Current Problems of Psychiatry

Mum, Dad! Is the hospital my home? The psychological and psychiatric consequences of parental neglect – a description of 2 cases

Mamo, Tato! Czy szpital to mój dom? Czyli o psychologiczno-psychiatrycznych konsekwencjach zaniedbywań rodzicielskich - opis 2 przypadków

CASE REPORT

Curr Probl Psychiatry 2019; 20(4): 289-296
DOI:10.2478/cpp-2019-0020

© 2019 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)


Małgorzata Janowska , Michał Flis,
Paulina Wróbel-Knybel, Hanna Karakuła-Juchnowicz

I Department of Psychiatry, Psychotherapy and Early Intervention, Medical University of Lublin, Poland

Full Text

Abstract

The issue of parental neglect is a constantly topical one. Neglect is not only the lack of satisfying basic needs, but also the lack of ensuring a sense of security, belonging, and insufficient physical, emotional or verbal closeness with the child. Poor parental care, lack of a sense of closeness and availability of the parent, along with other environmental factors (e.g. addictions, diseases and mental disorders in the family) result in abnormal formation of the child's personality, and can also be associated with depression, anxiety, self-harm or suicide attempts.

The aim of the study was to present the clinical cases of two teenage patients (AA. – 13 years old, BB. – 16 years old) staying in the I Department of Psychiatry, Psychotherapy and Early Intervention in Lublin (Department for Children and Youth), whose mental health problems were caused by a constant neglect on the part of parents.

Case reports: The patients came from dysfunctional families in which members showed a tendency to addiction (alcohol) and were emotionally and physically absent from the lives of the girls. Due to considerable upbringing problems, girls were hospitalized many times, both in paediatric wards and in psychiatric wards for children and adolescents, with various medical diagnoses.

Conclusions: The presented cases of two patients indicate a potential cause-and-effect relationship between parental neglect, coexisting environmental factors (addictions of family members) and abnormal formation of the child's personality, self-harm or suicide attempts. In such family systems, it is extremely important, apart from a court-appointed family guardian, to introduce a family assistant to provide emotional or advisory support.

 

Keywords: child neglect, dysfunctional family, Self Injurious Behavior.


Streszczenie

Problematyka zaniedbywania rodzicielskiego jest zagadnieniem stale aktualnym. Zaniedbywanie to nie tylko brak zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, ale także brak zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, przynależności, oraz niedostateczna bliskość fizyczna, emocjonalna czy werbalna z dzieckiem. Słaba opieka rodzicielska, brak poczucia bliskości i dostępności rodzica, wraz z innymi czynnikami środowiskowymi (np. uzależnieniami, chorobami i zaburzeniami psychicznymi w rodzinie) skutkuje nieprawidłowym kształtowaniem się osobowości dziecka, a także może wiązać się z występowaniem depresji, lęku, samookaleczeń czy z próbami samobójczymi.

Celem pracy było przedstawienie przypadków klinicznych dwóch nastoletnich pacjentek (AA. – 13 l., BB. – 16 l.) przebywających w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji w Lublinie, u których występujące problemy ze zdrowiem psychicznym były spowodowane stałymi zaniedbywaniami ze strony rodziców.

Opis przypadków: Pacjentki pochodziły z rodzin dysfunkcjonalnych, w których członkowie wykazywali skłonność do uzależnień (alkohol) oraz byli emocjonalnie i fizycznie nieobecni w życiu dziewczynek. Ze względu na znaczne trudności wychowawcze, dziewczynki były wielokrotnie hospitalizowane, zarówno w oddziałach pediatrycznych, jak i w oddziałach psychiatrii dla dzieci i młodzieży, z różnymi rozpoznaniami medycznymi.

Wnioski: Prezentowane przypadki nastoletnich pacjentek wskazują na potencjalny związek przyczynowo – skutkowy między występującymi zaniedbywaniami rodzicielskimi, współistniejącymi czynnikami środowiskowymi (uzależnienia w rodzinie) a nieprawidłowym kształtowaniem się osobowości dziecka, samookaleczeniami czy próbami samobójczymi. W tak funkcjonujących systemach rodzinnych niezmiernie istotne jest, poza objęciem opieką kuratora, wprowadzenie asystenta rodziny, zapewniającego wsparcie emocjonalne czy doradcze.

 

Słowa kluczowe: zaniedbywanie rodzicielskie, rodzina dysfunkcjonalna, samouszkodzenia.

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31