Current Problems of Psychiatry

The influence of the family on the formation of eating and weight disorders

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2019; 20(4): 297-300
DOI:10.2478/cpp-2019-0021

© 2019 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)


Vitalia Shebanova1, Tetiana Yablonska2

1 Kherson State University, Faculty of Psychology, History and Sociology, Department of Applied Psychology, Kherson, Ukraine
2 Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Psychology, Developmental Psychology Department, Kyiv, Ukraine

Full Text

Abstract

The аim is to study family influence on formation of eating and weight disorders. The concept of an “alimentary family” is defined as a family with dysfunctional, disharmonious relationships, which is a prerequisite for emergence and support of distorted patterns of eating behaviour, leading in the future to children’s eating and weight disorders.

Methods: The research was carried out using the method of a thematic retrospective analysis (MTRA)-food, which is a variant of the narrative method, the questionnaire "Parental convictions and control tactics as for eating behaviour of their children during food taking". The data was processed by the content analysis method; Fisher's φ-criterion was used to compare differences between the groups.

Results: The research has allowed us to clarify eating behavioural characteristics and to identify the “roots” of eating disorders. Various forms of forcing at eating, direct and indirect ways of making children to eat or blocking of eating are manifested in ignoring of children’s taste preferences, their desire and readiness to eat. Parents often use manipulative techniques influencing children’s eating behaviour (encouragement, inducement, reward promises, approval, recognition, warning, or switching attention), direct means of influence (coercion: prohibition, restriction, rejection, destructive criticism, intimidation, deprivation from various pleasures). There is the statistical confirmation that parents’ use of manipulative means and/or direct coercion towards their children during eating predetermines formation of pathological processes of corporeality, attitudes and psychological mechanisms stipulating eating disorders.

Conclusions: The research results indicate necessity to develop psychotherapeutic programs for people with eating disorders, as well as programs to help parents improve family relationships and, accordingly, to apply correctional effects on their children.

 

Keywords: alimentary family, psychosomatic family, eating disorders, weight disorders eating behaviour, parental control tactics.


Streszczenie

Celem jest zbadanie wpływu rodziny na powstawanie zaburzeń odżywiania i wagi. Pojęcie rodziny alimentarnej definiuje się jako rodzina z dysfunkcyjnymi, dysharmonijnymi związkami, które są warunkiem wstępnym do pojawienia się i utrzymania zniekształconych wzorców żywieniowych, co w przyszłości powoduje zaburzenia odżywiania i wagi ciała u dzieckа.

Metody: Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem metody retrospektywnej analizy tematycznej MTPA-jedzenie, która jest typem metody narracyjnej, kwestionariusza „Przekonania rodzicielskie i strategii kontrolowania zachowań żywieniowych dzieci w sytuacji jedzenia” (Shebanova, 2016). Dane przetwarzano metodą analizy treści, do porównania różnic między grupami zastosowano test Fishera.

Wyniki: Badanie pozwoliło wyjaśnić rodzaje zachowań żywieniowych i zidentyfikować „korzenia” zaburzeń odżywiania. Różne formy przemocy żywieniowej, bezpośrednie i pośrednie środki przymusu lub blokowania aktywności żywnościowej polegają na ignorowaniu preferencji smakowych dzieci, ich pragnienia i gotowości do jedzenia. Rodzice często stosują techniki manipulacyjne, aby wpływać na zachowania żywieniowe dzieci (zachęta, nakłanianie, obiecywanie nagrody, pochwała, uznanie, ostrzeżenie, zmiana uwagi), bezpośrednie środki wpływu (przymus: zakaz, ograniczenie, odrzucenie, destrukcyjna krytyka, zastraszanie, pozbawienie różnych przyjemności). Potwierdzono statystycznie, że stosowanie przez rodziców manipulacji i/lub bezpośredniego przymusu wobec dzieci w sytuacji jedzenia determinuje powstawanie patologicznych procesów cielesności, postawy i mechanizmy psychologiczne warunkujące zaburzenia odżywiania.

Wnioski: Wyniki badania wskazują na konieczność opracowania programów psychoterapeutycznych dla osób z zaburzeniami odżywiania, a także programów pomagających rodzicom poprawić relacje rodzinne i, odpowiednio, zastosować efekty korekcyjne na swoich dzieciach.

 

Słowa kluczowe: rodzina alimentarna, rodzina psychosomatyczna, zaburzenia odżywiania, zaburzenia zachowań żywieniowych, taktyki kontroli rodzicielskiej.

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31