Current Problems of Psychiatry

The influence of metacognitive training on the improvement of working memory in children with ADHD

Wpływ treningu metakognitywnego na poprawę pamięci operacyjnej u dzieci z ADHD

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2019; 20(3): 217-227

DOI: 10.2478/cpp-2019-0015

© 2019 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)


Natalia Kajka 

Department of Psychotherapy and Health Psychology, The John Paul II Catholic University of Lublin

Full Text

Abstract

The purpose of the study is to check whether the memory will be strengthened after three months of metacognitive training using such mnemonic techniques as Mind Maps and Sketchnoting in children diagnosed with ADHD. According to the most recent, the Fifth Edition of The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, working memory plays a key role both in the symptoms of ADHD and in secondary problems such as: learning disorders, professional or social difficulties. 
Method. 45 schoolchildren took part in the experimental study (M=10.41; SD=1.42). Each child had a diagnosed psychomotor overexcitability and attention disorders. The participants were randomly qualified into three groups: the first group was tested for the effect of Mind Maps; the second group, for the effect of Sketchnoting while the third group was assigned the role of a control group. All of the groups were administered The Deferred Naming Test before and after the training. This assessment method belongs to the PU-1 Set of Diagnostic Tests. 

Results. The working memory improved in each of the three groups. The smallest number of errors were made by the children in the group with Mind Maps, while the biggest number of errors were made by the children in the control group.
Conclusion. Mind Maps can be an important complement to other forms of therapeutic treatment for children with ADHD diagnosis. Regular use of this tool in education or therapy strengthens the memory. The improvement of this executive function can be substantial in learning to write and read (memorization of the correct shapes of letters), remembering and recalling from memory the rules agreed with the child or better time orientation.
 

Keywords: working memory, metacognitive training, ADHD, Mind Maps, Sketchnoting.


Streszczenie

Celem badania jest sprawdzenie, czy pamięć operacyjna wzmocni się po trzymiesięcznym treningu metapoznawczym z użyciem takich mnemotechnik jak: Mapy Myśli i Notatka Rysunkowa u dzieci z diagnozą ADHD. W aktualnej klasyfikacji zaburzeń psychicznych DSM 5 przypisuje się kluczową rolę pamięci operacyjnej zarówno w objawach ADHD jak również wtórnie w problemach takich jak: zaburzenia uczenia się, trudnościach zawodowych czy społecznych.
Metoda. W badaniu eksperymentalnym wzięło udział 45 dzieci w wieku szkolnym (M= 10,41; SD=1,42). Każde dziecko posiadało zdiagnozowany zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami uwagi. Uczestnicy zostali losowo zakwalifikowani do trzech grup: ze stymulacją Mapami Myśli, Notatką Rysunkową i do grupy kontrolnej. Wszyscy zostali zbadani Testem Odroczonego Nazywania przed i po treningu. Narzędzie to należy do Baterii Diagnozy Funkcji Poznawczych PU-1.
Wyniki. Pamięć operacyjna poprawiła się w każdej z trzech grup. Najmniej błędów popełniały dzieci będące w grupie z Mapami Myśli natomiast najwięcej błędów miały dzieci z grupy Kontrolnej.
Wniosek. Mapy Myśli mogą stanowić istotne uzupełnienie innych form pomocy terapeutycznych dla dzieci z diagnozą ADHD. Regularne stosowanie narzędzia w edukacji, czy terapii wzmacnia pamięć operacyjną. Poprawa tej funkcji wykonawczej może być znacząca w nauce pisania i czytania (zapamiętywanie prawidłowych kształtów liter), zapamiętywania i przywoływania z pamięci ustalonych z dzieckiem zasad, czy lepszej orientacji czasowej.
 

Słowa kluczowe: pamięć operacyjna, trening metakognitywny, ADHD, Mapy Myśli, Sketchnoting.

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31