Current Problems of Psychiatry

Self-image and selected clinical variables in the context of childhood abuse in subjects with alcohol dependence

Obraz siebie oraz wybrane zmienne kliniczne w kontekście przemocy doznawanej w dzieciństwie u osób z zespołem uzależnienia od alkoholu

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2019; 20(4): 245-258

DOI: 10.2478/cpp-2019-0016

© 2019 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)


Aneta Gerhant , Marcin Olajossy 

II Department of Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation, Medical University of Lublin, Poland

Full Text

Abstract

Objective: The objective of the study was to determine the differences in selected clinical variables and self-image in people with alcohol dependence differing in severity of physical, emotional and sexual abuse experienced before age 18.
Method: The study included 90 people with alcohol dependence. The following research tools were used: Early Trauma Inventory (ETI), Adjective Check List (ACL), MAST, SAAD, and a questionnaire designed by the authors. In order to identify groups with varying indices of physical, emotional and sexual childhood abuse, a cluster analysis method was used.
Results: Two groups of subjects with alcohol dependence were identified: Group 1 with high indices of physical, emotional and sexual childhood abuse and Group 2 with low indices. In terms of self-image the subjects in Group 1 compared to subjects in Group 2 were characterized by a lower self-esteem, self-acceptance, resistance to stress, less intense needs for achievement, endurance, order, nurturing others, interaction with opposite-sex partners, subordinations but more intense need for change.
The age of alcohol use initiation and the onset of regular alcohol drinking was statistically significantly lower in Group 1. The severity of alcohol dependence was significantly lower in Group 2. The subjects in Group 1 significantly more frequently confirmed the history of a hereditary predisposition to alcohol dependence, suicidal ideation, suicide attempts and self-harm.
Discussion: The obtained results closely correspond to the data available in the literature.
Conclusions: An assessment of exposure to various forms of childhood abuse appears to be an indispensable element of collecting medical history of people with alcohol dependence.

 

Keywords: alcohol dependence, alcohol use disorders, child abuse, self-image, suicide, self-mutilation.


Streszczenie

Cel: Celem badania było określenie różnic w zakresie wybranych zmiennych klinicznych oraz obrazu siebie u osób uzależnionych od alkoholu różniących się nasileniem przemocy fizycznej, emocjonalnej i seksualnej doświadczanej przed 18 rokiem życia.
Metoda: Badaniem objęto 90 osób uzależnionych od alkoholu leczonych w całodobowym oddziale odwykowym. Zastosowano następujące narzędzia badawcze: Kwestionariusz Wczesnej Traumy -EDI, Test Przymiotnikowy ACL, test MAST, SAAD, oraz kwestionariusz własnej konstrukcji. W celu wyodrębnienia grup różniących się wysokością nasileniem nadużyć fizycznych, emocjonalnych i seksualnych w dzieciństwie zastosowano metodą analizy skupień.
Wyniki: Wyodrębniono dwie grupy osób uzależnionych od alkoholu: Grupę 1 z wysokimi indeksami nadużyć fizycznych, emocjonalnych i seksualnych w dzieciństwie oraz Grupę 2 z niskimi indeksami. W zakresie obrazu siebie badani z Grupy 1 w porównaniu do badanych z Grupy 2 charakteryzowali się niższą samooceną, niższym poziomem samoakceptacji, mniejszą odpornością na stres, mniejszą potrzebą porządku, wytrwałości, osiągnięć, kontaktów heteroseksualnych, podporządkowania oraz większą potrzebą zmiany.

Badani z większym nasileniem przemocy w dzieciństwie charakteryzowali się niższym wiekiem inicjacji alkoholowej i początku systematycznego picia alkoholu, większym nasileniem uzależnienia od alkoholu, częstszym występowaniem dziedzicznego obciążenia uzależnieniem od alkoholu, prób samobójczych, myśli samobójczych oraz samouszkodzeń w przeszłości.
Dyskusja: Otrzymane wyniki ściśle korespondują z danymi dostępnymi w literaturze.
Wnioski: Ocena narażenia na różne formy przemocy w dzieciństwie wydaje się być nieodzownym elementem zbierania wywiadu chorobowego od osób uzależnionych od alkoholu.

 

Słowa kluczowe: uzależnienie od alkoholu, zaburzenia używania alkoholu, przemoc w dzieciństwie, obraz siebie, samobójstwo, samouszkodzenia.

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31