Current Problems of Psychiatry

A new perspective on the usefulness of the Rorschach test in psychological assessment. Reflections on the short version of the test (Basic Rorschach)

Nowe spojrzenie na użyteczność testu Rorschacha w diagnozie psychologicznej. Refleksje nad skróconą wersją testu (Basic Rorschach)

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2019; 20(4): 273-288
DOI:10.2478/cpp-2019-0019

© 2019 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)


Anna Hunca-Bednarska

MONAR center in Lublin, Poland

Full Text

Abstract

The Rorschach test is the most well-known psychological test ever invented; it has captured the imagination of entire generations of clinicians, researchers, artists, writers, and ordinary participants in mass culture. Yet, no psychological test has faced such heavily emotional criticism. The drastically ambiguous status of this test in the community of psychologists can be call an identity crisis. This is the diagnosis presented in the book titled Assessment Using the Rorschach Inkblot Test by James P. Choca and Edward D. Rossini, American professors of clinical psychology currently affiliated with the Roosevelt University in Chicago. It was this book that inspired the present article. Choca and Rossini claim that the crisis associated with the use of the inkblot test stems from the lack of understanding of what the essence of this test actually is and from its improper usage. They also indicate realistic and practical ways to overcome this crisis.
Faced with the excessively elaborate systems for processing and interpreting the material obtained using the test, the authors attempt to create a short version of the inkblot test (Basic Rorschach). In the short version it is possible to use a smaller number of categories or even limit oneself to use only four plates instead of ten. Choca and Rossini admit that the Basic Rorschach requires further studies; they are also willing to give psychologists a great degree of freedom and the possibility of deciding what to take into account and what to ignore in the interpretation of results.

They also propose to introduce a new final phase of the test, which, in a way, involves the examinee in the process of analyzing his or her responses. In this paper I address the changes proposed by the authors, concerning both the procedure and the manner of categorizing and interpreting responses. For this purpose, I use own clinical experience and the results of my empirical research.

 

Keywords: Rorschach test, short version, Follow-Up Phase, psychological assessment.


Streszczenie

Test Rorschacha jest najbardziej znanym testem psychologicznym, jaki kiedykolwiek wymyślono; zawładnął on wyobraźnią całych pokoleń klinicystów, badaczy, artystów, pisarzy i zwykłych uczestników kultury masowej. A jednak, żaden test psychologiczny nie spotyka się z tak bardzo emocjonalną krytyką. Drastycznie niejednoznaczny status tego testu w środowisku psychologów, można nazwać kryzysem tożsamości. Diagnozę taką zaprezentowali w książce Assessment Using the Rorschach Inkblot Test, James P. Choca i Edward D. Rossini, profesorowie psychologii klinicznej, aktualnie związani z Uniwersytetem Roosevelta w Chicago. Książka ta była inspiracją do napisania niniejszego artykułu. Choca i Rossini twierdzą, że kryzys związany ze stosowaniem testu wynika z niezrozumienia, czym test ten w swej istocie jest i z niewłaściwego posługiwania się
nim. Wskazują także realistyczne, praktyczne drogi przezwyciężenia tego kryzysu.
Wobec nadmiernie rozbudowanych systemów opracowywania i interpretowania uzyskanego w badaniu testem materiału, autorzy podejmują probę stworzenia skróconej wersji testu plam atramentowych (Basic Rorschach). W skróconej wersji testu można posługiwać się mniejszą liczbą kategorii, a nawet ograniczyć się do wykorzystania jedynie czterech tablic zamiast dziesięciu. Choca i Rossini przyznają, że Basic Rorschach wymaga dalszych opracowań, są także skłonni do przyznawania psychologom dużego stopnia swobody i możliwość decydowania, co uwzględnić w interpretacji wyników, a co pominąć.
Proponują też wprowadzenie nowej, końcowej fazy badania, która stanowi swoiste włączenie badanej osoby w process analizy własnych wypowiedzi. W prezentowanej tu pracy ustosunkowuję się do proponowanych przez autorów zmian, zarówno w procedurze badania, jak i w sposobie kategoryzowania i interpretowania wypowiedzi. W tym celu wykorzystuję własne doświadczenie kliniczne, a także wyniki przeprowadzonych przeze mnie badan empirycznych.

 

 

Słowa kluczowe: Test Rorschacha, wersja skrócona, faza uzupełniająca, diagnoza psychologiczna.

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31