 2000; 15(3): 341-66.
 5. Frankish CJ, Hwang SW, Quantz D. Homelessness and Health in Canada: Research Lessons and Priorities. Canadian Journal of Public Health 2005; 96: 23-29.
 6. Hwang SW. Homelessness and Health. Canadian Medical Association Journal 2001; 164(2): 229-233.
 7. Śledzianowski J. Zdrowie bezdomnych. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Kielce 2006; 11-30.
 8. Dębski M. Kondycja zdrowotna osób bezdomnych. W: Psychospołeczny profil osób bezdomnych w Trójmieście. Red. M Dębski, S Retowski. Uniwersytet Gdański 2008; 233-267.
 9. Olech P, Ługowski K. Problematyka zdrowia ludzi bezdomnych – perspektywa specjalistów pomocy społecznej i służby zdrowia. Curr Probl Psychiatry 2019; 20(3): 198-212 W: Kompendium bezdomność a zdrowie. Red. E Bełdowska, E Szczypior, K Stec i wsp. Kompendium bezdomność a zdrowie. Pomost - Pismo samopomocy, Gdańsk 2006; 34-39.
 10. Stenka R. (red.) Raport z fazy diagnozy. Kondycja i dobre praktyki pomocy ludziom bezdomnym w sześciu obszarach: streetworking, praca socjalna, mieszkalnictwo i pomoc doraźna, partnerstwa lokalne, zdrowie, zatrudnienie i edukacja. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk 2011; 213-234, 278.
 11. Kinal A. Bezdomność  jako wyzwanie dla społeczności lokalnej. Zielona Góra: Rocznik Lubuski TOM XXiX, cz. I. Zielona Góra 2003; 193-206.
 12. Canavan R, Barry MM, Matanov A et al. Service provision and barriers to care for homeless people with mental health problems across 14 European capital cities. BMC Health Serv Res. 2012; 12: 222.
 13. Kushel MB, Vittinghoff E, Haas JS. Factors associated with the health care utilization of homeless persons. JAMA 2001; 285: 200-206.
 14. Goering P, Tolomiczenko G, Sheldon T, Boydell K, Wasylenki D. Characteristics of persons who are homeless for the first time. Psychiatr Serv 2002; 53(11): 1472-1474.
 15. Palepu A, Patterson M, Strehlau V, Moniruzzamen A, Tan de Bibiana J, Frankish J et al Daily substance use and mental health symptoms among a cohort of homeless adults in Vancouver, British Columbia. J Urban Health 2013; 90 (4): 740-746.
 16. Stenius-Ayoade A, Haaramo P, Erkkilä E et al. Mental disorders and the use of primary health care services among homeless shelter users in the Helsinki metropolitan area, Finland. BMC Health Services Research 2017; 17:428.
 17. Sidorowicz S. Psychospołeczne aspekty bezdomności. W: Roczniki Naukowe Caritas 1997; 103-114.
 18. Gałka T. Diagnoza zdrowia mieszkańców Schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Szczodrem. Wrocław-Szczodre 2008; 3-9.
 19. Wright NM, Tompkins CN. How can health services effectively meet the health needs of homeless people? Br J Gen Pract. 2006; 56(525): 286-293.
 20. Fazel S, Khosla V, Doll H et al. The prevalence of mental disorders among the homeless in western countries: systematic review and meta-regression analysis. PloS Medicine 2008; 12: 33-54.
 21. O’Carroll A, O’Reilly F. Health of the homeless in Dublin: has anything changed in the context of Ireland’s economic boom? Eur J Public Health 2008; 18: 448-453.
 22. Cougnard A, Grolleau S, Lamqrque F et al. Psychotic disorders among homeless subjects attending a psychiatric emergency service. Soc Psychiatry Epidemiol 2006; 41: 904-910.
 23. Folsom DP, Hawthorne W, Lindamer L et al. Prevalence and risk factors for homelessness and utilization of mental health services among 10,340 patients with serious mental illness in a large public mental health system. Am J Psychiatry 2005; 162: 370-376.
 24. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD 10, Tom I, Światowa Organizacja Zdrowia 2009.
 25. Hammig B, Jozkowski K, Jones Ch. Injury‐related Visits and Comorbid Conditions Among Homeless Persons Presenting to Emergency Departments. Academic Emergency Medicine 2014; 21(4): 449-455.
 26. Brown RT, Steinman MA. Characteristics of emergency department visits by older versus younger homeless adults in the United States. Am J Public Health. 2013; 103(6): 1046-51.
 27. Mackelprang JL, Collins SE, Clifasefi SL. Housing first is associated with reduced use of emergency medical services. Prehosp Emerg Care. 2014; 18(4): 476-82.
 28. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. O ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111 poz. 535 z późn. zm.)
 29. Dębski M. Rekomendacje dla systemu wsparcia osób bezdomnych w Polsce. W: Problem bezdomności w Polsce. Wybrane aspekty. Diagnoza zespołu badawczego działającego w ramach projektu „gminny standard wychodzenia z bezdomności” Red. Dębski M. Gdańsk 2010: 376-393.
 30. Hoshide RR, Manog JD, Noh T et al. Barriers to healthcare of homeless residents of three Honolulu shelters. Hawaii Med J 2011; 70: 214-216.
 31. Fulde GW, Duffy M. Emergency department frequent flyers: unnecessary load or lifeline? Med J Aust 2006; 184(12): 595.
 32. Byrne M, Plunkett P, McGee H et al. Frequent attenders to an emergency department: a study of primary health care use, medical profile, and psycho-social characteristics. Ann Emerg Med 2003; 41(3): 309-318.
 33. Doupe MB, Palatnick W, Day S et al. Frequent users of emergency departments: developing standard definitions and defining prominent risk factors. Ann Emerg Med 2012; 60(1): 24-32.
 34. Hansagi H, Engdahl B, Romelsjo A. Predictors of repeated emergency department visits among persons treated for addiction. Eur Addict Res 2012; 18(2): 47-53.
 35. Sandoval E, Smith S, Walter J et al. A comparison of frequent and infrequent visitors to an urban emergency department. J Emerg Med 2010; 38(2): 115-121.
 36. Morris D, Gordon J. The role of the emergency department in the care of homeless and disadvantaged populations. Emerg Med Clin North Am 2006; 24(4): 839-848.
 37. Ku BS, Scott KC, Kertesz SG et al. Factors Associated with Use of Urban Emergency Departments by the U.S. Homeless Population, Public Health Rep 2010; 125(3): 398-405.
 38. Wang H, Nejtek VA, Zieger D et al. The Role of Charity Care and Primary Care Physician Assignment on ED Use in Homeless Patients. Am J Emerg Med 2015; 33(8): 1006-1011.
 39. Feral-Pierssens AL, Aubry A, Truchot J et al. Emergency Care for Homeless Patients: A French Multicenter Cohort Study. Am J Public Health 2016; 106(5): 893-898.
 40. Ku BS, Fields JM, Santana A et al. The urban homeless: superusers of the emergency department. Popul Health Manag 2014; 17(6): 366-371.
 41. Doran KM, Ragins KT, Iacomacci AL et al. The revolving hospital door: hospital readmissions among patients who are homeless. Med Care 2013; 51(9): 767-773.
 42. Fazel S, Geddes JR, Kushel M. The health of homeless people in high-income countries: descriptive epidemiology, health consequences, and clinical and policy recommendations. Lancet 2014; 384(9953): 1529-1540.
 43. Pearson DA, Bruggman AR, Haukoos JS. Out-of-Hospital and Emergency Department Utilization by Adult Homeless Patients. Annals of Emergency Medicine 2007; 50(6): 646-652.
 44. Karaca Z, Wong HS, Mutter RL. Characteristics of homeless and non-homeless individuals using inpatient and emergency department services, 2008. In: Healthcare Cost and Utilization Project (HCUP) Statistical Briefs. Rockville, MD: Agency for Health Care Policy and Researc h; 2013. Statistical brief 152. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK137747. [dostęp 3.05.2018].
 45. Mackelprang JL, Graves JM, Rivara FP. Homeless in America: injuries treated in US emergency departments, 2007-2011. Int J Inj Contr Saf Promot. 2014; 21:289-97. [PubMed: 24011180].
 46. Kramer CB, Gibran NS, Heimbach DM, Rivara FP, Klein MB. Assault and substance abuse characterize burn injuries in homeless patients. J Burn Care Res. 2008; 29:461-67. [PubMed: 212 A. Burak, M. Kłopocka, Z. Wyszkowska Curr Probl Psychiatry 2019; 20(3): 198-212 18388565].
 47. Stergiopoulos V, Dewa C, Durbin J et al. Assessing the mental health service needs of the homeless: a level‐of‐care approach. J Health Care Poor Underserved 2010; 21: 1031-45.
 48. Kuhn R, Culhane DP. Applying cluster analysis to test a typology of homelessness by pattern of shelter utilization: results from the analysis of administrative data. Am J Community Psychol. 1998; 26: 207-32.
 49. Zerger S. Substance abuse treatment: What works for the homeless people? A review of the literature. National Health Care for the Homeless Council. 2002 www.nhchc.org/wpcontent/uploads/2012/02/SubstanceAbuseTreatmentLitReviw.pdf [dostęp 5.01.2018].
 50. North CS, Pollio DE, Smith EM, et.al. Correlates of early onset and chronicity of homelessness in a large urban homeless population. J Nerv Ment Dis. 1998; 186 (7): 393-400.
 51. Scott J. Homelessness and mental illness. Br J Psychiatry. 1993; 162: 314-324.
 52. Salize HJ, Dillmann-Lange C, Stern G et al. Alcoholism and somatic comorbidity among homeless people in Mannheim, Germany. Addiction. 2002; 97(12): 1593-1600.
 53. Health Care Needs of Homeless Adults at a Nurse-Managed Clinic Christine L. Savage, Christopher J. Lindsell, Gordon L. Gillespie, Anita Dempsey, Roberta J. Lee, Adele Corbin, JOURNAL OF COMMUNITY HEALTH NURSING, 2006, 23(4), 225-234.
 54. Bines W. The health of single homeless people. York: Centre for Housing Policy, University of York; 1994.
 55. Stephen W Hwang, Tom Burns, Health interventions for people who are homeless, Lancet 2014; 384: 1541-47.
 56. Działalność systemu „Państwowe Ratownictwo Medyczne” w 2014 roku, w oparciu o dane pozyskane w ramach statystyki publiczne [dostęp 1.07.2018].

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31